Gå direkt till innehåll
Lokala satsningar viktiga för helheten  - Åtgärder från havs- och vattenmiljöanslaget 2018

Pressmeddelande -

Lokala satsningar viktiga för helheten - Åtgärder från havs- och vattenmiljöanslaget 2018

- Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och strävar mot att samordna havs- och vattenmiljöarbetet. Det är ofta på lokal nivå som kunskapen och kompetensen finns om miljötillstånd och vad som behöver göras, säger Per Olsson på Havs- och vattenmyndigheten.

Anslaget gav åtgärder som förbättringar och skydd av havs- och vattenmiljön, till exempel restaureringar av vattendrag och lokala vattenvårdsprojekt. Flera projekt avseende biologisk återställning samt övergödning fick bidrag och anslaget satte fart på fler nya projekt. Bidrag gavs också till flera större och mer långsiktiga LIFE-projekt framförallt avseende restaurering av vattendrag samt skydd av värdefulla naturområden. 

Satsningar för ökad tillväxt och mot övergödning
2018 fördelade HaV knappt 790 miljoner kronor till insatser för att förbättra och skydda havs- och vattenmiljön, bland annat om kalkning, lokala vattenvårdsprojekt samt till åtgärder inom regeringens satsning på ”rent hav”.

Den största andelen av anslaget, ca 550 miljoner kronor, gavs till länsstyrelserna. Utifrån förordningar och regionala åtgärdsprioriteringar hos länsstyrelserna fördelas en stor del sedan vidare till lokala aktörer som kommuner, organisationer och företag, alla betydande parter i det regionala och lokala åtgärdsarbetet.

Satsningarna på lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) resulterade i nya möjligheter för lokala aktörer att genomföra projekt och har resulterat i fler antal nystartade projekt i länen än tidigare år.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har inom regeringens satsning ”rent hav” utsett 20 pilotområden som ska identifiera, planera och genomföra lokala kostnadseffektiva åtgärder mot övergödning. Inom ”rent hav” beviljades också kunskapshöjande projekt avseende internbelastning och återcirkulering av näringsämnen. 

Satsningar som finansieras via havs- och vattenmiljöanslaget bedöms även indirekt leda till ökad tillväxt. Flera länsstyrelser betonar att fiskevårdsåtgärder, restaurering av vattendrag och minskad övergödning leder till ökad turism som sport- och fritidsfiske.

Sedan 2016 satsas havs- och vattenmiljöanslaget också på att medfinansiera större EU-projekt som drivs av kommuner, länsstyrelser och andra aktörer. Idag medfinansieras flera spännande LIFE-projekt, bland annat ”ReBorn” som omfattar cirka 200 kilometer älvsträcka i Norr- och Västerbotten och ”GRIP on LIFE”, en handlingsplan för prioriterade insatser som syftar till att skydda och bevara värdefull natur i och i anslutning till Natura 2000-områden. Myndigheter samverkar för att bevara och utveckla värdefulla vattendrag och våtmarker i skogslandskapet.

Läs mer om satsningarna på havs- och vattenmiljön i ”Återrapportering av användning av anslag 1: 11 - Åtgärder för havs- och vattenmiljö under 2018 enligt regleringsbrev för budgetåret 2018”.  

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten.
Kontaktpersoner: Per Olsson, biträdande chef, avdelningen för havs- och vattenförvaltning, tfn 010-698 62 90, e-post per.olsson@havochvatten.se, Johanna Conradsson, utredare, avdelningen för havs- och vattenförvaltning, tfn 010-6986134, e-post johanna.conradsson@havochvatten.se, Christina Hallström, utredare, avdelningen för havs- och vattenförvaltning, tfn 010-6986965, e-post christina.hallstrom@havochvatten.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Håkan Carlstrand, Havs- och vattenmyndigheten. 

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 0700-89 85 34

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden