Gå direkt till innehåll
Fotograf: Wilhelm Gårdmark
Fotograf: Wilhelm Gårdmark

Pressmeddelande -

Hur ska haven användas? Första skisserna till framtidens havsplaner från HaV

Fysisk planering på land är väl etablerat, men till havs saknas planering och många intressen ska samsas. I dag presenterar Havs- och vattenmyndigheten, HaV, de första skisserna på vad som ska bli Sveriges framtida havsplaner.

Havsplanerna blir både bättre och mer förankrade om berörda som framförallt kommuner, myndigheter, intresse- och branschorganisationer är med i processen. Därför bjuder vi nu in till dialog med berörda, säger Jakob Granit, generaldirektör på HaV.

Havs- och vattenmyndigheten har regeringens uppdrag att ta fram förslag till havsplaner som visar hur havet ska användas effektivt och hållbart, både nu och i framtiden. Sverige ska göra tre havsplaner – en för Västerhavet, en för Östersjön och en för Bottniska viken. I dag presenterar HaV de första skisserna, också kallat första utkast, till havsplaner i svenska vatten.

Skisserna ska ses som ett underlag för diskussion och inbjudan till alla som berörs att bidra till de framtida planernas innehåll och utformning. HaV kommer att bjuda in till möten med bland andra bransch- och intresseorganisationer. Det är möjligt att ge förslag till förbättringar fram till april. Kommunerna kommer ha sin dialog med länsstyrelserna, som stödjer HaV i havsplaneringen.

- Vi kommer också träffa havsplaneringsmyndigheterna i våra grannländer för att diskutera gränsöverskridande frågor. Våra grannländer har intressen i våra hav, till exempel går deras handelssjöfart här och miljön är gemensam. Det vi gör påverkar dem – och tvärtom, säger Thomas Johansson, chef för havsplanering och maritima frågor på HaV.

En havsplan är en strategisk plan, med stora drag och få detaljer. Sveriges havsplaner ska visa statens samlade syn på användning av havet. Havsplanerna ska förena näringspolitiska mål, sociala mål och miljömålen. En utgångspunkt i havsplaneringen är att hållbar utveckling behöver väl fungerande ekosystem.

Havsplanerna ska börja en nautisk mil ut från baslinjen, vilket är knappt två kilometer utanför strandlinjen i Halland eller utanför yttersta skären i BlekingeHavsplanerna täcker största delen av territorialhavet och hela den ekonomiska zonen. I större delen av territorialhavet kommer statens havsplaner överlappa kommunernas översiktsplaner.

- Det är många olika intressen som ska samsas i havet – exempelvis sjöfart, fiske, turism, vindkraft och försvar. Dessutom behöver vi säkra ett levande hav med växter och djur. De flesta verksamheter kan fungera tillsammans inom ett område, medan andra är oförenliga, säger Thomas Johansson.

- En av flera frågor som det kan bli diskussion kring är vindkraft. Här finns en politisk vilja att satsa på förnybar energi samtidigt som vindkraft till havs kan påverka naturen eller verksamheter som yrkesfiske, försvar och sjöfart.

HaV vill gärna ha synpunkter och förslag på både innehåll och form på de första skisserna till havsplaner. Dialogen kring skisserna är ett av flera steg på vägen mot färdiga havsplaner. Nästa stora steg blir ett formellt samråd som inleds i slutet av 2017.

Sverige fick 2014 en ny lagstiftning som innebär att staten upprättar ett system för planering av havet. Hur detta ska genomföras står i havsplaneringsförordningen.

Läs första utkastet till havsplan för Västerhavet

Läs första utkastet till havsplan för Östersjön

Läs första utkastet till havsplan för Bottniska viken

Här kan du läsa om dialogen om utkast till havsplaner

Här kan du läsa om den svenska havsplaneringen

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner: Thomas Johansson, chef, enheten för havsplanering och maritima frågor, tfn 010-698 60 19, mobil 072-213 90 06, e-post thomas.johansson@havochvatten.se, Joacim Johannesson, utredare och projektledare Havsplaner 2019, tfn 010-698 61 51, mobil 070-253 03 81, e-post joacim.johannesson@havochvatten.se, Björn Sjöberg, chef, avdelningen för havs- och vattenförvaltning, tfn 010-698 60 08, mobil 070-819 94 62, e-post bjorn.sjoberg@havochvatten.se,

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Wilhelm Gårdmark

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Joacim Johannesson

utredare, enheten för havsplanering och maritima frågor, tfn 010-698 61 51, mobil 070-253 03 81, e-post

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden