Gå direkt till innehåll
HaV:s riskbedömning av amerikansk hummer  - till grund för regeringens begäran till EU

Pressmeddelande -

HaV:s riskbedömning av amerikansk hummer - till grund för regeringens begäran till EU

Sverige har nu formellt begärt att amerikansk hummer ska föras upp på EU:s lista över invasiva främmande arter

Drygt 30 individer har hittats i havet på svenska västkusten och det behövs åtgärder för att hindra ytterligare spridning.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har tagit fram den riskbedömning som ligger till grund för Sveriges begäran.

I december beslutade EU:s medlemsstater att lista 37 arter som invasiva främmande arter i alla medlemsländer. Listan, eller unionsförteckningen som den formellt kallas, är en del av EU:s förordning om invasiva främmande arter. Enligt förordningen ska medlemsstaterna bland annat kartlägga hur arterna sprids och se till att spridningen stoppas eller begränsas. Arterna på listan omfattas också av olika restriktioner, bland annat förbud mot att sätta ut, odla och importera arterna.

EU-förteckningen kommer att kompletteras med fler arter. Hittills i år har medlemsländerna begärt att få föra in ytterligare 20 arter på listan, förutom amerikansk hummer även bl.a. svart dvärgmal (Ameiurus melas), smal vattenpest (Elodea nuttallii). För alla dessa finns en riskbedömning har granskats av det vetenskapliga forumet där EU:s medlemsstater finns representerade. I början av april tar forumet beslut om riskbedömningarna uppfyller kriterierna för att listas. De som godkänns kommer tas upp till diskussion i EU:s genomförandekommitté i mitten av juni. Världshandelsorganisationen ges möjlighet att granska förslagen innan beslut om arterna tas i kommittén.

Om amerikansk hummer (Homarus americanus) etablerar sig i Sverige, så innebär det ett hot mot den europeiska hummern (Homarus gammarus) som finns naturligt här. Så här skriver regeringen i ett pressmeddelande den 18 mars:

”Amerikansk hummer kan bära på sjukdomar och parasiter som kan sprida sig till den europeiska hummern och medföra extremt hög dödlighet. Den kan även konkurrera om samma boplatser och föda. Det finns många skäl att lista hummern, menar klimat- och miljöminister Åsa Romson.”

Det första fyndet av amerikanska humrar i svenska vatten gjordes vid Smögen i september 2008. I dag har totalt ett 30-tal fynd gjorts på västkusten, från Marstrand i söder till Smögen i norr. De flesta amerikanska humrar har fångats i Gullmarsfjorden vid Lysekil. Det har också hittats en hybridhona, alltså en korsning av vår europeiska hummer och amerikansk hummer. Det har även gjorts fynd av amerikansk hummer i Danmark, Irland, Norge och Storbritannien.

- Forskarna tror att dessa fynd bara kan vara toppen på ett isberg, det kan finnas betydligt fler i våra vatten. De amerikanska humrar som hittats i svenska vatten är också större än försäljningsstorlek, vilket tyder på att de funnits i vattnet en längre period, säger Fredrik Nordwall, chef för enheten för biologisk mångfald på HaV.

- Amerikansk hummer är en främmande art och ett allvarligt hot bland annat för vår inhemska europeiska hummer.

I Sverige är det förbjudet att sumpa levande, importerade humrar i havet. Men det är svårt att övervaka ett sådant förbud, och troligen är det anledningen till att amerikansk hummer nu finns fritt i vårt havsområde. De har rymt, eller så har de avsiktligt och olagligt slängts levande i havet. Vid det första fyndet 2008 hade alla tre djuren gummiband runt klorna, vilket är ett tydligt tecken på att de tidigare hållits i fångenskap.

Bestånden av europeisk hummer i Norden är relativt små och känsliga. Den amerikanska hummern kan bilda hybrider med vår hummer, vilket kan leda till negativa genetiska effekter och på sikt hota den europeiska hummerns fortlevnad i Europa. Det finns också en risk för att sjukdomar och parasiter ska spridas till andra skaldjur än hummer, exempelvis krabbtaska och havskräfta.

- Nya studier tyder också på att det inte finns så många individer av vår europeiska hummer som vi tidigare trott. Det gör att bestånden kan vara extra känsliga för påverkan från främmande arter, säger Sofia Brockmark.

Enligt HaV:s riskbedömning importeras varje år cirka 13 000 ton amerikansk hummer varje år till Europa från Kanada och USA. I Sverige importerades 2014 cirka 182 ton från USA och 102 ton från Kanada. Riskbedömningen kommer inom kort att publiceras i HaV:s rapportserie, då med sammanfattning och förord på svenska.

Här kan du läsa den riskbedömning som HaV gjort och som ligger till grund för Sveriges begäran till EU om att lista amerikansk hummer

Läs mer om amerikansk hummer på HaV:s hemsida

För frågor som rör Sveriges begäran till EU kontakta miljödepartementet

För frågor som rör riskbedömningen av amerikansk hummer kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner: Fredrik Nordwall, chef, enheten för biologisk mångfald, tfn 010-698 60 17, mobil 076 - 125 40 50, e-postfredrik.nordwall@havochvatten.se

Sofia Brockmark, utredare, enheten för biologisk mångfald, tfn 010-698 65 81, mobil 076-538 62 81, e-post sofia.brockmark@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Fotograf: Daniel Valentinsson

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden