Gå direkt till innehåll
HaV-yttranden om vindkraft till havs: "Vill ha ny prövning för Stora Middelgrund

Pressmeddelande -

HaV-yttranden om vindkraft till havs: "Vill ha ny prövning för Stora Middelgrund

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har de senaste veckorna yttrat sig i tre miljöprövningsmål som rör havsbaserad vindkraft.

HaV har en mer restriktiv hållning i två fall och är mer positiv i ett fall. 

-  Vi kan inte säga något generellt ja eller nej till havsbaserad vindkraft, man måste titta på varje enskilt ärende. Dels kan det röra sig om väldigt olika förutsättningar i havsmiljön, dels om att där kan finnas djur som är olika känsliga för buller och andra störningar, säger Malin Aarsrud, utredare på HaV.

HaV har nu lämnat ett yttrande till miljödepartementet angående ansökan om förlängning av ett redan befintligt tillstånd till uppförande och drift av vindkraftpark vid Stora Middelgrund i höjd med Halmstad. Området ligger i svensk ekonomisk zon i havet och där är regeringen den instans som ger tillstånd.

Bolaget Universal Wind Offshore AB fick 2008 tillstånd att bygga 108 vindkraftverk här. Enligt tillståndet ska bolaget ha satt i gång de anläggnings- och byggnadsåtgärder som krävs för verksamheten senast den 1 september i år. Bolaget ansöker nu om att få flytta fram det datumet till 1 september 2020. HaV är en av de myndigheter som blivit tillfrågade av regeringen att yttra sig i ärendet.

-  Det finns en rad nya förutsättningar för området som gör att vi menar att det är lämpligt med en helt ny tillståndsprövning. Stora Middelgrund  och Röde bank blev efter beslutet om tillstånd utsett till Natura 2000-område, säger Malin Aarsrud, utredare på enheten för miljöprövning och miljötillsyn.

-  Området är idag skyddat eftersom det har visat sig vara mycket viktigt för tumlare och för att där finns värdefulla sandbankar och rev med rika bottendjur- och fisksamhällen. Även så kallade bubbelrev kan förekomma  i området. Bubbelrev är en ovanlig och värdefull livsmiljö och som har hittats på den danska sidan av Stora Middelgrund.

HaV anser bland annat att undersökningar för att kartlägga dessa livsmiljöer i området måste utföras innan frågan om en eventuell förlängning av tillståndet kan avgöras.

Enligt miljöbalken så gäller att om en verksamhet eller åtgärd på ett ”betydande sätt kan påverka miljön” inom ett Natura 2000-område krävs ett särskilt tillstånd för detta. Frågan ska prövas redan när det finns en risk för en sådan påverkan. Tillstånd får lämnas endast under vissa förutsättningar som till exempel innebär att skyddade livsmiljöer inte skadas. Nyligen sa mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt nej till en ansökan om Natura 2000-tillstånd för en vindkraftpark på Finngrundet – Östra banken.

I förra veckan yttrade sig HaV till mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt om en ansökan från Kattegatt Offshore AB om tillstånd att bygga en vindkraftpark i havet utanför Falkenberg. Denna gång rör det sig om ett 50-tal verk. I sin ansökan åtar sig bolaget att genomföra flera åtgärder för att minimera risken för påverkan under byggtiden. HaV tycker dock inte att detta är tillräckligt och avstyrker därför i första hand att tillstånd ska ges till verksamheten.

-  Vi menar att själva anläggandet av  vindkraftparken riskerar att påverka det känsliga torskbeståndet i Kattegatt och även tumlarbeståndet. Området är ett viktigt lekområde för torsk. De försiktighetsåtgärder som bolaget tänker göra är inte tillräckliga som skydd för båda dessa bestånd, säger Malin Aarsrud.

- Risken för negativ påverkan orsakas främst av  den pålning som planeras att utföras under byggtiden, vid anläggandet av vindkraftfundamenten. Pålning ger mycket höga ljudnivåer som både kan skada olika djurarter, ändra deras beteenden eller skrämma iväg dem från viktiga områden.

Tumlare har visat sig särskilt känsliga för sådana ljud. Pålning bedöms kunna påverka flera av de viktigaste områdena för tumlare i Kattegatt. Skyddsperioderna som rekommenderas för pålning för tumlare och torsk överlappar varandra och täcker hela året. HaV menar därför att  det inte finns utrymme att att överhuvudtaget tillåta pålning och att det inte framgår  av ansökan om projektet kan genomföras utan denna påverkan.

-  Bolaget behöver kunna visa att dessa arter inte skadas vid anläggandet av vindkraftparken. Däremot  finns inte längre samma farhågor som tidigare om påverkan på vattenmiljön vid själva driften av vindkraftparken, säger Malin Aarsrud.

Förhandlingarna i mark- och miljödomstolen om bolaget Kattegatt Offshores ansökan hålls i Falkenberg den 23-25 april. Det är sedan mark- och miljödomstolen som fattar ett beslut om verksamheten kan tillåtas eller inte och vilka skyddsåtgärder som i så fall ska utföras.

I mitten av mars yttrade HaV sig även i frågan om Vindplats Göteborg som rör en ansökan från Göteborg Energi AB om att få uppföra en vindkraftpark i Hake fjord i Göteborg och Öckerö kommun. Totalt rör det sig om högst 15 vindkraftverk mellan farlederna Böttöleden och Torshamnsleden i hamninloppet till Göteborg.

Här säger HaV ja till tillstånd under förutsättning att flera kompletterande villkor ställs upp för både anäggningsarbeten och driften. I HaV:s yttrande står att bolaget måste kunna garantera att vindkraftparken inte orsakar ”betydande negativ miljöpåverkan”.

-  Viktigast är att arbetet med vindkraftparken inte leder till spridning av de föroreningar som finns i sedimenten på botten, bland annat menar vi att muddermassor från bygget ska tas omhand på land och inte dumpas i havet, säger Malin Hemmingsson, utredare på enheten för miljöprövning och miljötillsyn.

-  Området är redan i dag starkt påverkat av sjöfart, hamn- och industriverksamhet och har tidigare använts som  dumpningsplats.  Här finns bland annat förhöjda halter av kvicksilver, PCB, bly, koppar och zink.

Det är ännu inte bestämt när förhandlingarna om vindkraftparken i Hake fjord kommer att hållas i mark- och miljödomstolen.

Här kan du läsa HaV:s yttrande om Stora Middelgrund

Här kan du läsa HaV:s yttrande om Kattegatt Offshore AB:s ansökan

Här kan du läsa HaV:s yttrande om Vindplats Göteborg i Hake fjord

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktpersoner: Malin Aarsrud, utredare, enheten för miljöprövning och miljötillsyn, tfn 010-698 62 41, e-post malin.aarsrud@havochvatten.se, ,Malin Hemingsson, utredare, enheten för miljöprövning och miljötillsyn, tfn 010-698 61 84, e-post malin.hemmingsson@havochvatten.se,


Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Malin Hemmingsson

Utredare, Enheten för miljöprövning och miljötillsyn Miljöbalksärenden, Vattenverksamhet, Muddring, Hamnar Tel: 010-698 61 84

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden