Gå direkt till innehåll
Foto: Mikael Solebris / IBL Bildbyrå
Foto: Mikael Solebris / IBL Bildbyrå

Pressmeddelande -

Ny satsning på lokalt arbete mot övergödning – minst nio miljoner kronor avsätts i år

I år påbörjar regeringen en utökad och flerårig satsning på rent hav. I den ingår att länsstyrelser, kommuner och ideella organisationer under 2018 kan söka medel hos Havs- och vattenmyndigheten, HaV, för att förstärka det lokala åtgärdsarbetet mot övergödning.

Satsningen omfattar minst nio miljoner kronor för 2018 och är ett samarbete mellan HaV, Jordbruksverket, vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Lantbrukarnas riksförbund, LRF.

Övergödning är ett utbrett problem i våra sjöar, vattendrag och havsområden, framför allt i Götaland och Svealand. Ungefär 2 300 sjöar, kustvatten och vattendrag har i dag sämre än god status på grund av övergödning. Därför gör regeringen nu en satsning på ökat lokalt åtgärdsarbete mot övergödning på minst nio miljoner kronor under 2018.

- Det här är en bred satsning som vi gör tillsammans med flera aktörer. Tack vare den kan myndigheter, intresseorganisationer och lokala aktörer nu bygga upp ett gemensamt och långsiktigt arbetssätt mot övergödning utifrån pilotområden och gemensamma plattformar, säger Björn Sjöberg, avdelningschef på HaV.

Viktig för att nå miljömål

Syftet med utlysningen är att hitta områden där man kan följa arbetet med planering av olika åtgärder och se vad som krävs för att dessa också genomförs. Satsningen ska bidra till att nå miljökvalitetsnormerna för vatten, miljökvalitetsmålet ”Ingen övergödning” samt ”En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet”.

- Det är extra viktigt att säkerställa en variation och mångfald av områden utifrån bland annat geografiskt läge, hur marken används, vilka som är huvudmän och att det finns ett lokalt fokus i åtgärdsarbetet, säger Björn Sjöberg.

Olika avrinningsområden kommer att väljas ut där kostnadseffektiva åtgärder mot övergödning identifieras, planeras och genomförs. Särskilda åtgärdssamordnare ska anställas och satsningen innehåller också utveckling av en nationell stödfunktion där lokala, regionala och nationella aktörer kan utbyta erfarenheter och lära av varandra. Tanken är att den nationella stödfunktionen också ska innehålla en databas över planerade och genomförda åtgärder och fungera som en plattform för utökat lärande.

- Vatten är något som engagerar människor och vi har stora förväntningar på det nya samarbetet. Vi ser också att det kan bli ett bra samarbete med Greppa Näringen och med de nya åtgärdssamordnarna ökar chansen till att rätt åtgärd blir gjord på rätt plats, säger Markus Hoffmann, expert på vatten och växtnäring hos LRF.

Satsning på lång sikt

Satsningen består av två regeringsuppdrag mot övergödning till HaV och ett regeringsuppdrag till Vattenmyndigheterna för att underlätta planering av åtgärder.

Länsstyrelser, kommuner och ideella organisationer kan söka medel för förstärkt lokalt åtgärdsarbete under ett till tre år men med ambitionen att arbetet ska fortsätta på lång sikt. Arbetet ska vara inriktat mot åtgärder för att minska övergödningen och involvera flera olika aktörer i ett avrinningsområde.

- Satsningen är helt i linje med vattendirektivet som sätter avrinningsområdet och de lokala förutsättningarna i fokus. Kunskap, underlag och finansiering för det lokala åtgärdsarbetet mot övergödning finns. Nu gäller bara att omsätta det i praktiken säger Mats Wallin, Vattenvårdsdirektör på Vattenmyndigheten Norra Östersjön.

Läs mer om satsningen på HaV:s hemsida

För mer information, kontakta Havs- och vattenmyndigheten:

Björn Sjöberg, chef, avdelningen för havs-och vattenförvaltning, tfn 010-698 60 08, mobil 070-819 94 62, e-post bjorn.sjoberg@havochvatten.se

Robert Almstrand, utredare, havs- och vattenmiljöenheten, HaV, tfn 010-698 61 98, mobil 076 538 61 98, e-post robert.almstrand@havochvatten.se

Ylva Engwall, utredare, enheten för vattenförvaltning, tfn 010-698 62 91, mobil 073-0530420, e-post ylva.engwall@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Mikael Solebris / IBL Bildbyrå

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden