Gå direkt till innehåll
Forskare på SVA analyserar prov. Foto: Joakim Nordblom/SVA
Forskare på SVA analyserar prov. Foto: Joakim Nordblom/SVA

Pressmeddelande -

Metan från Nord Stream kan ha påverkat torsken

En laboratorieanalys av fiskar som utförts av SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, på uppdrag av HaV, Havs- och vattenmyndigheten, ger nu besked: Metangasen som läckte från Nord Stream-ledningarna kan ha påverkat torsken, om än lindrigt.

Det var i oktober 2022 som SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, arrangerade en expedition med forskningsfartyget R/V Svea till havsområdet som ligger strax nordost om Bornholm.

– Vi gav SLU i uppdrag att samla in fiskprover vilket utfördes 13–15 oktober. Det är de proverna som nu har blivit analyserade av SVA:s experter i Uppsala, säger Agnes Ytreberg, marinbiolog och utredare vid HaV.

Prover jämförda

Fiskar som tagits upp nära ett av utsläppen har jämförts med fiskar som fångats utanför det påverkade området. Urvalet är inte stort nog för en detaljerad analys men tillräckligt för att upptäcka breda effekter på fiskpopulationen. En fråga forskarna på SVA sökt svar på är om metanets egenskap att tränga undan syre i vattnet har påverkat fiskarna. Fiskarna har undersökts för att ta reda på om det finns tecken på att populationen av fisk kan ha påverkats.

– De torskar som provtagits närmast utsläppen har högre förekomst av en viss förändring på gälarna. Liknande men mildare förändringar har påvisats vid experimentellt orsakad syrebrist, säger Charlotte Axén, tillförordnad statsveterinär på SVA.

– Det finns därför en möjlighet att förändringarna vi ser är orsakade av att metangas ersatt syre i vattnet. Annan orsak kan inte uteslutas, men potentiellt har de fiskbestånd som provtagits påverkats lindrigt till måttligt av utsläppen. Vi kommer att följa upp detta genom att inkludera gälar i ordinarie övervakning under våren

Bör följas upp

Proverna samlades in 13–15 oktober. 14 fiskar fångades cirka 13 km från ena utsläppet och 15 fiskar togs upp utanför det påverkade området. Med så få prover blir signifikansen i svaren låg men stora förändringar bör upptäckas. De förändringar som noterades kan inte uteslutande bedömas vara orsakade av läckorna. SVA rekommenderar att torskarnas hälsa avseende gäle och njure följs upp under kommande provtagningar av torsk.

Klimatpåverkande gas

Metas är en gas med stor klimatpåverkan, cirka 20 gånger större än koldioxid, och klimatpåverkan är troligen en större faktor, även om metan bryts ner snabbare i atmosfären än koldioxid.

Kontakt:

Charlotte Axén, t.f. statsveterinär, SVA, tel 018-67 43 76

Agnes Ytreberg, utredare, Havs- och vattenmyndigheten, tel 010-698 62 89

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: /Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden