Gå direkt till innehåll
Havs- och vattenmyndigheten ger ut föreskrift med miljökvalitetsnormer för fisk

Pressmeddelande -

Havs- och vattenmyndigheten ger ut föreskrift med miljökvalitetsnormer för fisk

Havs- och vattenmyndigheten har tidigare meddelat miljökvalitetsnormer för att möta belastningar på havsmiljön från övergödning, miljögifter, främmande arter, fysiska skador på bottnar och marint skräp (HVMFS 2012:18). De kompletteras nu med två miljökvalitetsnormer för fisk (HVMFS 2012:29) som gäller från 15 oktober 2012.

Utgångspunkt för åtgärder inom fiskeriförvaltning

Miljökvalitetsnormerna för fisk innebär att det nu finns ett rättsligt verktyg kopplat till miljöbalken att använda för att uppnå god miljöstatus i våra havsområden för fiskbestånd och även för fiskens roll i hela den marina näringsväven. I den inledande bedömningen, som myndigheten genomfört i enlighet med havsmiljöförordningen, identifieras belastning av fiske genom uttag av arter som en betydande påverkansfaktor för möjligheten att uppnå god miljöstatus 2020. Miljökvalitetsnormerna för fisk kommer i dagsläget främst att fungera som en utgångspunkt för åtgärder med avseende på fiskeregleringar som behöver tas fram i kommande åtgärdsprogram. Fiskeverksamhet styrs idag av förordningar inom EU:s gemensamma fiskeripolitik, vari det även finns ett nationellt handlingsutrymme, vilket varierar i olika områden.

Norm för fiskbeståndens storlek och för fiskens funktion i ekosystemet

Miljökvalitetsnormerna beskriver det miljötillstånd som ska uppnås när det gäller fisk och har tillhörande indikatorer som ska göra dem möjliga att följa upp. Det finns två normer för fisk där den ena avser fiskbeståndens storlek och ålders- och storleksstruktur och den andra är inriktad på fiskens betydelse för att den marina näringsväven ska fungera. Framförallt stor rovfisk har ofta en reglerande roll i näringsväven och när stora individer av dessa fiskar försvinner kan detta få effekter i flera led långt ner i näringsväven.

Havs- och vattenmyndigheten remitterade sitt förslag till 49 olika instanser som har beretts möjlighet att yttra sig. Utifrån inkomna synpunkter har sedan föreskriften i vissa delar ändrats jämfört med remissversionen. En sammanställning av remissynpunkterna och kommentarer till dessa från Havs- och vattenmyndigheten redovisas nedan. En reviderad version av rapporten God havsmiljö 2020 del 2 - God miljöstatus och miljökvalitetsnormer, med kompletteringar avseende beskrivning och underlag till miljökvalitetsnormer för fisk, finns nu också tillgänglig.

EU:s havsmiljödirektiv (2008/56/EG) innebär att medlemsländerna är skyldiga att vidta en rad åtgärder för att bedöma och säkerställa miljön i respektive lands havsområde. Havs- och vattenmyndigheten har sedan den bildades 2011 haft i uppdrag att genomföra den så kallade inledande bedömningen samt meddela miljökvalitetsnormer med indikatorer. Miljökvalitetsnormerna är ett verktyg i arbetet att uppnå god miljöstatus i EU:s hav 2020.

Läs mer

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön, konsoliderad version.

Mer om EU:s havsmiljödirektiv och Sveriges havsmiljöförordning

Sammanställning av remissvar

God havsmiljö 2020 del 2 - God miljöstatus och miljökvalitetsnormer

För mer information, kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Bertil Håkansson, chef för havsförvaltningsenheten, tfn 010-698 60 14, mobil: 072-213 92 59, e-post bertil.hakansson@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Havs- och vattenmyndigheten arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla.
Använd gärna våra pressmeddelanden, nyheter och bilder, men hänvisa alltid till oss.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden