Gå direkt till innehåll
Foto: Monica Forsell, Havs- och vattenmyndigheten
Foto: Monica Forsell, Havs- och vattenmyndigheten

Pressmeddelande -

Havs- och vattenmyndigheten fördelar ytterligare medel till arbete för minskad övergödning

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har fått ytterligare 40 miljoner kronor från regeringen som ska användas till en förstärkning av LOVA, Lokala åtgärder för vatten. Tidigare i år har HaV fått 160 miljoner kronor. Övergödning är fortsatt prioriterad. Lokala åtgärder för bättre havsmiljö kan få stöd från LOVA-bidraget. Bidraget kan sökas hos länsstyrelsen och går framför allt till kommuner, föreningar och andra sammanslutningar.

- Det är mycket positivt att regeringen satsar på förbättringar för övergödning på havs- och vattenmiljö. LOVA-bidraget är ett viktigt verktyg för att förbättra och skydda vattenmiljöerna i länen. Med de extra satsningarna förväntar vi oss en ökad effektivitet för åtgärdsarbetet samt ett ökat deltagande och engagemang lokalt, säger Per Olsson, biträdande avdelningschef, havs- och vattenförvaltningen, Havs- och vattenmyndigheten.

Ett exempel är Kalmar län där LOVA-bidraget bland annat bidragit till att starta VA-planeringsprojekt i nästan alla kommuner. Kommunerna arbetar med VA-planeringen samtidigt och planeringen kräver en helhetssyn på vattenkvaliteten i varje avrinningsområde. Det blir därför ett naturligt och viktigt arbetssätt att samverka och att lära av varandra. Fler goda exempel finns här och i vår projektkatalog.

För att ta till vara på och stimulera kreativa och kostnadseffektiva initiativ som på lokal nivå syftar till att minska övergödning i våra hav införde regeringen 2009 ett särskilt bidrag till lokala vattenvårdsåtgärder, LOVA-bidraget.

Övergödning har länge varit ett av de allvarligaste miljöproblemen i våra hav. Stora mängder näringsämnen transporteras till havet från jordbruksområden och dåligt renade avlopp.

Detta får LOVA-bidrag användas till:

Övergödning är fortsatt prioriterat – fokus på internbelastning, återcirkulering av näringsämnen samt annat som minskar övergödning av vattenmiljön.

Åtgärder som minskar spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar till vattenmiljön

Omhändertagande av förlorade fiskeredskap (spökgarn)

Åtgärder som enligt vattenförvaltningsförordningen syftar till att nå en god ekologisk status eller god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen.

Länk till LOVA

För ytterligare information kontakta 

Per Olsson,biträdande avdelningschef, havs- och vattenförvaltningen, Havs- och vattenmyndigheten, tel 010-698 62 90, mobil 072-700 52 15, per.olsson@havochvatten.se

Isabella Engblom, presskontakt, tel 010-698 64 00

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Monica Forsell/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Per Olsson

Biträdande avdelningschef, avdelningen för havs- och vattenförvaltning Tel: 010-698 62 90

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden