Gå direkt till innehåll
Foto: Havs- och vattenmyndigheten. Bild av lagligt ålbottengarn vid Skånes sydkust filmat med HaV:s drönare
Foto: Havs- och vattenmyndigheten. Bild av lagligt ålbottengarn vid Skånes sydkust filmat med HaV:s drönare

Pressmeddelande -

HaV:s försök med drönare igång: ”Ger oss nya möjligheter upptäcka olagligt ålfiske”

Havs- och vattenmyndigheten, HaV har i år fått tillstånd att använda kameraförsedd drönare för att bättre kunna övervaka svenskt ålfiske.

Tillståndet gäller övervakning av Skånes drygt 64 mil långa kuststräcka.

Vi började använda oss av drönare i september och kan redan se att det ger oss nya möjligheter i vår fiskerikontroll. Inte minst för att vi med drönaren snabbt kan söka av stora vattenområden, säger Martin Bjerner chef vid Östersjöenheten för fältkontroll.

Den europeiska ålen utgörs av ett enda bestånd som är starkt hotat och ålen är rödlistad av Artdatabanken. Sedan 2007 är det förbjudet att fiska ål i Sverige för alla utom för yrkesfiskare med licens för att fånga ål. Om man råkar fånga ål av misstag är man skyldig att släppa tillbaka den i vattnet. HaV och Kustbevakningen kontrollerar att reglerna efterlevs.

I år infördes också nya regler inom EU för att skydda ålen, för Sveriges del betyder det även förbud för yrkesfiske efter ål i havet mellan den 1 november 2018 och den 31 januari 2019.

Ökning av beslag

2016 tog HaV:s fiskerikontrollanter 71 ålryssjor i beslag, 2017 togs 163 ryssjor i beslag och hittills i år har 204 ryssjor tagits i beslag. 226 vuxna ålar har kunnat släppas fria i samband med HaV:s beslag hittills i år.

- Vi har sedan 2017 ökat våra kontroller med båt för att kunna avslöja och stoppa tjuvfiske av ål. De flesta kontroller och beslag har skett i Karlskrona skärgård i Blekinge. Men vi bedömer att det finns betydligt fler illegala ålredskap i svenska vatten, säger Martin Bjerner.

Satsningen på kameraförsedd drönare är ett försök att göra HaV:s övervakning av det olagliga ålfisket mer effektiv än i dag då fiskerikontrollanterna främst utför sitt arbete från båt.

Upptäcks från 120 meters höjd

Tillståndet från länsstyrelsen ger HaV möjlighet att använda drönare vid strandnära vattenområden längs Skånes kust. Här passerar den akut hotade ålen på sin väg till Sargassohavet för fortplantning.

- Med drönaren kan vi redan från 120 meters höjd upptäcka om det finns fiskande redskap i vattnet, vi kan sedan snabbt gå ner till bara några meter över vattenytan och på nära håll läsa av om det rör sig om ett lagligt eller olagligt redskap, säger Tomas Bryngelsson fiskerikontrollant i Simrishamn

- På en halvtimme söker vi av ett område som med båt skulle tagit oss en halv dag. Det är med andra ord ett väldigt effektivt och miljömässigt bra verktyg i vår övervakning. Vi tror också att användandet av drönare kan ha en preventiv inverkan på det olagliga ålfisket.

HaV:s kameraövervakning får bedrivas dygnet runt men tillståndet omfattar inte avlyssning eller inspelning av ljud. Den får inte heller ske nära bebyggelse, stigar/vägar eller friluftsområden som används av allmänheten som till exempel vandrings- och motionsleder eller badplatser. Maximal flyghöjd är 120 meter och bilder som innehåller personer ska omgående raderas.

EU:s regler innebär en förbudsperiod för yrkesfiske efter ål i havet under en valfri sammanhängande period på tre månader, mellan den 1 september 2018 och den 31 januari 2019. De nya reglerna om att förbjuda fiske efter ål i havet under tre sammanhängande månader omfattar alla EU-vatten i Nordostatlanten, inklusive Östersjön, Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön. Förbudet omfattar däremot inte fiske efter ål som är mindre än 12 centimeter, fiske efter ål i Medelhavet eller fritidsfiske efter ål.

Fakta om ålen i svenska vatten:

  • Ålen är en långvandrande art där larverna transporteras av strömmar mot Europas kuster. Sannolikt tar det mellan ett och tre år för ållarverna att nå Sveriges kuster. När ålen vuxit upp till blankål vandrar den under ett halvt år tillbaka till Sargassohavet där den sedan dör efter fullgjord lek.
  • 2016 gjorde HaV:s fiskerikontrollanter 15 beslag och under 2017 gjordes 36 beslag av illegala ålfiskeredskap i svenska vatten. 2016 hittades 71 olagliga ryssjor och under 2017 hittades 163 olagliga ryssjor.
  • Svenska yrkesfiskare landar årligen runt 150–180 ton ål i Östersjön medan det fångas cirka 80–100 ton i svenska sötvatten.
  • Sverige har haft utsättningar av glasål sedan 70-talet men tidigare var det främst för att stödja fisket. De senaste tio åren handlar det mer istället främst om att bevara och stärka lekbeståndet. 

Se film från kameraövervakningen, lagligt ålbottengarn

Se film från kameraövervakningen, laglig ryssja

Läs mer om HaV:s arbete med förvaltning av ålbeståndet

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten, HaV

Kontaktperson: Martin Bjerner, chef, Östersjöenheten för fältkontroll, Telefon: 010-6986155, Mobil: 070-6418335, E-post: martin.bjerner@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Havs- och vattenmyndigheten, HaV

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Martin Bjerner

chef vid Östersjöenheten för fältkontroll Tel: 010-698 6155

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden