Gå direkt till innehåll
Invasiv fiskart ökar snabbt i Sverige: "Nya fynd i Göteborg och vid Öland"

Pressmeddelande -

Invasiv fiskart ökar snabbt i Sverige: "Nya fynd i Göteborg och vid Öland"

Svartmunnad smörbult klassas som en främmande, invasiv fiskart i svenska vatten. Det första exemplaret upptäcktes 2008 i Karlskrona skärgård och nu tycks arten spridas med rekordfart.

- Vi har senaste året fått in rapporter om att den fångats på fler ställen och i betydligt större mängder än tidigare, bland annat i Göteborgsområdet. Nu hoppas vi på allmänhetens hjälp för att få en bild av hur omfattande spridningen är, säger Sofia Brockmark på Havs- och vattenmyndigheten.

Arten finns naturligt i Kaspiska havet, Svarta havet, Aazovskasjön och Marmarasjön men har troligen via ballastvatten spridit sig till Stora Sjöarna i Nordamerika och till Östersjön. Första fyndet i Östersjön gjordes 1990 i Gdanskbukten där arten i dag är etablerad och den har även spridit sig till Finska viken i nordost och Rugenområdet i väster.

Vid ett provfiske i Karlskrona skärgård sommaren 2009 fångades totalt nio individer på sju platser. I dag anses den vara etablerad där och även i Göteborgsområdet.

.-  Vi har haft kontakt med en fiskare som nyligen fått upp så mycket som 30 kilo av svartmunnad smörbult i ett fiske utanför Karlskrona. Vi vet att den även förekommer i i Göteborgs hamn, Karlshamn, Visby hamn och sedan 2013 har det även gjorts fynd i inre Bråviken och i Muskö i Stockholms skärgård, säger Sofia Brockmark, utredare på enheten för biologisk mångfald på HaV.

- Senaste fynden av misstänkt svartmunnad smörbult har gjorts av yrkesfiskare i Kalmarsund under våren. Vi har fått uppgift om att det kan röra sig om hundratals individer i en fångst.

Hittills har inga fynd rapporterats från norra Sverige, inte heller i de stora sjöarna som Vänern och Vättern.

Den svartmunnade smörbulten är tålig för varierande miljöförhållanden, klarar temperaturer från minus 1°C till plus 30°C och kan fortplanta sig i både söt- och saltvatten. Den blir könsmogen tidigt och kan under gynnsamma förhållanden leka upp till sex gånger under en säsong. Hanen vaktar boet vilket ökar överlevnaden av rom och yngel. Den är också mer aggressiv och större än många andra bottenlevande kustnära fiskarter.

-  Introduktion av främmande arter är ett allvarligt hot mot den biologiska mångfalden i våra sjöar, vattendrag och havsområden. Som exempel har införsel av signalkräfta på många håll helt slagit ut den inhemska flodkräftan. Den svartmunnade smörbulten är utpekad som en av de arter som utgör stor  risk för fiske och vattenbruk om den etablerar sig, säger  Ann-Britt Florin, docent i ekologi vid Institutionen för akvatiska resurser på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

- I Danmark bekymrar man sig också för dess  eventuella negativa påverkan på räkbeståndet.

Risken är att den svartmunnade smörbulten konkurrerar med andra bottenlevande arter som tånglake och svart smörbult om boplatser och med skrubbskädda om föda.

- När man väl fått in en främmande art måste man agera snabbt för att ha en chans att stoppa spridningen. Ökad kunskap om hur stor spridningen är och vilka effekter arten har på inhemska arter och livsmiljöer är viktiga för att besluta om vilka eventuella åtgärder som ska sättas in, säger Sofia Brockmark

- Svartmunnad smörbult fångas dock upp dåligt i den reguljära miljövervakningen. Det tog fem år från första fyndet i Sverige till dess arten dök upp i ordinarie provfisken. Här är vi istället beroende av rapporter från privatpersoner för att följa spridningen, säger Ann-Britt Florin.

Den svartmunnade smörbultent är en gulbrunsvart fläckig fisk med en svart fläck på första ryggfenans bakre del. När hannarna leker respektive skyddar ynglen blir de helt svarta med vitkantade fenor. Arten skiljer sig också från andra smörbultar genom att den är betydligt kraftigare och har förhållandevis stort huvud. Från simpor och tånglakar skiljer man den lättast genom att den liksom andra smörbultar har en sammanväxt bukfena som bildar en sugskiva. Den kan bli maximalt 25 centimeter men blir vanligen 13–14 centimeter för honor och 17–18 centimeter för hanar.

- Enligt information från de lokala sportfiskarna i region väst, har förekomsten av arten ökat fort på bara några år. Främst har detta observerats i det bräckta vattnet vid Norra Älvstranden vid inloppet av Göteborgs hamn men även inne i vallgraven, säger Anna Dimming marinekolog, Länsstyrelsen i Västra Götaland. 

- Nu på torsdag, 29 maj, sker det årliga Vallgravsmetet i centrala Göteborg där vi önskar att deltagarna är extra uppmärksamma på arten. All fisk från tävlingen tas till vara vilket ger oss mer information om arten spridits mer uppströms Göta älv i centrala Göteborg. All fisk från tävlingen tas till vara vilket ger oss mer information om arten spridits mer uppströms Göta älv, säger Anna Dimming marinekolog, Länsstyrelsen i Västra Götaland

Den svartmunnade smörbulten är inte bara en risk utan även en resurs. I Gdanskbukten är den numera den dominerande födan för skarv men också för torsk och abborre. I sitt ursprungsområde är den också vanlig som matfisk.

Om du hittar en fisk som du tror är en svartmunnad smör­bult, rapportera ditt fynd på http://www.artportalen.se/ eller www.slu.se/svartmunnadsmorbult

Läs mer om de första fynden i svenska vatten

Här kan du rapportera in fynd av svartmunnad smörbult

Här kan du se utbredningen av svartmunnad smörbult i Östersjön

Läs mer om svartmunnad smörbult på HaV:s hemsida

För mer information kontakta:

Sofia Brockmark, utredare, enheten för biologisk mångfald, Havs- och vattenmyndigheten, tfn 010-698 65 81, mobil 076-538 62 81, e-post sofia.brockmark@havochvatten.se

Ann--Britt Florin, forskare, Institutionen för akvatiska resurser på SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, tfn 010-478 41 22, e-post ann-britt.florin@slu.se

Anna Dimming, marinekolog, Länsstyrelsen i Västra Götaland, tfn 010- 22 44 876, anna.dimming@lansstyrelsen.se, Informationscentralen för Västerhavet, infowest.vastragotaland@lansstyrelsen.se

 

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: http://fiskeligan-haze.blogspot.se/

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden