Gå direkt till innehåll
Lyckad laxlek i Säveån: "Kan rädda hotad och unik vildlax"

Pressmeddelande -

Lyckad laxlek i Säveån: "Kan rädda hotad och unik vildlax"

För första gången på över hundra år har det skett en lyckad laxlek i Säveån, uppströms Hedefors vattenkraftverk i Lerums kommun.

-  Detta är en historisk händelse. För första gången på mer än hundra år har nu laxen åter lekt uppströms Hedefors damm. Detta kan på sikt rädda den hotade och unika vildlaxstammen i Säveån, säger Niklas Egriell på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Hösten 2013 invigdes det så kallade ”omlöpet” vid Hedefors kraftverk i västsvenska Säveån. Med sina 375 meter och ett flöde på 2 000 liter vatten per sekund är det sannolikt den största konstgjorda bäck som byggts i landet för fiskvandring.

- Ovanför Hedefors finns lek- och uppväxtområden för lax som kan ge en fördubbling av idag befintliga reproduktionsområden. Målet för projektet är att den unika vildlaxen ska kunna nå sina gamla lekplatser igen. Även den hotade ålen ges bättre möjligheter att vandra till uppväxtområden längre uppströms, säger Lennart Olsson, projektledare på Länsstyrelsen i Västra Götaland

Säveåprojektet omfattar förutom fiskvägen också  ett fingaller som ska hindra nedvandrande fisk från att skadas i turbinerna och som väntas stå klart i november i år. Projektet drivs av Länsstyrelsen i Västra Götaland tillsammans med Lerum Energi men flera andra är också inblandade, exempelvis Havs- och vattenmyndigheten, Sportfiskeförbundet, Lerums kommun, Naturskyddsföreningen och Naturvårdsverket.

I måndags utförde företrädare för Sportfiskeförbundet, HaV och Lerum Energi elfiske på lekplatserna för lax uppströms Hedefors vattenkraftverk.

- Man hade endast observerat hanar som passerat fiskvägen så det var osäkert om det varit tillräckligt med lax för att få en lyckad lek, säger Niklas Egriell, utredare på avdelningen för havs- och vattenförvaltning.

Elfisket visade att leken lyckats och att laxungar kläckts och mådde bra uppströms Hedefors. Tolv årsungar av lax (55-79 mm) fångades på en yta av cirka 140 kvadratmeter, ett bevis på att fiskvägen fungerar och att laxen nått nya lekområden. Sträckan som provfiskades ligger strax nedanför kraftverket vid Hillefors medan provfisket ovan Hillefors endast gav andra arter än lax.

- Detta är resultat av många års arbete där flera parter samarbetat med att försöka få laxen förbi kraftverksdammen till de viktiga lekområdena”, säger Niklas Egriell.

Beståndet av vildlax i Säveån är i dag svagt med uppskattningsvis endast några hundra leklaxar. Att fiskvägen fungerar bedöms vara av avgörande betydelse för beståndets fortlevnad och laxens möjligheter att möta framtida miljöförändringar.

-  Ju fler laxungar som kläcks uppströms Hedefors de kommande åren, ju fler storlaxar kommer i framtiden att efter uppväxten i havet återvända till sina födelseområden i Lerum, säger Lennart Olsson.

Hela fiskvägen ligger i det nya naturreservatet Säveån-Hedefors som också invigdes i höstas. Säveån är utpekat som ett särskilt nationellt värdefullt vatten och Natura 2000-område. Fiskvägen innebär att vattendragets funktion återställs och alla arter som tidigare kunde passera fallet nu åter kan vandra fritt.

Enligt Länsstyrelsen kan Säveån endast uppnå God ekologisk status enligt vattendirektivet om fria vandringsvägar för lax säkerställs förbi Hedefors kraftverk. Bygget har kostat cirka tolv miljoner kronor och finansierats med medel från bland andra Europeiska fiskefonden, HaV och Naturskyddsföreningen. HaV har bidragit med totalt 4,4 miljoner kronor till projektet.

Här kan du läsa mer om Säveåprojektet och fiskvägen

För mer information kontakta:

Lennart Olsson, projektledare Säveåprojektet, Länsstyrelsen i Västra Götaland, tfn 010-2245450, mobil 070-2124011, e-post lennart.s.olsson@lansstyrelsen.se

Niklas Egriell, utredare, enheten för miljöprövning och miljötillsyn, tfn 010-698 60 86, mobil 076-538 60 86. e-post niklas.egriell@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Niklas Egriell

Bilden får användas för redaktionell återpublicering. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden