Gå direkt till innehåll
Foto: Natalie Greppi
Foto: Natalie Greppi

Pressmeddelande -

HaV:s generaldirektör: ”Trenden vänder men vi får nog inte tillbaka ett Östersjön som det såg ut på 50-talet”

”Vi börjar se att trenden vänder men vi får nog inte tillbaka ett Östersjön som det såg ut på 50-talet, när det var ett ganska näringsfattigt hav.”

Så säger Jakob Granit, generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten, HaV, i en filmad intervju om utmaningarna för ekosystemen i havet, regeringens 600-miljonersatsning på rena hav och varför det är så viktigt att planera våra havsområden.

Jakob Granit har snart arbetat två år som generaldirektör på HaV, han tillträdde i september 2016. Under den tiden har myndigheten varit med om att arrangera havskonferensen i New York som fokuserade på mål 14 i FN:s hållbarhetsagenda, den första saneringen av miljöfarliga vrak i svenska vatten är klar, Sverige har nått målet om tio procent marina skyddade områden och förslagen till statliga havsplaner för Västerhavet, Östersjön och Bottniska viken är ute på samråd.

Det finns många fler exempel på viktiga milstolpar i Vatten-Sverige de senaste åren, inte minst inom fiskets område med genomförandet av EU:s gemensamma fiskeripolitik som bland annat innebär att all fisk som fångas och har en kvot inom EU ska tas ombord och landas i hamn. Nyligen antog regeringen en proposition om vattenmiljö och vattenkraft baserat på en bred politisk överenskommelse om förslag till villkor för framtidens vattenkraft i Sverige, bland annat att all vattenkraft ska ha moderna miljötillstånd. HaV, Energimyndigheten och Svenska kraftnät ska, enligt propositionen, få i uppdrag att ta fram en nationell plan för omprövning av vattenkraften.

Satsning på 600 miljoner kronor

I år gör regeringen en satsning med 600 miljoner kronor på renare hav. För HaV innebär satsningen bland annat en möjlighet att gå vidare med saneringen av olja och andra miljögifter från de cirka 30 vrak som anses vara akuta miljöhot. I slutet av december genomfördes det första projektet, saneringen av fiskefartyget Thetis utanför Smögen, då cirka 730 liter olja pumpades upp. Satsningen på rena hav ger också möjlighet till fler lokala vattenvårdsprojekt.

- FN:s havskonferens som Sverige arrangerade tillsammans med önationen Fiji i juni 2017 visade på hur viktigt det är att jobba mot haven och satsa på dem. Regeringens satsning är en följd av FN-konferensen och innebär ett paket av olika åtgärder, det handlar om att minska miljögifter, minska övergödningen, skapa fler marina skyddade områden och om att hålla haven fria från plast, säger Jakob Granit.

Förvaltning från källa till hav

Jakob Granit är doktor i naturgeografi och har tidigare arbetat på Stockholm Environment Institute, SEI, Stockholm International Water Institute, Siwi, Världsbanken och Sida. Han återkommer ofta till hur viktigt det är med ett helhetsperspektiv, att ha en förvaltning som fungerar från källa till havför att nå hållbarhetsmålen.

- Vi satsar på haven för att få dem rena men för att nå det målet måste man också jobba uppströms i våra vattendrag, till exempel att återställa vandringsvägar för fisk och få tillbaka ekosystemtjänster. Den kopplingen finns också i regeringens satsning på rent hav.

Han berättar i den filmade intervjun om varför det är så viktigt att rensa havsbottnar från gamla fiskeredskap, så kallade spökgarn. HaV är inblandade i flera projekt med bland annat yrkesfisket.

- I både Östersjön och Västerhavet har vi problem med spökgarn som fiskar aktivt. I Östersjön finns siffror på mellan 200 och 300 ton fisk, torsk, som varje år dör efter att ha fastnat i de här redskapen. Det är oacceptabelt. Dessutom bryts plasten ner till mikropartiklar som i sin tur påverkar ekosystemen negativt.

Försiktigt optimistisk om Östersjön

När det gäller Östersjön så är det ett hav som ligger honom särskilt varmt om hjärtat. Jakob Granit bor kustnära i Stockholm och har tillbringat stor tid i den finska skärgården, sydväst om Åbo. Över åren har han sett hur övergödning och algblomning ökat medan fiskarna blivit färre och fått sämre kondition. I dag är han dock försiktigt optimistisk.

- Östersjön har stora problem som ett ekosystem och är drabbat av flera miljögifter. Indikationerna är fortsatt allvarliga och vi har flera långsiktiga utmaningar. Men, vi ser också stora framsteg, till exempel har vi fått tillbaka säl i våra vattendrag och vi har fått tillbaka örnar. Det visar att vi fått bukt med en del av de punktutsläpp som bidragit till försämringarna, säger Jakob Granit och fortsätter:

-Vi gör väldigt många åtgärder, inte bara i Sverige utan också i våra grannländer och tillsammans kommer vi att få se trenden vänder. Men vi får nog inte tillbaka ett Östersjön som det såg på 50-talet, när det var ett ganska näringsfattigt hav.

Spännande process ta fram havsplaner

En av de största utmaningarna för Havs- och vattenmyndigheten är arbetet med att ta fram Sveriges första statliga havsplaner. Nyligen presenterades de första förslagen till havsplaner för havsområdena Västerhavet, Östersjön och Bottniska viken. Under sex månader, 15 februari till 15 augusti, pågår samråd om havsplanerna med kommuner, länsstyrelser, bransch- och intresseorganisationer, näringslivet och även allmänheten har möjlighet att tycka till om hur vi ska använda haven i framtiden. Planerna beslutas av regeringen senast 2021.

- Det är väldigt spännande att se hur aktiva alla är och jag tycker att det har varit en otroligt positiv process så här långt. Men, sedan när havsplanerna ska beslutas, så kommer det säkerligen att finnas områden där vi måste göra tuffa avvägningar utifrån ett samhällsperspektiv. Ytterst är det sedan regeringen som fattar beslut om havsplanerna som kommer att vara vägledande för myndigheter och kommuner i deras planeringsarbete, säger Jakob Granit.

”Vår livsstil största hotet”

Jakob Granit får frågan om vad han personligen ser som det största hotet mot våra hav. Svaret kommer utan tvekan.

- Det största hotet är i slutändan hur vi lever och vår livsstil kring våra hav. Ta Östersjön som exempel som är ett ganska stängt innanhav med väldigt dålig utväxling mot Nordsjön, allt som kommer in där stannar också i stora drag kvar, säger han.

- Så när vi har ett aktivt jordbruk som leder till utsläpp av näringsämnen till våra vattendrag och sedan ut i havet så får det negativa effekter. Samtidigt måste vi också ha ett aktivt jordbruk, vi måste ha ett skogsbruk. Men, det gäller att hitta en bra balans.

Länk till den filmade intervjun med Jakob Granit

Läs mer situationen för Östersjön på HaV:s hemsida

Här kan du lämna synpunkter på HaV:s förslag till statliga havsplaner

Presskontakt: Lena Olsson Kavanagh, tfn 010-698 68 42, mobil 076-538 60 42, e-post lena.olsson@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Natalie Greppi

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden