Gå direkt till innehåll
Foto: Jonas Forsberg / Naturfotograferna / IBL Bildbyrå
Foto: Jonas Forsberg / Naturfotograferna / IBL Bildbyrå

Pressmeddelande -

HaV om förslag till ny lagstiftning: Positivt att vattenkraften ska få moderna tillstånd

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är positiv till regeringens förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft.

Förslaget gör att vattenkraftverk i Sverige ska få moderna miljövillkor, även de som i dag saknar tillstånd eller som aldrig fått sin verksamhet prövad enligt miljöbalken. Förslaget är också i enlighet med energiöverenskommelsen och hur förnybar elförsörjning ska uppnås. Vi är positiva till förslaget att få ansvar för att samordna arbetet med den nationella prövningsplanen tillsammans med berörda myndigheter, säger generaldirektör Jakob Granit.

Svenska vattensystem är påverkade av olika fysiska ingrepp som påverkar vattenflöden, vattenkvalitet och biologisk mångfald. Vattenmyndigheterna har i sina kartläggningar visat att fysiska förändringar som dammar och vattenkraftverk har störst negativ påverkan.

- Samtidigt är den svenska vattenkraften av stor betydelse, dels som produktionskälla, dels som reglerkraft i ett förnybart energisystem. Den är viktig för att kunna realisera både miljö- och energipolitiska mål. Förslaget till ny vattenlagstiftning ger en bra balans mellan god vattenmiljö och bibehållande av vattenkraftsel och att hänsyn skall tas till värdefulla kulturmiljöer, säger Jakob Granit.

Regeringens förslag innebär i korthet att alla vattenkraftverk ska prövas enligt miljöbalkens bestämmelser och förses med moderna miljövillkor. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 mars 2018. Prövningen ska ske enligt turordning och utifrån de prioriteringar som görs i en nationell prövningsplan. Regeringens föreslår att den nationella planen tas fram av Havs- och vattenmyndigheten, Svenska Kraftnät och Energimyndigheten i samverkan med länsstyrelserna och andra myndigheter.

- Havs- och vattenmyndigheten, Svenska Kraftnät och Energimyndigheten har utvecklat en förståelse för varandras olika roller och kompetens i arbetet med att ta fram en nationell strategi för vattenkraften. Den föreslagna planen blir en bra plattform för att kunna gå vidare, säger Jakob Granit.

HaV anser att regeringens förslag är bättre anpassat till vattenförvaltningens krav och att den är mer förutsägbar för verksamhetsutövare och prövningsmyndigheter än tidigare reglering.

HaV välkomnar att prövningen ska utgå från hela verksamhetens påverkan på vattenmiljön och inte endast en viss utbyggnadsdel. Annars är det svårt att få en bra bild över verksamhetens totala miljöpåverkan. Ändringstillstånd bör endast medges om verksamheten redan har moderna villkor, skriver HaV i sitt yttrande.

- Vi ser lagförslaget som ett viktigt led i arbetet med att uppfylla kraven i EU:s vattendirektiv och säkerställa att rätt vattenstatus nås, där även principer om vissa undantag för samhällsnyttiga funktioner kan nyttjas vilket är en del av vattenförvaltningen, säger Jakob Granit.

Det är positivt att förslaget tar ett helhetsgrepp om alla verksamheter som påverkar vattenmiljön och att alla ska medverka till att en god vattenstatus uppnås. Havs- och vattenmyndigheten betonar därför att det är viktigt att förslaget antas som en helhet.

Här kan du läsa HaV:s yttrande över regeringens förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft.

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Jonas Forsberg / Naturfotograferna / IBL Bildbyrå

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden