Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

HaV säger nej till kalkbrytning i Bunge

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, anser att Mark- och miljödomstolen inte bör ge tillstånd för kalkbrytning i Bunge på Gotland.

- Vi bedömer att de två närliggande Natura 2000-områdena Bästeträsk och Brantings Haid skadas av en sådan verksamhet. Därför anser vi att tillstånd inte får ges i enlighet med EU:s regelverk för naturvård, säger Björn Risinger, generaldirektör på HaV.

Ansökan om kalkbrytning samt vattenbortledning från kalkbrottet på norra Gotland prövades ursprungligen redan år 2008 vid miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Domstolen beslutade den 19 december 2008 att avslå ansökan från Nordkalk AB . Därefter har ansökan varit föremål för ett stort antal prövningar i olika rättsinstanser. Miljööverdomstolen gav i en särskild dom 2009 rätt till bolaget att bedriva kalkstenstäkt på norra Gotland. Mark- och miljööverdomstolen lämnade år 2012 tillstånd enligt miljöbalken.

Den 18 juni i år meddelade Högsta domstolen att den ursprungliga ansökan återigen måste prövas på nytt. Högsta domstolen ansåg att mark- och miljööverdomstolen i sin tidigare prövning av verksamheten sett tillåtligheten till verksamheten som given och att verksamhetens inverkan på närliggande natura 2000-områden därför inte bedömts i sin fulla vidd. Genom att begränsa prövningens omfattning så anser HD att mark- och miljööverdomstolens prövning inte levt upp till kraven i artikel 6.3 i art och habitatdirektivet. Art- och habitatdirektivet är en europeisk ramlagstiftning som syftar till att bevara biologisk mångfalt inom unionen och som alla medlemsländer är skyldiga att implementera.

HaV är en av de myndigheter som nu fått möjlighet att yttra sig i ärendet.

- Enligt miljöbalken finns vissa möjligheter för regeringen att godkänna en verksamhet som skadar Natura 2000-områden. Men då krävs bland annat att man utrett och tvingats förkasta alla andra möjliga lösningar. Vi menar att bolaget inte kunnat visa detta, säger Björn Risinger.

HaV pekar i sitt yttrande på att svårigheten i att exakt förutsäga och mäta hur brytningen kommer att slå mot de naturmiljöer som finns i kalkbrottets omgivning. Det saknas bland annat fortfarande viktig kunskap om samspelet mellan grundvatten, ekosystem och arter. Generellt kan sägas att effekter på ekosystem utvecklas långsamt, är svåra att mäta och underskattas ofta. I det omedelbara närområdet till det planerade kalkbrottet finns ett antal utpekade livsmiljöer som är erkänt mycket grundvattenberoende och känsliga både för variationer och för kvalitetsförändringar. Några av de livsmiljöer som HaV lyfter fram särskilt är Kalkkärr med ag, Skogsbevuxen myr, Rikkärr, Fuktängar med blåtåtel eller starr och bland arter Smalgrynsnäcka.

Här kan du läsa HaV:s yttrande

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktperson Björn Risinger, generaldirektör, tfn 010-698 60 01, mobil 070-840 41 63, e-post bjorn.risinger@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Dan Karlsson/Azote

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden