Gå direkt till innehåll
Foto: Kungsbacka kommun
Foto: Kungsbacka kommun

Pressmeddelande -

Klart vilka sju avloppsprojekt som får bidrag av HaV i år

I februari utlyste Havs- och vattenmyndigheten, HaV, medel för projekt som kan minska utsläppen från små avlopp.

Nu är det klart vilka sju projekt som får bidrag.

- Nytt för i år är att vi öppnat upp för tvååriga projekt. Vi fick in många intressanta förslag och de sju projekt som valts ut får dela på totalt 2,9 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner kronor för 2017 och 1,2 miljoner kronor för 2018 säger Margareta Lundin Unger på HaV.

HaV har sedan juli 2011 ansvar för tillsynsvägledning för små avlopp. I dag finns ungefär 700 000 små avloppsanläggningar som bidrar med nästan lika mycket övergödande ämnen som de större reningsverken gör tillsammans. Gamla och bristfälliga avlopp riskerar att orsaka miljö- och hälsoproblem på många håll i landet.

- Små avloppsanläggningarna är en relativt stor källa till utsläpp av fosfor som är bidrar till övergödningen och bristfälliga avlopp kan även leda till smittspridning. Åtgärdstakten för dåliga avloppsanläggningar har visserligen ökat men är fortfarande låg, säger Margareta Lundin Unger, utredare på enheten för miljöprövning och miljötillsyn.

Målet med utlysningen är att samla in och sprida kunskap samt bidra till att utveckla metoder för att minska utsläpp från små avloppsanläggningar.

Totalt fick HaV in 18 ansökningar och av dem har nu sju valts ut. De handlar om kunskapshöjande insatser om markbaserad rening, nya material som kan ersätta naturgrus som bergkross och biokol. Det finns också projekt som syftar till att öka kunskap om rening av organiska miljöfarliga ämnen och läkemedelsrester i källsorterade avloppsfraktioner, samt utveckling av torrtoaletter i skärgården. De flesta projekt som fått bidrag ska i huvudsak vara slutförda 2018. Här är de projekt som valts ut:

  • RISE, (Research Institutes of Sweden) - Funktion hos markbaserade reningsanläggningar i fält, komplettering 219 900 kr (2017) , 80 000 kr (2018)
  • RISE, (Research Institutes of Sweden) - Kvalitetssäkring av bergkross och naturgrus som filtermaterial i markbäddar, 254 600 kr (2017), 252 000 kr (2018)
  • SLU Institutet för energi och teknik - Reningskapacitet av patogener (smittämnen) och långsiktig rening av övergödande ämnen i impregnerad biokol och biokolanläggningar i två steg, 422 829 kr (2017) 337 497 kr (2018)
  • Luleå tekniska universitet - Mikroflora i markbaserade reningsanläggningar, 228 530 kr (2017), 255 795 kr (2018)
  • Umeå Universitet - Reduktion av organiska substanser i avloppsvatten vid infiltrationsanläggningar, 267 000 kr (2017), 211 000 kr (2018)
  • RISE, (Research Institutes of Sweden) - Läkemedel i källsorterade avloppsfraktioner (toalettavloppsvatten, latrin och urin)- en kunskapssammanställning, 230 400 kr (2017)
  • Hans Sörqvist Byggnadsteknik och Arkitektur - Utveckling av skärgårdstoaletter för naturhamnar, 60 000 kr (2017) 60 000 kr (2018)

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson: Margareta Lundin Unger, utredare, enheten för miljöprövning och miljötillsyn, tfn 010-698 61 21, mobil 076-538 6121, e-post margareta.lundin-unger@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Kungsbacka kommun

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Margareta Lundin Unger

utredare, tillsynsvägledning och miljöbalksprövning 010-698 61 21

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden