Gå direkt till innehåll
HaV vill ha strängare krav vid rening av svavel i fartygsbränsle

Pressmeddelande -

HaV vill ha strängare krav vid rening av svavel i fartygsbränsle

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, vill endast tillåta stängda ”scrubbers” för rening av fartygsbränsle. HaV vill också att vattnet från denna process  endast ska få tömmas i miljösäkra anläggningar i hamn.

- Tvättvattnet innehåller svavel i form av svaveldioxid som bidrar till havsförsurningen. Det kan också innehålla andra ämnen som är skadliga för havsmiljön. Därför vill vi inte tillåta att det töms i havet, säger Jessica Hjerpe Olausson.

HaV lämnade i går sitt yttrande till miljödepartementet angående förslaget om ändring i förordningen om svavelhaltigt bränsle (1998:946). Ändringen görs för att införliva EU:s ändringsdirektiv vad gäller svavelhalten i marina bränslen (2012/33/EU) i svensk lagstiftning. Direktivet innehåller bland annat bestämmelser som syftar till att minska utsläppen av svaveloxider från fartyg inom EU. Nästa år ska högsta tillåtna svavelinnehåll i fartygsbränsle vara nere i 0,1 procent i Östersjön, Nordsjön och Engelska Kanalen.

- Vi välkomnar att ändringsdirektivet nu införlivas i svensk lag. Men vi anser att det finns några frågetecken och otydligheter i den föreslagna bestämmelsen, säger Jessica Hjerpe Olausson, utredare på enheten för havsplanering och maritima frågor på HaV.

I dagsläget finns det tre sätt för rederierna minska svavelutsläppen till den nivå som krävs efter 2015: använda ett svavelfritt bränsle, naturgas  eller ”scrubbers” som renar rökgaserna från bränslet ombord. Genom att scrubba eller tvätta avgaserna i havsvatten minskar utsläppet av försurande svaveloxid  till atmosfären. Å andra sidan är tvättvattnet mycket surt, cirka pH 3 att jämföra med havsvattnets naturliga ca pH 8.

Enligt den föreslagna bestämmelsen får tvättvattnet släppas ut i havet ”endast om det kan visas att tvättvattnet inte har någon betydande effekt och inte utgör någon risk för människors hälsa eller miljön”.

- Det behöver bli tydligare vem som har ansvar att visa att kraven uppfylls och hur detta ska gå till. I EU:s skrivning framgår att det är fartygsoperatören som visa effekterna av tvättvattnet. Detta bör framgå även i den svenska bestämmelsen, säger Jessica Hjerpe Olausson.

Transportstyrelsen är den myndighet som ska se till att bestämmelserna efterlevs. HaV anser att det i förslaget är oklart vad som ska kontrolleras och hur det ska gå till.

- Vi menar att i stor sett omöjligt att visa att tvättvattnet inte utgör ”någon betydande effekt på och inte utgör någon risk för människors hälsa eller miljön”, säger Jessica Hjerpe Olausson.

- Tvärtom så kan det innebära att en större andel av svaveldioxiden når havsmiljön än om svavlet släppts ut i luften, risken är att det blir en slags genväg för försurningsprocessen.

HaV pekar i sitt yttrande också på att hamnarna måste kunna göra sig av med tvättvattnet på ett miljösäkert sätt och att det ska vara enkelt att ändra lagen om dagens tekniker för att tvätta rökgaser är olämpliga eller lämpliga utifrån miljösynpunkt.

Här kan du läsa HaV:s yttrande

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Jessica Hjerpe Olausson, utredare, enheten för havsplanering och maritima frågor, telefon 010-698 61 39, mobil 073 - 057 33 17, e-post jessica.hjerpeolausson@havochvatten.se, Thomas Johansson, chef, enheten för hållbart nyttjande och maritima frågor, tfn 010-698 60 19, mobil 072-213 90 06, e-post thomas.johansson@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden