Gå direkt till innehåll
Foto: Erika Axelsson
Foto: Erika Axelsson

Pressmeddelande -

Ny förvaltningsplan för torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön

I dag, onsdag den 20 juli, träder EU:s nya förvaltningsplan för torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön i kraft. Den innebär förändringar för yrkesfisket på både kort och lång sikt.

- Planen syftar till att nå målen i EU:s gemensamma fiskeripolitik. Den bidrar till att genomföra landningsskyldigheten på ett sätt som gynnar både ekosystemen och yrkesfisket, säger Inger Dahlgren på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Planen ersätter den tidigare förvaltningsplanen från 2007 som bara omfattade torsk i Östersjön. Att den nya planen omfattar flera arter är viktigt då arter samspelar och påverkar varandra.Den ska bidra till hållbar förvaltning och livskraftiga bestånd

- Förvaltningen ska utgå från den så kallade ekosystemansatsen, där man bl.a. ska ta hänsyn till hur fisket påverkar den marina miljön och försöka minimera sådant som kan ge negativa effekter, säger Inger Dahlgren som är chef för enheten för fiskereglering på HaV.

Syftet med den nya förvaltningsplanen är att nå det så kallade MSY-målet, det vill säga att bestånden av sill, skarpsill och torsk i Östersjön ska återställas till och bevaras över nivåer för maximal hållbar avkastning. Enligt den gemensamma fiskeripolitiken ska EU-länderna ha uppnått detta mål senast 2020. Planen sätter också upp intervall för hur hög fiskeridödligheten får vara för de olika arterna, en övre och en undre gräns för att bestånden inte ska påverkas negativt på lång sikt.

Enligt Internationella havsforskningsrådet ICES är ser det till övervägande delen bra ut för bestånden av både sill och skarpsill i Östersjön. Det ser sämre ut för torsken och främst då det västra beståndet.

Den 1 januari 2014 reformerades EU:s gemensamma fiskeripolitik och bland annat infördes landningsskyldighet. Att förvaltningsplanen för torsk, sill och skarpsill i Östersjön nu är beslutad om innebär också ökade möjligheter att genomföra denna reform, bland annat genom att utveckla mer selektiva redskap för att minska bifångster av oönskad fisk.

Planen är beslutad och antagen av Europaparlamentet och ministerrådet. Men EU-kommissionen kan själv besluta om kompletterande regler efter att berörda länder i en region kommit överens om dessa. I Östersjön sker det regionala arbetet genom Baltfish som är Östersjöländernas regionala samarbetsorganisation för fiskefrågor.

- Den nya planen ger bra förutsättningar för det regionala arbetet i Östersjön, till exempel vilka redskap som ska få användas, om vissa områden behöver ökat skydd och när fiske ska tillåtas, säger Inger Dahlgren.

Förvaltningsplanen innebär även förändringar som träder ikraft omgående, bland annat så hävs från och med i dag det så kallade sommarstoppet i torskfisket. Det införs också vissa förenklingar vid beräkning av total fångstmängd. 

Länk till den nya förvaltningsplanen

Länk till regeringens pressmeddelande om Östersjöplanen

Läs mer om den nya förvaltmningsplanen på HaV:s hemsida

Här kan du läsa mer om HaV:s arbete med fiskförvaltning

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Inger Dahlgren, chef, enheten för fiskereglering, tfn 010-698 60 20, mobil 070-624 03 15, e-post inger.dahlgren@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Erika Axelsson

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Inger Dahlgren

chef, enheten för fiskereglering tfn 010-698 60 20 Mobil: 070-624 03 15

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden