Gå direkt till innehåll
Foto: Sven-Erik Arndt
Foto: Sven-Erik Arndt

Pressmeddelande -

Möte i Malmö med Sveriges grannländer om förslag till havsplaner

Under våren har Havs- och vattenmyndigheten, HaV, och länsstyrelserna samlat till flera möten runt om i landet för att diskutera HaV:s förslag till statliga havsplaner.

Den 19 juni kallar HaV till internationellt samrådsmöte i Malmö .

Sverige har stort intresse av samordning mellan länder eftersom vi har så många grannar med angränsande havsområden, nio stycken plus Åland som planerar sitt havsområde självständigt, säger Thomas Johansson på HaV.

Havsplanering genomförs för alla EU-hav på nationell nivå och internationell samverkan krävs för havsområden som är gränsöverskridande. HaV har regeringens uppdrag att ta fram förslag till statliga havsplaner som vägleder om hur havet ska användas hållbart, både nu och i framtiden. Sverige gör tre havsplaner – en för Västerhavet, en för Östersjön och en för Bottniska viken. Planerna ska beslutas av regeringen senast 2021. Havsplanerna ska förena näringspolitiska och sociala mål med miljömål. De har pekats ut som ett viktigt verktyg för att kunna genomföra EU:s integrerade havspolitik. Det är första gången som Sverige tar fram statliga havsplaner.

- Att nyttja havet klokt bidrar till välfärd genom bättre havsmiljö och blå tillväxt. Havet är gemensamt och vi behöver havsplanera i samverkan med våra grannländer för att få utvecklingen i havsområdena att hänga ihop, säger Thomas Johansson, chef för enheten för havsplanering på HaV.

Tyskland och Litauen långt framme

Olika länder har kommit olika långt i de här processerna. Norge har till exempel haft så kallade förvaltningsplaner för sina havsområden i flera år, Tyskland har redan havsplaner på plats och även Litauen har en färdig havsplan. Även Lettland har kommit långt i arbetet. HaV samverkar med Sveriges grannländer på många sätt för att koordinera planeringen, bland annat genom havsplaneringsprojekt finansierade av EU, där ansvariga myndigheter i respektive land deltar.

Sverige startade samarbetet med grannländerna redan 2013 då HaV bjöd in alla grannländer till ett möte i Visby för att diskutera och utbyta erfarenheter. Vid mötet deltog gäster från Norge, Danmark, Tyskland, Åland, Finland, Litauen, Lettland, Estland, Polen och Ryssland. Havs- och vattenmyndigheten leder det pågående projektet Pan Baltic Scope och ledde även föregångaren Baltic SCOPE. Samrådsmötet den 19 juni är till för att informera grannländerna om havsplaneringen i Sverige och HaV:s förslag.

- I fjol bjöd vi in till ett dialogmöte om de tidiga planutkasten och fick en del frågor och synpunkter från våra grannar, bland annat om sjöfart, energiområden och naturhänsyn, säger Eva Rosenhall, utredare på enheten för havsplanering på HaV.

- Nu går vi vidare och berättar om HaV:s samrådsförslag och våra grannländer kan lämna synpunkter som vi tar med oss i det fortsatta arbetet. Vi vet redan nu att fartygsstråken behöver koordineras i ländernas havsplaner, till exempel mellan Sverige och Tyskland.

Gränsöverskridande miljöpåverkan

Förutom alla planeringsfrågor kommer mötet att handla om gränsöverskridande miljöpåverkan i enlighet med Esbo-konventionen. Den innebär att länder i ett tidigt skede i en planeringsprocess ska underrätta sina grannländer om den planering som är på gång, och i nästa steg hålla samråd med dem om planerna och medföljande miljökonsekvensbeskrivningar.

- Esbo-samrådet är ett viktigt formellt steg i att utbyta information om den gränsöverskridande miljöpåverkan som havsplanerna kan ge. Det ger grannländerna möjlighet att lämna synpunkter på planernas miljöeffekter och hur de hanterats i planeringen, säger Jan Schmidtbauer Crona, utredare på enheten för havsplanering på HaV.

Havsplanerna ska börja en nautisk mil ut från baslinjen, vilket är knappt två kilometer utanför strandlinjen eller yttersta skären i de svenska skärgårdarna. Havsplanerna täcker största delen av territorialhavet (havsvatten som är en del av Sveriges territorium) och hela den ekonomiska zonen. I större delen av territorialhavet kommer de statliga havsplanerna att överlappa kommunernas översiktsplaner.

Läs mer om HaV:s första förslag till statliga havsplaner

Här kan du prenumerera på information om havsplanering

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten, HaV

Thomas Johansson, chef, enheten för havsplanering, tfn 010-698 60 19, mobil 072-213 90 06, e-post thomas.johansson@havochvatten.se

Eva Rosenhall, utredare, enheten för havsplanering, tfn 010-698 69 07, mobil 076-538 60 07, e-post eva.rosenhall@havochvatten.se,

Jan Schmidtbauer Crona, utredare, enheten för havsplanering, tfn 010-698 64 09, mobil 076-538 62 09, e-post jan.schmidtbauer.crona@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Sven-Erik Arndt

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Jan Schmidtbauer Crona

Jan Schmidtbauer Crona

Utredare, Enheten för havsplanering Tel: 010-698 64 09

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden