Gå direkt till innehåll
HaV svarar miljömålsberedningen: Helhetssyn och ambition viktigt i miljömålsarbetet

Pressmeddelande -

HaV svarar miljömålsberedningen: Helhetssyn och ambition viktigt i miljömålsarbetet

- Regeringens utredning ”Med miljömålen i fokus” är ett mycket positivt steg i arbetet med att nå miljömålen. Miljömålsberedningens förslag om helhetssyn och ekosystembaserad förvaltning är en viktig grund. Ambitionsnivån skulle på vissa områden kunna höjas ytterligare, framförallt när det gäller arbetet mot övergödning, säger Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör Björn Risinger.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har i dagarna lämnat sitt yttrande till miljömålsberedningens delbetänkande - Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten, SOU 2014:50. I betänkandet presenterar miljömålsberedningen bland annat ett förslag till en strategi för långsiktigt hållbar markanvändning och till en sammanhållen och hållbar vattenpolitik. En av de viktigaste delarna i betänkandet gäller ambitionen att stärka helhetssynen och med särskild inriktning på samhällets behov av anpassning till ett förändrat klimat och främjande av grön infrastruktur.

- Vi anser att fiskförvaltningen i åtgärdsförslagen bör integreras bättre med havs- och vattenförvaltningen, havsplaneringen samt åtgärdsprogram för artskydd. Det är också angeläget att se över organisationen av arbetet med vattendirektivet. Detta kan lämpligen göras inom miljömyndighetsutredningens uppdrag, säger Björn Risinger.

Positivt är också att miljömålsberedningen föreslår att åtgärdsarbetet ska få ökade resurser och en mer långsiktig finansering. Dessutom ska åtgärdsarbetet följas upp på ett mer kostnadseffektivt sätt.

Havs- och vattenmyndigheten instämmer i utredningens bedömning av risken för att Sverige inte hinner nå EU-direktivens målsättningar, trots de förslag som presenteras av utredningen.

HaV:s yttrande över SOU 2014:50

För mer information kontakta:

Björn Risinger, generaldirektör, Havs- och vattenmyndigheten, tfn 010-698 60 01,
mobil 070-840 41 63, e-post bjorn.risinger@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden