Gå direkt till innehåll
HaV:s rapport om insatser för renare små avlopp överlämnas till regeringen

Pressmeddelande -

HaV:s rapport om insatser för renare små avlopp överlämnas till regeringen

Ny lagstiftning och effektiv tillsyn är två förslag som finns med i den rapport som Havs- och vattenmyndigheten, HaV, överlämnat till regeringen. Huruvida det bör införas en miljöskatt eller ett avgiftssystem med återföring för fastighetsägare med små avlopp tar myndigheten inte ställning till.

-  Under utredningens gång har det blivit tydligt att det finns många olösta frågor kring avloppshanteringen och en betydande mängd frågor och förslag har inkommit från referensgruppen. Därför föreslår vi regeringen att tillsätta ytterligare en utredning, säger Björn Risinger, generaldirektör vid Havs- och vattenmyndigheten.

Havs- och vattenmyndigheten har sedan juni 2011 tillsynsvägledningsansvaret för små avlopp. Idag finns ungefär 700 000 små avloppsanläggningar som bidrar med nästan lika mycket övergödande ämnen som de större reningsverken gör tillsammans.Gamla och bristfälliga avlopp orsakar miljö- och hälsoproblem på många håll i landet. I december 2012 fick Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag av regeringen att i samarbete med Boverket se över regleringen och ta fram styrmedel för att öka åtgärdstakten av bristande små avloppsanläggningar. Ett centralt förslag i den nu presenterade rapporten är att regeringen ger Havs- och vattenmyndigheten mandat att besluta om föreskrifter för små avlopp.

Den nya lagstiftning som myndigheten föreslår innehåller bland annat krav på rening av smittämnen, inte bara näringsämnen som dagens lagstiftning täcker in. Idag har endast var femte dricksvattenbrunn tjänligt vatten.

-  Det kan finnas ett samband mellan dåliga små avlopp och vattenkvaliten i dricksvattenbrunnarna. Dessutom ser vi gärna att de regler som fastighetsägarna måste följa vid val av avloppsanläggning blir enklare att förstå, säger Åsa Gunnarsson, utredare vid Havs- och vattenmyndigheten.

En av de viktigaste insatserna för att påskynda arbetet med att förbättra de små avloppen är att kommunernas tillsynsarbete stärks. Det är visserligen den enskilde fastighetsägaren som bär ansvaret för att avloppsanläggningen fungerar men kommunerna har ansvaret för kontrollen. För att tillsynen ska fungera effektivare krävs både politisk förankring och tillräckliga resurser. Dessutom behöver vägledningen för hur tillsynen ska genomföras bli bättre. HaV föreslår därför att regeringen tydligt utpekar vilken myndighet som bär ansvaret för att vägleda kommunernas arbete.

Under utredningsarbetets gång har en rad aktörer lämnat synpunkter bland annat genom en bred sammansatt referensgrupp med representanter för bransch- och intresseorganisationer, kommuner, regionala och centrala myndigheter, forskare med flera.

-  Det är glädjande att så många förstår att vi alla måste ta vårt ansvar för att lösa problemen med de små avloppen. Det viktigaste är att öka takten för de insatser som måste göras, säger Camilla Johansson, samordnare för regeringsuppdraget vid Havs- och vattenmyndigheten.

Här kan du läsa HaV-rapporten

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner: Björn Risinger, generaldirektör, tfn 010-698 60 01, mobil 070-840 41 63, e-post bjorn.risinger@havochvatten.se, Camilla Johansson, utredare, enheten för miljöprövning och miljötillsyn, tfn 010-698 60 63, mobil 076-538 60 63, e-post camilla.johansson@havochvatten.se, Åsa Gunnarsson, utredare, enheten för miljöprövning och miljötillsyn, tfn 010-698 60 35, mobil 076-538 60 35, e-post asa.gunnarsson@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden