Gå direkt till innehåll
HaV-nej till vindkraftspark: Projektet måste anpassas för att skydda Östersjöns tumlare

Pressmeddelande -

HaV-nej till vindkraftspark: Projektet måste anpassas för att skydda Östersjöns tumlare

Bolaget Eon Wind Sweden AB ansöker om att få bygga upp till 300 vindkraftverk på Södra Midsjöbanken, söder om Öland och inom Sveriges ekonomiska zon.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har nu på begäran av regeringen yttrat sig i frågan.

Vi anser att tillstånd inte kan beviljas på befintligt underlag eftersom nya och viktiga uppgifter tillkommit sedan ansökan skickades in. Nya data visar att området är ett särskilt viktigt område för Östersjöns utrotningshotade tumlare, det är här de samlas under sommarmånaderna när de parar sig och föder upp sina kalvar, säger Björn Sjöberg.

HaV vill att bolaget kommer in med en fördjupad riskanalys eller på annat sätt visar att Östersjötumlarna inte påverkas negativt på ett betydande sätt. I nuläget menar HaV att man inte kan utesluta att bottenundersökningarna och själva installeringen av kraftverken kan innebära en risk.

- Generellt så anser vi att utbyggnaden av vindkraft är viktig ur miljösynpunkt och bör främjas. Men det måste ske så att det inte hotar höga naturvärden. I det här fallet handlar det om anpassa vindkraftsprojektet för att skydda tumlarna i området, säger Björn Sjöberg, chef avdelningen för havs- och vattenförvaltning på HaV..

- Om regeringen nu skulle medge tillstånd för vindkraftparken vid Södra Midsjöbanken så menar vi att det i alla fall bör sättas upp villkor om hur och när på året seismiska undersökningar och vissa anläggningsarbeten får göras.

Tumlaren är skyddad enligt EU:s art- och habitatdirektiv och klassas som sårbar i Artdatabankens rödlista. Tumlarna i Östersjön, som är genetiskt skilda från de tumlare som finns i Bälthaven och Västerhavet, är akut utrotningshotade enligt Internationella naturvårdsunionens, IUCN, globala rödlista. Antalet har minskat dramatiskt, huvudsakligen på grund av bifångst vid garnfiske och på grund av miljögifter. I dag tros beståndet av Östersjötumlare ligga på cirka 500 djur.

- Vi har tidigare inte riktigt vetat vilka områden som är viktiga för Östersjöns tumlare. Men nu vet vi att de samlas just vid bankarna i södra Östersjön, det vill säga södra och norra Midsjöbanken samt Hoburgs bank, under sommaren när kalvningen sker. Projektet måste nu anpassas efter detta, säger Linus Hammar, utredare på enheten för havsplanering och maritima frågor.

Förutom tumlare finns även andra marina skyddsvärden på Södra Midsjöbanken, exempelvis musselbankar som är viktiga för sjöfåglar och att fiskarter som sill, piggvar och skarpsill leker i området. HaV ser emellertid inte att varken musselbankar eller fisk kommer att störas av en vindkraftpark. Däremot vill HaV minimera magnetfälten från de elkablar som planeras mellan vindkraftsparken och fastlandet eftersom elkablar har visat sig kunna störa ål under dess vandring från Sargassohavet.

- Kablarna skulle knappast utgöra ett absolut vandringshinder för ålen, men eftersom man bygger fler och fler kablar över Östersjön bör man minimera påverkan från varje kabel så att den sammanlagda effekten inte blir betydande, säger Linus Hammar.

Här kan du läsa HaV:s yttrande till regeringen

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner: Linus Hammar, utredare, enheten för havsplanering och maritima frågor, tfn 010-698 61 15, mobil 070-214 18 25, e-post linus.hammar@havochvatten.se, Björn Sjöberg, chef, Avdelningen för havs- och vattenförvaltning, tfn 010-698 60 08, mobil 070-819 94 62, e-post bjorn.sjoberg@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Ingvar Lagenfelt.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Linus Hammar

Utredare, Enheten för havsplanering och maritima frågor tfn 010-698 61 15

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden