Gå direkt till innehåll
Foto:Robert Kautsky/ Azote
Foto:Robert Kautsky/ Azote

Pressmeddelande -

Havs- och vattenmyndigheten är bekymrad över situationen i Östersjön

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, delar uppfattningen att Östersjön och torsken i östra beståndet är hårt utsatt och mår dåligt på flera sätt. Att utreda orsaker och att bedöma vilka åtgärder som behövs är komplext. Många nationella och internationella aktörer är involverade i dessa beslut. Se nedan de senaste rapporterna om hur Östersjöns miljö mår och beståndsuppskattningar för Östersjötorsken. Klimatförändringarna gör också att Östersjön blir allt varmare, mindre syrerik, surare och salthalten sjunker. Ekosystemet kommer sakta att förändras. Det påverkar även torskbeståndens utveckling.

Åtgärdsprogrammet för havsmiljön (enligt EUs havsmiljödirektiv) anger vad som behövs för en god havsmiljö på sikt vilket är viktigt för alla fiskbestånd. För varje åtgärd finns en ansvarig myndighet. HaV har tagit fram 32 olika åtgärder inom områdena: främmande arter, fiskar och skaldjur som påverkas av fiske, övergödning, marina skyddade områden och restaurering, bestående förändringar av hydrografiska villkor, farliga ämnen, marint avfall samt biologisk mångfald. Åtgärdernas effekter följs upp och utvärderas vart sjätte år.

- Det pågår mycket arbete för att förbättra miljötillståndet, men det kommer att ta tid innan vi ser effekter, säger Mats Svensson, chef för havs- och vattenförvaltningen. Utsläppen av näringsämnen minskar men övergödning är fortfarande ett stort problem. Framförallt i Östersjön där 97 procent av havet är påverkat av övergödning varav 12 procent är mycket påverkat. Utbredningen av syrefria bottnar ökar vilket ger läckage av fosfor såkallad internbelastning. Åtgärder som exempelvis lokala vattenvårdsprojekt finansierade av HaV (LOVA) bidrar till att minska utsläppen av näringsämnen.

Situationen för det östra torskbeståndet i Östersjön har länge varit bekymmersam. Förvaltningen vilar på vetenskaplig grund och politiska beslut som HaV genomför. HaV följer noga beståndens utveckling.

- Den 29 maj kommer internationella havsforskningsinstitutet (ICES) med nya vetenskapliga råd som ligger till grund för EU:s förhandlingar om fiskekvoter bla för torsk. Efter förhandlingar mellan EU:s medlemsländer tas beslut av ministerrådet om 2020 års kvoter den 14-15 oktober, säger Ingemar Berglund, på avdelningen för fiskförvaltning på Havs- och vattenmyndigheten.

När det gäller marina skyddade områden så arbetar HaV med att genomföra handlingsplanen för marint områdesskydd. Arbetet syftar till att bevara värden i samtliga skyddade marina områden med fokus på fiske. Arbetet ska vara slutfört 2020. I detta arbete beaktas även bottentrålningens effekter. Se länk nedan för mer information.

Bakgrundsfakta

Havs- och vattenmyndigheten är statens förvaltningsmyndighet på miljöområdet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och hav. Som förvaltningsmyndighet ska vi vara pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken och arbeta för en hållbar förvaltning av fiskeresurserna.

Internationella havsforskningsinstitutet ICES är en internationell organisation, bestående av mer än 4000 forskare från drygt 20 medlemsländer. ICES tar fram vetenskapliga råd för att stödja ett hållbart nyttjande av världshaven.

Mer information om tillståndet i Östersjön, torsken och om Havs- och vattenmyndighetens arbete

Ny vetenskaplig information om östra torskbeståndet, Östersjön.

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018

Fiske i marina skyddade områden

HOLAS – miljötillståndet i Östersjön. 

God Havsmiljö 2020, Åtgärdsprogram för havsmiljön som anger vilka åtgärder som behövs för att uppnå god havsmiljö på sikt.

Inledande bedömning av havsmiljön 2018

Årlig uppföljning miljömål

Fördjupad utvärdering miljömål

Havsplanering – när många ska samsas om havet

Sveriges veterinärmedicinska anstalt, om torskmask 

Kontaktpersoner

Frågor om åtgärdsprogram för havs- och vattenmiljö: avdelningschef Mats Svensson, tel 010-698 64 74 mobil 072-717 24 31, mats.svensson@havochvatten.se

Frågor om fiskförvaltning: avdelningschef Ingemar Berglund, tel 010-698 60 07, mobil 070-696 93 20, ingemar.berglund@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Robert Kautsky/ Azote

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden