Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

HaV vill skydda fler havsområden: ”Goda chanser att nå arealmålet”

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ser stora möjligheter att nå arealmålet om tio procents skydd av havsmiljön till år 2020.

Samtidigt vill HaV inrätta minst ett nytt skyddat område i Västerhavet, ett i Egentliga Östersjön och ett i Bottniska viken, där mänsklig verksamhet minimeras. Det är en av åtgärderna i en ny handlingsplan för marint områdesskydd.

För att inrättandet och bevarandet av områdena ska bli kostnadseffektivt föreslår HaV att områdena väljs ut bland de fiskefria områden som redan finns på flera ställen. De skyddas i dag med fiskelagstiftning och kan förstärkas med områdesskydd enligt miljöbalken.

De tre områden som HaV föreslår är:

  • Hela eller delar av det område i Kattegatt som i dag skyddas med fiskelagstiftning
  • Ett område vid Gotska Sandön i Östersjön
  • Ett område i Bottniska viken som berörda länsstyrelser får föreslå, som kan bevaras i naturligt tillstånd och med starkt begränsad mänsklig påverkan.

– Det är viktigt att det finns områden med orörd havsbotten och naturliga ekosystem. Det är den sortens natur som behövs för att komplettera och stärka de nätverk av skyddade områden som finns längs Sveriges kust, säger Lena Tingström, utredare på enheten för biologisk mångfald på Havs- och vattenmyndigheten.

I dag är cirka 6,6 procent av Sveriges havsområde skyddad, men målet (bland annat Sveriges miljömål) är att tio procent av havet ska vara skyddat till 2020. En viktig insats för att nå dit är de föreslagna marina Natura 2000-områden som länsstyrelserna nu arbetar med i Östersjön, till skydd för tumlare.

– Det kommer att bli det största tillskottet både för att uppnå arealmålet i Östersjön och för att förbättra den ekologiska representativiteten. Tack vare det arbetet har vi nu goda chanser att nå målet till 2020, säger Björn Sjöberg, chef för avdelningen för havs- och vattenförvaltning på HaV.

För att stärka det samlade marina områdesskyddet inom respektive havsområde behöver kunskaperna förbättras om var de olika miljöerna finns och hur väl skyddet fungerar, menar HaV i handlingsplanen. 

Behöver enas om syftet

HaV har tagit fram handlingsplanen på uppdrag från regeringen. I uppdraget ingick också en analys och bedömning av det befintliga nätverket av skyddade marina områden. En viktig slutsats som HaV drar är att syftet med de skyddade områdena behöver bli tydligare och att det behövs ökad samsyn om målen och bättre samarbete hos intressenter och ansvariga myndigheter.

– Vi behöver vara överens om vad ett nätverk av marina skyddade områden ska leverera och hur varje enskilt område bidrar till målen, säger Lena Tingström.

Den satsning som HaV gör på en långsiktig nationell marin kartering kommer också stärka skydd och förvaltning av den marina miljön samt utgöra underlag för havsplaneringen. Syftet är bland annat att ta fram kartunderlag över naturvärden för de olika havsområdena.

Här kan du läsa HaV:s handlingsplan för marint områdesskydd

Mer om skyddade marina områden på HaV:s hemsida

Sök stöd hos Jordbruksverket för att genomföra åtgärder enligt handlingsplanen

Här kan du läsa regeringsuppdraget

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson: Björn Sjöberg, chef, avdelningen för havs- och vattenförvaltning, tfn 010-698 60 08, mobil 070-819 94 62, e-post bjorn.sjoberg@havochvatten.se, Lena Tingström, utredare, enheten för biologisk mångfald, tfn: 010-698 60 91, mobil: 076-538 60 91, e-post lena.tingstrom@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Jan Grahn / Naturfotograferna / IBL Bildbyrå

Kontakter

Lena Tingström

utredare, enheten för biologisk mångfald BSPA, Marina naturreservat, Marina skyddsområden, MPA, Strandskydd, Natura 2000 010-698 60 91, 076-538 60 91

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden