Gå direkt till innehåll
Foto: Getty Images
Foto: Getty Images

Pressmeddelande -

Marint expertmöte i Malmö: Klimatförändringar och skräp utmaningar för havsmiljön i Arktis

Under fyra dagar, 4-7 februari, träffas marina experter från 15 länder i Malmö för att diskutera havsmiljön i Arktis. Sverige och Havs- och vattenmyndigheten, HaV, står värd för ett möte inom Arktiska rådets arbetsgrupp PAME.

- Klimat, marint skräp, sjöfart och marint områdesskydd är bra exempel på hur viktigt det är att vi jobbar internationellt och inkluderar relevanta samarbetspartners då varken havet, skräp eller organismer känner nationella gränser, säger Jessica Nilsson på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Arbetsgruppen Protection of the Arctic Marine Environment (PAME) leds av HaV och den arbetar med frågor som rör sjöfart, marint skräp, ekosystembaserad förvaltning och marint områdesskydd.

Till mötet i Malmö kommer 78 representanter från de åtta medlemsländerna Danmark (med Grönland och Färöarna), Finland, Island, Kanada, Norge, Ryssland, Sverige och USA, tre grupper som representerar ursprungsbefolkningar (inklusive samerna), samt från sju länder och internationella organisationer som är observatörer (till exempel FN:s miljöprogram UNEP, EU, WWF, OCEANA, Kina, Korea och Japan). Inom Arktiska rådet är Havs- och vattenmyndigheten med och driver projekt om marint skräp, marint områdesskydd, sjöfart och ekosystembaserad förvaltning.

- Miljön i Arktis är unik med många arter som har stor betydelse även globalt och här finns också flera av världens rikaste bestånd av exempelvis torsk och kräftdjur. Med större delar av Arktis istäcke som minskat finns här samtidigt utmaningar med nya och större ekonomiska intressen för fiske, turism, sjöfart, och olje- och gasutvinning, säger Jessica Nilsson som leder den svenska delegationen i PAME.

Studie om marint skräp

Cirka 50 procent av Arktis vatten ligger inom kuststaternas nationella vatten: Kanada, Norge, Ryssland, Danmark (Grönland) och USA. Där kan länderna själva inrätta marina skyddade områden, men resten av Arktis vatten ligger utanför nationell jurisdiktion, det så kallade fria havet. I dag finns ännu ingen internationell konvention eller organisation som har rätt att inrätta fullvärdigt områdesskydd som omfattar hela ekosystem inklusive fiskereglering inom hela Arktis marina område.

På mötet kommer HaV att presentera en litteraturstudie som HaV nyligen slutfört om situationen om marint skräp, inklusive mikroplaster, i Arktis. Studien är gjord tillsammans med Island, Norge, Aleut International Association (grupp i Alaska som representerar ursprungsbefolkningar) samt Ospar (en regional konvention för att skydda miljön i nordostatlanten).

- Studien om marint skräp visar bland annat att det mesta av skräpet i Arktis kommer utifrån och förs dit av havsströmmarna. Studier visar även att med en ökande turism så ökar också nedskräpningen i Arktis, både på land och till havs. Vid mötet i Malmö tar vi bland annat ställning till hur man genom samarbeten inom olika områden ska kunna möta denna utmaning, säger Jessica Nilsson.

- Denna studie kommer ligga till grund för att, inom Arktiska rådet, ta fram en handlingsplan för hur vi kan minska skräp i Arktis.

Studie om marina processer

En annan viktig del i arbetet för att skydda Arktis är att samla in mer kunskap om de marina miljöerna och hur de många biologiska och oceanografiska processerna fungerar. HaV kommer också på mötet presentera en studie om biologisk konnektivitet i Arkis som nyligen påbörjat tillsammans med Göteborgs universitet.

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om hur organismer sprids med havsströmmar i Arktis, och denna vetskap är till stor hjälp vid inrättande av marina skyddade områden. Studien omfattar 1,5 miljoner kronor och finansieras helt av HaV. Studien ska pågå fram till mitten av 2020.

FAKTA/Arktiska rådet

  • Arktiska rådet bildades på basis av 1996 års Ottawadeklaration. Verksamheten är inriktad på skydd av den arktiska miljön, samt hållbar utveckling och förbättring av de arktiska invånarnas ekonomiska, sociala och kulturella välstånd. HaV leder den svenska delegationen i arbetsgruppen PAME (Protection of the Arctic Marine Environment).
  • Arktiska rådet är ett internationellt forum för samarbete mellan regeringarna i de åtta arktiska staterna; Danmark (med Grönland och Färöarna), Finland, Island, Kanada, Norge, Ryssland, Sverige och USA, samt representanter för sex organisationer för ursprungsbefolkningen, inklusive samerna. Ordförandeskapet innehas två år och är roterande, med ministermöte vartannat år. Finland är ordförande i Arktiska rådet under perioden 2017–2019, Island 2019-2021. Sverige var ordförande i Arktiska rådet under perioden 2011-2013.
  • Bland observatörerna finns tolv länder, bland annat Kina, Korea, Indien, Japan, EU, UK, Italien, Tysland och andra ledande EU-länder, samt intresseorganisationer såsom UNEP, WWF, OCEANA och Ospar.
  • Förutom HaV så är även andra svenska myndigheter engagerade i arbetet med Arktis, till exempel Naturvårdsverket, Sjöfartsverket, Sveriges Geologiska Undersökning och Transportstyrelsen.

Läs mer om Arktiska rådet

Länk till Arktiska rådets hemsida

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson: Jessica Nilsson, utredare, Enheten för biologisk mångfald och områdesskydd, mobil: 0765 386215, e-post: jessica.nilsson@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Getty Images

Kontakter

Jessica Nilsson

utredare, enheten för biologisk mångfald och områdesskydd Telefon: 010-6986215

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden