Gå direkt till innehåll
Våtmark som anläggs i Falkenbergs kommun. Foto: Lina Floer
Våtmark som anläggs i Falkenbergs kommun. Foto: Lina Floer

Pressmeddelande -

Lokalt engagemang bra sätt att minska övergödningen

I tre år har 20 pilotområden med åtgärdssamordnare skapat många lokala och lyckade åtgärder mot övergödning. Engagemang, samverkan och konkret stöd är nyckelord för LEVA – lokalt engagemang för vatten.

Övergödning av sjöar, vattendrag och hav fortsätter påverka våra vatten negativt med bland annat algblomningar och fiskdöd som följd. Det ger i sin tur negativa samhällskonsekvenser för exempelvis turismen och fiskenäringen. I takt med att tekniska lösningar minskat reningsverkens utsläpp har lantbruket kommit att stå för den största delen av det näringsläckage som leder till övergödning.

Lyckad satsning visar vägen

LEVA – lokalt engagemang för vatten visar att åtgärdssamordnare, som genom samverkan stödjer det frivilliga lokala åtgärdsarbetet, är ett fungerande arbetssätt.

– Vi ser att när lantbrukarna får stöd från åtgärdssamordnare så blir fler frivilliga åtgärder för renare vatten genomförda, till exempel anläggning av våtmarker och fosfordammar. Det är åtgärder som går hand i hand med produktionen av svensk mat, säger Robert Almstrand, utredare vid HaV.

Markus Hoffman på LRF berättar att lantbrukarna står för delar av kostnaderna för åtgärder. De genomför dessutom vissa åtgärder utan ekonomisk ersättning.

– Flera lantbrukare har berättat för mig att ”det blir lättare att få åtgärder gjorda med en lokal åtgärdssamordnare som finns på plats över tid och lyssnar på oss lantbrukare”, säger Markus Hoffman.

Samordnarna blir katalysatorer

Många av åtgärderna i jordbrukslandskapet kan finansieras via bidrag. Åtgärdssamordnarna redovisar att de deltagit i bidragsansökningar på över 250 miljoner kronor till nya åtgärder. Denna summa är över fyra gånger så stor som kostnaden för själva åtgärdssamordningen. Det visar vilken katalysator åtgärdssamordnarna är.

– Det har varit fantastiskt roligt att genom LEVAs koordinerande stödfunktion hjälpa åtgärdssamordnarna i deras viktiga arbete, säger Anna Ek, utredare vid HaV.

Nya områden har tillkommit

Majoriteten av de 20 LEVA-områdena fortsätter med åtgärdssamordning 2022 och framåt. De är framförallt finansierade via LOVA-bidrag men även genom egen finansiering. Dessutom har ett tiotal nya områden med åtgärdssamordning tillkommit under 2020 och 2021, alla finansierade med LOVA-bidrag. Regeringens satsning med 100 miljoner extra till LOVA 2022 stärker därmed både arbetet med åtgärdssamordning och konkreta åtgärder.

HaV fortsätter att utveckla den uppskattade nationella stödfunktionen för att ge åtgärdssamordnarna informationsmaterial, utbildning och erfarenhetsutbyte. Arbetet genomförs i samarbete med Jordbruksverket, Greppa näringen, LRF, Vattenmyndigheterna och länsstyrelserna.

Mer om LEVA

I ett nära samarbete har HaV, LRF, Jordbruksverket och Vattenmyndigheterna under 2018-2021 arbetat med två regeringsuppdrag som lett till satsningen LEVA – lokalt engagemang för vatten. LEVA fortsätter som stödfunktion för lokalt åtgärdsarbete. Prenumerera på LEVA:s nyhetsbrev för att få information om stödmaterial, utbildningar och erfarenhetsutbyte.

Fakta

Under de 2019-2021 har åtgärdssamordnarna i satsningen LEVA – Lokalt engagemang för vatten bland annat:

•arrangerat 325 möten och gruppträffar med nästan 3 500 deltagare (varav över 1 500 unika lantbrukare)

•haft enskilda möten eller samtal med närmare 1 400 unika lantbrukare

•sökt över 250 miljoner kronor för åtgärder

•beviljats närmare 130 miljoner kronor till och med januari 2021

•anlagt våtmarker och dammar (119 ha)

•genomfört strukturkalkning (5900 ha)

•skapat återmeandring (3600 m)

•anlagt kalkfilterdiken (160 ha)

•anlagt skyddszoner (110 ha)

•och många ytterligare åtgärder genomförts, till exempel reduktionsfiske, svämplansrestaurering och avfasning av dikeskanter

För mer information, kontakta:

Anna Ek, utredare, vattenmiljöenheten, HaV, telefon: 010-698 6048, e-post: anna.ek@havochvatten.se

Robert Almstrand, utredare, vattenmiljöenheten, HaV, telefon: 010-698 6198, e-post: robert.almstrand@havochvatten.se

Josefin Hjort, utredare, vattenmiljöenheten, HaV, telefon: 010-698 6082, e-post: josefin.hjort@havochvatten.se

Läs mer:

Om pilotområdena: https://www.havochvatten.se/pl...

Om regeringsuppdragen: https://www.havochvatten.se/pl...

Om LOVA-bidrag: https://www.havochvatten.se/an...

Ämnen


Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: /Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden