Gå direkt till innehåll
HaV satsar nio miljoner i EU-projekt för att återställa Jämtlandsjöar

Pressmeddelande -

HaV satsar nio miljoner i EU-projekt för att återställa Jämtlandsjöar

Fyra svenska projekt finns bland de 225 projekt som nu får pengar från EU-kommissionens miljöfond LIFE+.

Ett av projekten, ”LIFE-Triple Lake”, syftar till att förbättra vattenmiljön i de jämtlandska sjöarna Locknesjön, Revsundssjön och Näkten.

-  Det är ett väldigt spännande projekt, inte minst för att flera stora aktörer som mark- och skogsägare medverkar. Vi tror att det kommer att ge viktig kunskap om hur vi ska få bättre miljö i våra sjöar och vattendrag, säger Daniel Isaksson på Havs- och vattenmyndigheten, HaV

EU:s miljöfond delar varje år ut pengar till projekt som omfattar naturskydd, klimatförändring, miljöpolitik samt information och kommunikation om miljöfrågor. För åren 2007 – 2013 rör det sig om totalt 2,1 miljarder euro.

Totalt fick kommissionen in 1 468 ansökningar i den senaste ansökningsomgången, som löpte ut i juni 2013. De utvalda projekten kommer från alla 28 medlemsländer och innebär en investering på totalt 589,3 miljoner euro, varav EU står för 282,6 miljoner euro. Resten av finansieringen betalar de sökande själva eller får i stöd av annan part.

-  HaV delar ut drygt nio miljoner kronor till projektet ”LIFE-Triple Lake” och är därmed den enskilt största bidragsgivaren, säger Daniel Isaksson, utredare på enheten för biologisk mångfald på HaV.

-  De tre jämtlandssjöarna är alla djupa kallvattensjöar som kan påverkas negativt av klimatförändringar, exempelvis höjda vattentemperaturer. Arterna som lever här i dag, exempelvis röding och flodpärlmussla, är anpassade till dagens livsmiljöer och kan få svårt att klara en sådan förändring.

Projektet omfattar flera åtgärder för att uppnå en god ekologisk status i enlighet med EU:s vattendirektiv och för att uppnå en gynnsam bevarandestatus i enlighet med EU:s art- och habitatdirektiv. Det rör sig bland annat om restaurering i biflöden, att ta bort vandringshinder, att återställa lekbottnar för fisk och insatser för att stärka och öka bestånd av hotade arter som röding och flodpärlmussla. 

Länsstyrelsen i Jämtlands län kommer att leda det femåriga projektet som ska drivas i ett brett samarbete med exempelvis mark- och skogsägare, LRF, Skogsstyrelsen, fiskevårdsområden, skogsbolag, Naturvårdsverket, Östersunds, Bergs och Bräcke kommuner, Jämtkraft AB, Trafikverket med flera. Projektet omsätter cirka 35 miljoner kronor totalt, varav hälften kommer från EU:s miljöfond. Efter HaV är Jämtkraft den största bidragsgivaren.

Övriga tre svenska projekt som får bidrag från LIFE+ är ”Småskaliga tillämpningar av kraftvärme” (Energikontor Sydost AB)”, ”LIFEtaiga (Länsstyrelsen Västmanlands län)”, ”BushLIFE (Länsstyrelsen i Skåne län). Läs mer om dem på Naturvårdsverkets hemsida.

Länk till pressmeddelande från Länsstyrelsen i Jämtland

Länk till EU-kommissionens pressmeddelande

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner:  Daniel Isaksson, utredare, enheten för biologisk mångfald, tfn 010-698 60 30, mobil  076-538 60 31, e-post daniel.isaksson@havochvatten.se

Fredrik Nordwall, chef, enheten för biologisk mångfald, tfn 010-698 60 17, mobil 076 - 125 40 50, e-post fredrik.nordwall@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden