Gå direkt till innehåll
Foto: Maja Kristin Nylander
Foto: Maja Kristin Nylander

Pressmeddelande -

HaV pekar ut 28 anläggningar för vattenförsörjning som riksintresse

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har beslutat att 28 anläggningar är av riksintresse för vattenförsörjning.

Det rör sig om områden med anläggningar från norr till söder i Sverige som tillsammans försörjer över 6,1 miljoner personer med dricksvatten

- Myndighetens beslut gör att dricksvattenförsörjningen får samma status som andra viktiga samhällsfunktioner. Det förenklar också för olika aktörer att ta hänsyn till dricksvattnet vid planering och utbyggnad av till exempel bostäder, vägar och, järnvägar, säger Margareta Lundin Unger på HaV.

Mark- och vattenområden som är av nationell betydelse kan pekas ut som riksintresse. Enligt miljöbalken ska områden som är särskilt lämpliga för anläggningar för till exempel energiproduktion, kommunikationer och vattenförsörjning skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra nyttjandet av sådana anläggningar.

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att peka ut områden av riksintresse för anläggningar för vattenförsörjning. Det kan röra sig om vattenverk, överföringsledningar men också områden för intag av vatten och för infiltration.

I dag är endast området med Bolmentunneln utpekat som riksintresse för vattenförsörjningen i Sverige. Bolmentunneln förser stora delar av Skåne med vatten från sjön Bolmen i Småland. Den ägs och drivs av Sydvatten och cirka 500 000 invånare är direkt beroende av Bolmentunneln för sin dricksvattenförsörjning, ytterligare 400 000 är indirekt beroende av den.

- Vi har arbetat med frågan om fler riksintressen för dricksvattenförsörjning under en lång period och i stort samråd med andra myndigheter och berörda. Vi är väldigt glada över att ha kommit så här långt, säger Margareta Lundin Unger.

I mars i år skickade HaV ut ett förslag på 28 riksintressen med tillhörande värdebeskrivningar för samråd till berörda riksintressemyndigheter, länsstyrelser och huvudmän för anläggningarna. Länsstyrelserna ombads samråda med berörda kommuner. Särskilt samråd har också skett med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, Försvarsmakten, Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, Livsmedelsverket och Säkerhetspolisen, Säpo, angående frågor om säkerhet och sekretess. Anläggningarna finns i 18 av 21 svenska län.

- Många instanser vill att även själva vattentäkten ska kunna pekas ut som riksintresse. För att det ska kunna ske krävs en lagändring, vilket bland annat föreslagits i riksintresseutredningen, säger Margareta Lundin Unger.

- HaV förespråkar också en lagändring på sikt. Men vi ser detta beslut som ett viktigt steg i arbetet med att stärka skyddet av vår dricksvattenförsörjning. Många anläggningar ligger i nära anslutning till sjöar eller viktiga grundvattentäkter, och vattentäkten är självklart en förutsättning för anläggningens funktion.

Huvudkriterier för att en anläggning för vattenförsörjning ska pekas ut som riksintresse är att den nyttjas eller kan nyttjas av många människor (minst 50 000), att den har stor kapacitet och god kvalitet, att den behövs som reserv eller för framtida användning. Den ska också vara rustad för påverkan från klimatförändringar som ökad risk för översvämningar och högre vattentemperaturer.

Områden av riksintresse ska beaktas i den kommunala planläggningen och redovisas i kommunernas översiktsplaner. Vid prövning och planering av till exempel framtida järnvägs- eller vägbyggen kan olika intressen vägas mot varandra. Om de olika intressena inte är förenliga med varandra ska det som bäst främjar en långsiktig hushållning med marken eller vattnet få företräde. Det är den instans som slutligen prövar ett ärende, till exempel mark- och miljödomstolen, som avgör vilket riksintresse som ska väga tyngst. 

Här kan du se vilka 28 anläggningar för vattenförsörjning som pekas ut som riksintresse

Här kan du läsa mer om HaV:s arbete med riksintressen

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner: Margareta Lundin Unger, utredare, enheten för miljöprövning och miljötillsyn, tfn 010-698 61 21, mobil 0765-38 61 21, e-post margareta.lundin-unger@havochvatten.se, Susanna Hogdin, utredare, enheten för miljöprövning och miljötillsyn,tfn 010-698 60 28, mobil 076-538 60 28, e-postsusanna.hogdin@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Margareta Lundin Unger

utredare, tillsynsvägledning och miljöbalksprövning 010-698 61 21

Susanna Hogdin

Utredare Enheten för miljöprövning och miljötillsyn 010-6986028

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden