Gå direkt till innehåll
Klimatförändringarna kan medföra att perioder med torka och extremväder blir vanligare i framtiden. Därför är det viktigt att redan nu börja förbereda åtgärder för att trygga vårt dricksvatten. Foto: Anna Ek/HaV
Klimatförändringarna kan medföra att perioder med torka och extremväder blir vanligare i framtiden. Därför är det viktigt att redan nu börja förbereda åtgärder för att trygga vårt dricksvatten. Foto: Anna Ek/HaV

Pressmeddelande -

Mångmiljonstöd ska ge tryggare dricksvattenförsörjning

64 miljoner kronor, uppdelat på två år. Det fördelar Havs- och vattenmyndigheten, HaV, till länsstyrelserna runt om i landet. De i sin tur stöttar lokala miljöprojekt.

– Syftet är att säkra bättre vattenhushållning och ge tryggad tillgång till dricksvatten, säger Margareta Lundin Unger, utredare vid HaV.

En säker dricksvattenförsörjning är av avgörande betydelse för vårt samhälle. Klimatförändringarna kan medföra att perioder med torka och extremväder blir vanligare i framtiden. Därför är det viktigt att redan nu börja förbereda åtgärder.

– Samhällsutvecklingen riskerar också vattenförsörjningen genom att påverka kvalitet och kvantitet i våra grund- och ytvatten som används till dricksvatten, säger Margareta Lundin Unger, utredare vid HaV.

Kommuner och kommunala dricksvattenproducenter, men även företag och föreningar, kan söka stöd hos länsstyrelsen för investeringar i ny teknik och för medfinansiering av åtgärder för en tryggad tillgång till dricksvatten. Samarbete över större geografiska områden, som till exempel avrinningsområden, uppmuntras.

Stöd för tredje året

Det är tredje året i rad som regeringen, via HaV, satsar på att trygga tillgången till dricksvatten. Drygt 280 projekt har tidigare fått stöd. Framför allt är det kommuner och kommunala va-bolag, men även några föreningar och företag, som har fått medel. En mindre del har använts av länsstyrelserna själva för arbete med att långsiktigt säkra vattenförsörjningen.

– Projekt som tidigare fått stöd omfattar allt från att installera smarta vattenmätare för minskad vattenförbrukning och åtgärder för att minska läckage från ledningsnät till att rena och återvinna avloppsvatten och att skapa nya vattentäkter och vattenskyddsområden, säger Margareta Lundin Unger.

Så här fördelas stödet till länsstyrelserna

Fördelningen är baserad på risken för vattenbrist och torka, antal kommuner, samt risken för påverkan i respektive län.

Länsstyrelse

Belopp (kr) 2021

Belopp (kr)

2022

Belopp (kr) totalt

Blekinge

2 945 642

981 880

3 927 522

Dalarna

789 978

263 326

1 053 304

Gotland

2 744 580

914 860

3 659 440

Gävleborg

753 142

251 047

1 004 189

Halland

2 062 930

687 644

2 750 574

Jämtland

658 103

219 368

877 471

Jönköping

2 336 607

778 869

3 115 476

Kalmar

3 328 431

1 109 477

4 437 908

Kronoberg

1 793 131

597 710

2 390 841

Norrbotten

1 091 725

363 908

1 455 633

Skåne

5 314 150

1 771 383

7 085 533

Stockholm

5 082 321

1 694 107

6 776 428

Södermanland

2 375 888

791 963

3 167 851

Uppsala

2 397 369

799 123

3 196 492

Värmland

816 425

272 142

1 088 567

Västerbotten

946 244

315 415

1 261 659

Västernorrland

739 695

246 565

986 260

Västmanland

1 871 342

623 781

2 495 123

Västra Götaland

4 773 489

1 591 163

6 364 652

Örebro

1 975 195

658 398

2 633 593

Östergötland

3 203 613

1 067 871

4 271 484

48 000 000

16 000 000

64 000 000

För mer information, kontakta:

Margareta Lundin Unger, utredare HaV. Tel 010-698 61 21, 076-538 61 21, margareta.lundinunger@havochvatten.se


Läs mer:

Bidrag till åtgärder för en tryggad tillgång till dricksvatten - Anslag, bidrag och utlysningar - Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se)

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: /Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden