Gå direkt till innehåll
HaV vill ha tydligare regler för vattenkraftverk

Pressmeddelande -

HaV vill ha tydligare regler för vattenkraftverk

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, anser att inga nya kraftverksanläggningar bör tillåtas i vattenområden som är skyddade enligt miljöbalken.

-  I dag tillåts undantag om villkoret ”obetydlig miljöpåverkan” anses vara uppfyllt. Det finns flera exempel på att detta tillämpats på ett sätt som lett till försämringar i vattenmiljön och i strid med EU:s regler, säger Fredrik Nordwall, chef, enheten för biologisk mångfald.

Havs- och Vattenmyndigheten har yttrat sig över vattenverksamhetsutredningens delbetänkande (SOU 2012:89 ”4 kap. 6 § miljöbalken”). Enligt miljöbalken (4 kap 6 §) får utbyggnad av vattenkraft, vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål inte utföras i vissa angivna älvar, exempelvis nationalälvarna Torneälven, Kalixälven, Piteälven och Vindelälven. Skälet är att de har ett stort värde framförallt för friluftsliv, turism, naturvård och kulturminnesvård, men också för fiske och rennäring. Samtidigt säger miljöbalken att det inte gäller vattenverksamhet som förorsakar endast obetydlig miljöpåverkan.

-  Det råder i dag stor osäkerhet om hur bestämmelsen ska tillämpas, vilket blivit tydligt i flera fall, exempelvis den pågående prövningen av Untra vattenkraftverk i Dalälven. Fortum fick där tillstånd av mark- och miljödomstolen med stöd av att ombyggnaden bedöms ha ”obetydlig miljöpåverkan”, säger Fredrik Nordwall.-  Samtidigt hotar ombyggnationerna unika och artrika miljöer som Sverige åtagit sig gentemot EU att bevara.

Medlemsländerna i EU ska sträva efter att uppnå god ekologisk status i sina vatten. Enligt EU-rätten är det generellt sett inte tillåtet att försämra miljön i ett vattendrag. HaV skriver i sitt yttrande till miljödepartementet att villkoret ”obetydlig miljöpåverkan” inte är förenligt med EU:s regelverk.

-  Det är svårt att se att ny verksamhet skulle kunna medföra endast ”obetydlig miljöpåverkan”. Vi menar att bestämmelsen inte är anpassad till dagens teknik eller de nya krav som EU-inträdet infört, säger Fredrik Nordwall.

-  I många fall är det istället så att befintliga vattenkraftsanläggningar bör förbättras för att vi ska uppnå god ekologisk vattenstatus, säger Fredrik Nordwall.

HaV ger i sitt yttrande också förslag på hur ”obetydlig miljöpåverkan” kan preciseras, exempelvis om den planerade åtgärden medför förändring av turbiner, förändrad kapacitet och påverkan på fisk. Andra effekter är exempelvis om det kan bli tillfällig påverkan som grumling av vattnet och om den innebär grävnings- och schaktningsarbetetn som kan påverka vattenmiljön, fisk och bottenfauna.

Här kan du läsa HaV:s yttrande

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Fredrik Nordwall, chef, enheten för biologisk mångfald, tfn 010-698 60 17, mobil 076 - 125 40 50, e-post fredrik.nordwall@havochvatten.se


Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Havs- och vattenmyndighetens pressbilder får användas fritt för redaktionellt ändamål i sammanhang där HaV och HaVs arbete beskrivs. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. Uppge alltid fotografens namn vid publicering.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden