Gå direkt till innehåll
Fotograf: Maja Kristin Nylander
Fotograf: Maja Kristin Nylander

Pressmeddelande -

HaV planerar översyn av hummerfisket: ”Målet är ett hållbart fiske och sunda ekosystem”

På måndag, den 26 september, börjar tusentals fritidsfiskare och ett par hundra yrkesfiskare att sätta ut sina hummertinor. Men beståndet av europeisk hummer i svenska vatten är betydligt lägre än vad forskarna tidigare trott.
- Vi arbetar för att ha ett hållbart fiske och sunda ekosystem. Vi har därför påbörjat en översyn av bestämmelserna för fiske efter hummer, säger Martin Rydgren på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Hummer fiskas i huvudsak av fritidsfiskare. Det finns inga exakta siffror på hur många men uppskattningar tyder på cirka 95 000 tinor i detta fiske och att de tar upp 75 procent av fångsten. Cirka 250 yrkesfiskare ägnar sig åt hummerfiske i varierande omfattning.

Dagens bestämmelser kring fiske efter hummer har arbetats fram under snart 300 år. En fredningsperiod i hummerfisket diskuterades redan runt 1730-talet och frågan om införande av minimimått väcktes runt 1780-talet. Idag regleras fisket efter hummer bland annat genom säsongslängd, minimimått och ett förbud att landa honor med yttre rom samt att endast tinor får användas för fångst av hummer. Dessutom finns regler om flyktöppningar i redskap samt för fritidsfiskare regler om ett begränsat antal tinor (14 stycken) och förbud att sälja fångsten.

Samråd med hummerfiskare

På uppdrag av HaV har Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, tagit fram biologiska underlag för att kunna bestämma beståndsläget för europeisk hummer. HaV har också haft samråd med yrkesfiskare och kommer nästa år att samråda med fritidsfisket.

- Utifrån det underlag som vi fått in så bedömer vi att beståndet är mycket sämre än vad det varit historiskt, säger Martin Rydgren

Tidigare restriktioner i fisket efter hummer har sannolikt motverkat de negativa effekterna av ett ökat fiske på arten men verkar inte ha lett till en betydande återuppbyggnad.

- Både data och rapporter från hummerfiskare tyder på att vi behöver reglera fisket ytterligare. Översynen kommer bland annat omfatta minimimått, antal redskap och fiskesäsongens längd. Tanken är att nya bestämmelser skall vara på plats till nästa års premiär, säger Martin Rydgren.

Amerikansk hummer ett hot

Förutom ett högt fisketryck finns det andra problem för hummerbeståndet i svenska vatten. Sedan 2008 har det rapporterats fynd av 32 amerikanska humrar längs västkusten, från Marstrand i söder till Smögen i norr.

Den amerikanska hummern bedöms som en invasiv främmande art då den kan ha negativ påverkan på de inhemska bestånden och andra kräftarter.

- Vi tror att det finns fler individer i våra vatten och finansierar därför en insamling av misstänkta amerikanska humrar, säger Sofia Brockmark, utredare på enheten för biologisk mångfald på HaV.

Insamlingen av amerikansk hummer sköts av institutionen för akvatiska resurser på SLU som även går ut med en bred informationskampanj om farorna med amerikansk hummer. Den som hittar en misstänkt amerikansk hummer ska ringa 010-4784048 eller 010-4784053.

FOTNOT. Årets hummerpremiär startar 07.00, måndagen den 26 september.

Läs mer om reglerna för hummerfiske

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten. 

Kontaktpersoner: Martin Rydgren, utredare, enheten för fiskereglering, tfn 010-698 62 50, mobil 070-356 64 32, martin.rydgren@havochvatten.se (regler för hummerfiske och beståndsutveckling i svenska vatten)

Sofia Brockmark, utredare, enheten för biologisk mångfald, tfn 010-698 65 81, mobil 076-538 62 81, e-post sofia.brockmark@havochvatten.se (riskbedömning av amerikansk hummer)

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Martin Rydgren

utredare, enheten för fiskereglering 010-698 62 50

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden