Gå direkt till innehåll
Foto: Kungsbacka kommun
Foto: Kungsbacka kommun

Pressmeddelande -

HaV-satsning visar: Rening av läkemedel i avloppsvatten är möjlig och behöver inte vara dyr

Tekniken för avancerad rening av läkemedelsrester på svenska avloppsreningsverk finns - det behöver inte kosta mer än cirka en krona per kubikmeter vatten.

Det slår Havs- och vattenmyndigheten, HaV, fast i en rapport om åtta projekt som under fyra år fått totalt 32 miljoner kronor.

Olika lösningar har testats i olika skala. I huvudsak är det ozonering eller aktivt kol som har utvärderas samt olika kombinationslösningar, säger Margareta Lundin Unger.

Läkemedelsrester kan spridas till våra hav, sjöar och vattendrag via avloppsvatten. Även låga koncentrationer av läkemedel kan påverka vattenmiljön, exempelvis kan östrogen hämma fortplantningen hos fisk och psykofarmaka kan ändra beteendet hos fisk så att de blir glupskare, modigare och mindre sociala. Undersökningar har visat att vissa läkemedel hittas långt ut till havs, bland annat i Östersjön. 

För att främja utvecklingen av reningstekniker för läkemedel och andra miljöfarliga ämnen har Havs- och vattenmyndigheten, på uppdrag från regeringen, under fyra år delat ut totalt 32 miljoner kronor till åtta projekt. Projekten omfattar mindre och större reningsverk och olika behandlingstekniker som ozon och aktivt kol. Några av projekten har även undersökt risken för spridning av antibiotikaresistens. Nu redovisas och sammanställs de viktigaste resultaten från projekten i en rapport till regeringen.

- Arbetet har i flera fall banat väg för nya forsknings- och utvecklingsprojekt. Det gäller exempelvis vilka effekter ozonering kan få för vattenlevande organismer, förståelse av tillämpningar baserade på aktivt kol och utveckling av analysteknik, säger Margareta Lundin Unger.

- Genom HaV-projekten har det skapats en stark plattform att bygga vidare på för införande av teknik för läkemedelsrening vid svenska reningsverk.

Mellan 30 och 150 kronor per person och år

Projekten har visat att det finns teknik som idag kan användas för avancerad rening på svenska avloppsreningsverk. Kostnader för olika tekniker har beräknats och varierar mellan 20 öre till 1,20 kronor per kubikmeter vatten, vilket motsvarar cirka 30 kronor till 150 kronor per person och år för en anläggning för 100 000 personer.

Sex olika forsknings- och utvecklingsprojekt har genomförts under ledning av forskare kopplade till RISE (Research Institutes of Sweden), Tekniska verken i Linköping, Högskolan i Kristianstad, IVL Svenska Miljöinstitutet, Umeå universitet och Kungliga tekniska högskolan samt Lunds universitet. I de olika projekten har även kommunala VA-organisationer och företag haft centrala roller.

- I Linköping visades hur klivet från pilotprojekt till rening i full skala kan tas och i Knivsta visades hur ozonering kan tillämpas i full skala och hur det påverkar Knivstaån, säger Margareta Lundin Unger.

- Lösningarna har i de flesta fall testats och utvärderats i nära samarbete med personal på avloppsreningsverk, vilket är en förutsättning för att kunna utvärdera teknikerna på ett trovärdigt sätt.

I Lund utvärderades ozonering i pilotförsök vid flera olika typer av avloppsreningsverk, IVL Svenska Miljöinstitutet har testat flera olika tekniker och visat hur dessa kan tillämpas och kombineras, i Kristianstad demonstrerades potentialen för aktiva kolfilter parallellt med utveckling av analysteknik. JTI (numera RISE) har visat att alla lösningar inte nödvändigtvis behöver baseras på ny teknik, utan att källsorterande avloppssystem kan vara ett alternativ.

Utöver dessa projekt har ytterligare två studier genomförts inom ramen för utlysningen, dels vid Högskolan Kristianstad, dels vid Lunds universitet.

Regeringen satsar 45 miljoner kronor i år

Regeringen satsar i år 45 miljoner kronor, 50 miljoner kronor år 2019 och 70 miljoner kronor år 2020 på avancerad rening av avloppsvatten. Naturvårdsverket har fått i uppdrag att fördela investeringsbidraget och utlyste nyligen 90 miljoner i investeringsbidrag för installation av avancerad rening vid svenska avloppsreningsverk. Regeringen har också gett Läkemedelsverket i uppdrag att inrätta och ansvara för ett kunskapscentrum för läkemedel i miljön.

Länk till HaV:s rapport om resultaten från åtta projekt om avancerad rening av läkemedelsrester

Läs mer pm avancerad rening av avloppsvatten på HaV:s hemsida

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson: Margareta Lundin Unger, utredare, enheten för tillsynsvägledning och miljöbalksprövning, tfn 010-698 61 21, mobil 076-538 6121, e-post margareta.lundin-unger@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Kungsbacka kommun

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Margareta Lundin Unger

utredare, tillsynsvägledning och miljöbalksprövning 010-698 61 21

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden