Gå direkt till innehåll
Bild av vraket Lindesnäs på havsbotten. Framtagen genom fotogrammetri. Foto: Ocean Discovery
Bild av vraket Lindesnäs på havsbotten. Framtagen genom fotogrammetri. Foto: Ocean Discovery

Pressmeddelande -

HaV tömmer ytterligare vrak på miljöfarlig olja

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, tömmer vraket Lindesnäs på miljöfarlig olja utanför Nyköping med start den 25 augusti. Uppdraget, som är nästa på tur i satsningen på rent hav, beräknas kosta 21 miljoner kronor.

- Vi kommer att undersöka och tömma vraket som ligger cirka 10 kilometer från Södermanlands kust, öster om Oxelösund. Ett okontrollerat utsläpp av olja från detta vrak skulle kunna hamna i närheten av Natura 2000-områdena Bråviken och Hävringe-Källskären, säger Fredrik Lindgren, utredare vid enheten för havsmiljöförvaltning, på Havs- och vattenmyndigheten.

Det finns cirka 17 000 fartygsvrak längs Sveriges kuster, 300 av dem har klassats som miljöfarliga av Sjöfartsverket i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten, Kustbevakningen, Statens Maritima Museer och Chalmers Tekniska Högskola. Ett 30-tal av vraken, där Lindesnäs ingår, utgör en akut miljöfara då de innehåller stora mängder olja som kan läcka ut. Miljöproblemen i havet är flera t ex övergödning, farliga ämnen och oljespill som även kan komma från sjöfart. Jämfört med detta är vrak ett mindre problem men som fortfarande bidrar till den totala miljöbelastningen i havet.

HaV har ett samordnande ansvar gällande utredning och tömning av olja av de miljöfarliga vraken sedan 2016. Först ut att undersökas och tömmas var vraket Thetis, utanför Smögen. Då pumpades 730 liter olja upp och skickades till ett företag som tar hand om miljöfarligt avfall. Dessutom så bärgades flera ton av spökgarn (en stor snörpvad, även kallad ringnot). Förra året genomförde HaV flera undersöknings- och oljetömningsoperationer av miljöfarliga vrak. 

- Om stora mängder olja läcker ut under en kort tid orsakar det stora skador både i den marina miljön och på land. Men även ett mindre oljeutsläpp, som drabbar miljömässigt känsliga områden, till exempel Natura 2000 kan medföra stor påverkan, säger Fredrik Lindgren. 

Återkommande små oljeutsläpp har också en negativ påverkan på miljön. Effekterna orsakas då främst av den mest toxiska delen i olja, Polycykliska Aromatiska Kolväten (PAHer). De kan orsaka effekter som nedsatt reproduktion, tillväxt, genetisk påverkan, cancer och försämrad motståndskraft mot annan miljöpåverkan. Över lång tid kan dessa medföra lika stora eller större effekter på vattenmiljön än ett stort oljespill.

 I Södermanland finns områden med känslig natur och höga ekonomiska värden, inte minst inom turism, som skulle kunna påverkas negativt av ett oljespill. Simuleringar med oljespillsverktyget SeaTrackWeb visade att oljeutsläpp från vraket skulle hamna på det marina naturreservatet Bråviken och Hävringe-Källskären. Båda områdena är också klassade som Natura 2000-områden enligt EU:s Fågeldirektiv samt Art- och habitatdirektiv.

Regeringen beslutade 2017 att satsa 25 miljoner kronor om året i tio år, totalt 250 miljoner kronor, för att minska miljörisker från vrak längs Sveriges kust. HaV har fått uppdraget att ansvara för satsningen och riskbedömningen görs med hjälp av Chalmers riskvärderingsverktyg, VRAKA.

Länk till Lindesnäs

Fredrik Lindgren utredare, enheten för havsmiljöförvaltning fredrik.lindgren@havochvatten.se 010-6986314, 

076-538 62 14

Isabella Engblom, presskontakt, 010-698 64 00

Ämnen

Kategorier

Regioner


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Ocean Discovery/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Fredrik Lindgren

Utredare Havsmiljöenheten tel 010-69863 14

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden