Gå direkt till innehåll
HaV inför nya regler för harr och öring i Norrbotten och Västerbotten

Pressmeddelande -

HaV inför nya regler för harr och öring i Norrbotten och Västerbotten

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, inför i juni nya regler för fiske efter öring och harr i vattendragen som mynnar i Norr- och Västerbottens län.

I Norrbotten kommer endast öring som är mellan 30 cm och 45 cm att få behållas. I Västerbotten höjs minimimåttet till 50 cm, förutom i Vindelälven.

- Bestånden av öring i vattendragen som mynnar i Norrbottens län är så svaga att havsöring som stiger för lek bör fredas helt, säger Martin Rydgren, utredare på enheten för biologisk mångfald och fiske. 

HaV:s beslut innebär att det i Norrbotten införs ett så kallat fönsteruttag i vattendragen, endast öring som är mellan 30 cm och 45 cm får behållas vid fiske. På så vis skyddas såväl uppväxande fisk, smolt, som större lekfiskar som vandrat upp från havet. Däremot kan fiske efter stationär öring, alltså den öring som stannar kvar i vattendragen, ändå bedrivas.

I vattendragen som mynnar i Västerbottens län är bestånden av öring inte lika svaga. Här höjer HaV minimimåttet från 35 till 50 cm utom i Vindelälven. HaV bedömer att de speciella förhållandena i Vindelälven behöver beaktas och kommer därför att ta fram ett nytt förslag för denna älv.

-  För att inte fisketrycket på öringen som får behållas inte skall bli för högt införs också en så kallad bag limit, endast en öring per dag får behållas per fiskande, säger Martin Rydgren.

För närvarande är öringen skyddad under lektid från den 15 september t.o.m. den 14 oktober. I bägge länen förlänger HaV fredningstiden för öring med två veckor genom att den istället startar 1 september.

Harren i älvarna i Norr- och Västerbotten regleras i dag med ett minimimått på 30 cm. Men harrhonorna könsmognar normalt först när de är 33-35 cm långa. Därför ökar HaV minimimåttet för harr till 35 cm.

-  Målsättningen är att alla harrhonor ska kunna leka minst en gång innan de utsätts för fisketryck. Harren bör också på samma sätt som andra arter fredas under sin lek och även under perioden före lek då de ansamlas nära lekplatserna, säger Martin Rydgren

- För harr införs därför en fredningstid under tiden från och med den 15 april till och med den 31 maj.

2006 gjorde Fiskeriverket en översyn av reglerna för fiske efter öring på kusten i Bottenviken efter rapporter om att bestånden låg på oroväckande låga nivåer. Det ledde bland annat till höjt minimimått för öring och nätfiskeförbud på grunt vatten under vår och höst. Några år senare gjorde Fiskeriverket en ny, omfattande översyn av fisket efter öring och harr i Västerbottens och Norrbottens län. Ett förslag till ändrade regler gick ut på remiss under 2010. Då remissinstanserna hade många synpunkter beslöt verket att remittera ett nytt, justerat förslag under 2011. Detta remissförslag hann Fiskeriverket aldrig fatta något beslut om och i juli 2011 övertog HaV ansvaret för dessa frågor.

HaV har under vintern 2012 uppvaktats av såväl länsstyrelser som regionala intressenter som vill att skyddet för öring och harr stärks. Enligt Internationella havsforskningsrådet, ICES, ligger bestånden fortfarande långt under önskade nivåer. 

- Vi och länsstyrelserna menar att behovet av ökat skydd för öring och harr i Bottenviken är så stort att det skulle vara mycket olyckligt om åtgärderna försenades ytterligare ett år, säger Fredrik Nordwall, chef på enheten för biologisk mångfald och fiske. 

I tidigare remitterade förslag ingick också en översyn av tillämpningsområdet och av de områden där nätfiske är tillåtet.

-  Vi anser att dessa delar behöver justeras. Vi behåller därför nuvarande regler tillsvidare men kommer att ta fram ett nytt förslag för tillämpningsområde och de områden där nätfiske är tillåtet så snart som möjligt, säger Fredrik Nordwall.

De nya reglerna för öring- och harrfiske i Norrbotten och Västerbottens län träder i kraft 1 juni 2013.

Här kan du läsa HaV:s beslut

Länk till de nya föreskrifterna

Här kan du läsa Fiskeriverkets remiss från 2010

Här kan du läsa Fiskeriverkets remiss från 2011

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner Martin Rydgren, 010-698 62 50, mobil 070-356 64 32, e-post martin.rydgren@havochvatten.se, Fredrik Nordwall, chef, enheten för biologisk mångfald och fiske,tfn 010-698 60 17, mobil 076 - 125 40 50, e-post fredrik.nordwall@havochvatten.se

För frågor av regional karaktär kontakta gärna: Dan Blomkvist, länsfiskekonsulent Norrbotten, 0920-960 94 Ulf Carlsson, länsfiskekonsulent Västerbotten 090-10 82 98 
 

 

 

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla.
Använd gärna våra pressmeddelanden, nyheter och bilder, men hänvisa alltid till oss.

Kontakter

Martin Rydgren

utredare, enheten för fiskereglering 010-698 62 50

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden