Gå direkt till innehåll
Havs- och vattenmyndigheten säger ja till hårdare miljökrav på sjöfarten

Pressmeddelande -

Havs- och vattenmyndigheten säger ja till hårdare miljökrav på sjöfarten

Om sjöfarten börjar använda olja med lägre svavelhalt får det mycket positiva följder för den svenska vattenmiljön, både till havs och i sjöar och vattendrag.

Det säger Havs- och vattenmyndigheten i sitt remissvar på EU-kommissionens förslag att minska innehållet av svavel i de oljor som används som fartygsbränslen.

Fartygstrafiken i Östersjön och Nordsjön har ökat stadigt under det senaste decenniet, och väntas fortsätta att öka i framtiden. Mindre svavel i bränslet är bra för både hälsa och miljön, anser Havs- och vattenmyndigheten.

En fjärdedel av det svavel som faller ner över Sverige kommer från sjöfarten, och i en hamnstad som Göteborg är det den allra största delen. Mindre svavel i bränslet ger också sidoeffekter i form av lägre utsläpp av kväveoxider och hälsofarliga partiklar.

Kväveoxiderna bidrar till övergödning av havet, som redan är hårt belastat av kväve, och partiklarna från förbränningen kan orsaka luftvägssjukdomar.

Enligt en ny dansk undersökning orsakar utsläppen från sjöfarten cirka 50 000 förtida dödsfall i Europa varje år.

Minskar försurningen

Det svavel som regnar ner över Sverige i form av surt regn är den viktigaste orsaken till att över 10 000 svenska sjöar är försurade och därmed fattigare på liv.

Idag kalkas sjöar för drygt 200 miljoner kronor per år för att motverka de negativa effekterna.

– De skärpta bränslekraven gör att försurningen minskar och det blir klart bättre möjligheter för de drabbade sjöarna att återhämta sig, säger Thomas Johansson, enhetschef på Havs- och vattenmyndigheten.

Sjöfarten bör bli långsiktigt hållbar

Myndigheten anser att nyttan med förslaget är betydligt större än kostnaderna, och att de skärpta reglerna bidrar till att uppfylla de nationella miljömålen.

Myndigheten vill att de föreslagna nya reglerna ska börja gälla omgående.

Remissvaret på EU-kommissionens förslag gäller enbart miljökonsekvenserna. Det saknas enligt myndigheten en beskrivning av konsekvenserna för den svenska sjöfartsnäringen.

Havs- och vattenmyndigheten är positiv till viss kompensation till industrin, men betonar att stödet bör inriktas mot långsiktigt hållbara och miljöanpassade lösningar för sjöfarten.


För mer information:

Thomas Johansson, Enhetschef, Hållbar utveckling och maritima frågor, tel 010 698 60 19

Jessica Hjerpe Olausson, Utredare, Maritima frågor, tel 010 698 61 39

Läs remissvaret här

Foto:Sjöfartsverket

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden