Gå direkt till innehåll
HaV inför krav på utbildning och tillstånd för trålfiske i Kosterhavet

Pressmeddelande -

HaV inför krav på utbildning och tillstånd för trålfiske i Kosterhavet

1 juli införs krav på utbildning och tillstånd för trålfiske efter nordhavsräka i bland annat Kosterhavets nationalpark. Dessutom införs trålförbud i särskilt känsliga områden.

- I stort sett alla som berörs är positiva till förändringen, de flesta fiskare som tidigare fiskat i området har redan anmält sig till den nya utbildningen. Med de här regleringarna bedömer vi att räkfisket i området kan bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt, säger Martin Rydgren, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Förslaget skickades ut i mars månad och har varit ute på remiss till bland andra Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Kustbevakningen, länsstyrelsen, Samförvaltningen Norra Bohuslän, yrkesfiskare, kommuner i norra Bohuslän, Världsnaturfonden och Naturskyddsföreningen. De flesta remissinstanser välkomnar förändringen.

Området som berörs är bland annat Kosterhavets nationalpark, Väderöarnas naturreservat och Natura 2000-området Kosterfjorden – Väderöfjorden i norra Bohuslän. Här finns unika naturvärden och det är viktigt att fisket bedrivs på ett sådant sätt att dessa inte skadas.

- Det är glädjande att det finns ett så stort intresse för att öka skyddet för exempelvis de unika korallreven. Introduktionsutbildningen ger oss också en väldigt bra plattform för vidare diskussion om hur fisket kan utvecklas på ett hållbart sätt, säger Martin Rydgren,utredare på enheten för fiskereglering.

HaV:s beslut innebär att det från och med 1 juli införs ett krav på tillstånd för trålfiske efter nordhavsräka innanför trålgränsen, norr om latituden 58 31,50 N. För att få tillståndet krävs att man genomgått en utbildning om naturvärdena och de regler som gäller i området.

Ett annat krav är att endast fartyg som har en fungerande AIS (Automatic Identification System) ombord får fiska efter nordhavsräka i området. AIS är ett system som gör det möjligt att identifiera ett fartyg och följa dess rörelser i realtid. På så sätt kan exempelvis Kustbevakningen kontrollera att fartygen i området inte fiskar i områden där det inte är tillåtet.

- Vi förbjuder också trålfiske på fler områden inom nationalparken och naturreservatet. I dag finns sex områden där trålfiske är förbjudet. Beslutet innebär att ett av dessa områden justeras och att trålning förbjuds i ytterligare fem områden, säger Lena Tingström, utredare på enheten för biologisk mångfald på HaV.

Av Sveriges cirka 4 300 marina ryggradslösa djur är det uppskattningsvis 200 arter som endast finns i detta området. Speciellt skyddsvärda miljöer är de djupa hårdbottnarna, områden med ögonkorall och de grunda, exponerade områdena i ytterskärgården med sina tareskogar.

Frågan om behov av ett ökat skydd väcktes bland annat av företrädare för det lokala, småskaliga fisket och av förvaltarna av nationalparken Kosterhavet inom ramen för Samförvaltning Norra Bohuslän. Bakgrunden till detta var att inventeringar i området har visat trålspår och skador i några av de sedan tidigare stängda områdena.

- Kravet på tillstånd innebär att den som inte följer regelverket kommer att få tillståndet återkallat och inte kan fiska mer i området, säger Lena Tingström, utredare på enheten för biologisk mångfald på HaV.

De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2015 och den 22 maj hålls den första introduktionsutbildningen för yrkesfiskare.

Här kan du läsa remissen med motiven till förslaget

Här kan du läsa mer om beslutet och om remissvaren

Länk till beslutet

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner: Martin Rydgren, utredare, enheten för fiskereglering, tfn 010-698 62 50, mobil 070-356 64 32, martin.rydgren@havochvatten.se, Lena Tingström, utredare, enheten för biologisk mångfald, tfn 010-698 60 91, mobil 076-538 60 91, e-post: lena.tingstrom@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Lena Tingström

utredare, enheten för biologisk mångfald BSPA, Marina naturreservat, Marina skyddsområden, MPA, Strandskydd, Natura 2000 010-698 60 91, 076-538 60 91

Martin Rydgren

utredare, enheten för fiskereglering 010-698 62 50

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden