Gå direkt till innehåll
Fotograf: Maja Kristin Nylander. Bilden visar Gullholmens gästhamn på västkusten.
Fotograf: Maja Kristin Nylander. Bilden visar Gullholmens gästhamn på västkusten.

Pressmeddelande -

Ny HaV-rapport: Maritima näringar omsätter 160 miljarder om året i Sverige

Maritima näringar, det vill säga branscher som påverkar och är beroende av hav och kustmiljö, omsätter varje år 160 miljarder kronor i Sverige. Det visar en ny rapport från Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Största delen utgörs av turism och rekreation följt av sjöfart, hamnar samt fartygs- och båttillverkning.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har gett Statistiska centralbyrån, SCB, i uppdrag att ta fram uppgifter om det ekonomiska värdet av havet. Rapporten utgör ett underlag för Sveriges arbete med att genomföra EU:s havsmiljödirektiv, för att ta fram havsplaner för svenska havsområden och för att göra jämförelser med andra EU-länder. Det är även en viktig kartläggning för Hav:s arbete med EU-kommissionens strategi om blå tillväxt och den svenska maritima strategin.

- Det är svårt att bedöma totalvärdet av maritima näringar, till exempel så består mycket av godstrafiken till sjöss av icke svenskflaggade fartyg. Det är också svårt att tydligt avgränsa vilka verksamheter som ingår. Men nu har vi i alla fall en utgångspunkt och statistik så att vi kan följa utvecklingen framöver, säger Max Vretborn, utredare på havs- och vattenmiljöenheten på HaV.

Statistiken omfattar verksamheter som bidrar med varor eller tjänster riktade till maritima verksamheter, eller som är beroende av havet. Den omfattar också statistik om fritidsboenden i kustnära områden. Enligt rapporten står maritima näringar för ungefär 2,2 procent av den totala nettoomsättningen i Sveriges näringsliv.

Totalt sysselsätts drygt 73 000 personer i maritima näringar, vilket motsvarar ungefär 2,8 procent av antalet anställda i svenskt näringsliv. Här finns nästan 15 000 företag och de maritima näringarna representerar nära 1,5 procent av den totala varuexporten (tjänsteexport inte medräknat) samt ungefär två procent av det totala förädlingsvärdet i näringslivet i Sverige.

- Det är första gången vi gör en så här omfattande genomlysning av maritima näringar. Dels ingår det som ett krav i havsmiljödirektivet att redovisa på vilket sätt havet ger oss nytta, dels är det viktigt att vi som myndighet får bättre kunskap om havets samhällsekonomiska värden, säger Max Vretborn.

- Vi behöver förstå de maritima näringarna bättre för att nå ut och ha en fungerande dialog med dem. Det är en viktig del i arbetet med att förvalta våra hav och att kunna sätta in åtgärder där de gör bäst nytta.

Statistiken som är från 2014 innehåller även information om nettoomsättning, antal anställda, företag och antal gästnätter på hotell och vandrarhem. Näringar med koppling till sjöar och inland, som sötvattensfiske och sjöfart på inre vattenvägar, är inte med i analysen.

Verksamheter i eller med koppling till Västerhavet står för störst andel av den totala omsättningen, följt av Egentliga Östersjön (den del av Östersjön som sträcker sig från södra Ålands Hav till de danska sunden) och sedan Bottniska viken. Ser man över hela Sverige står maritim turism, sjöfart och hamnverksamheter för störst andel av omsättningen medan yrkesfisket endast står för en procent.

- Rederier och sjöfart dominerar i Västerhavet medan maritim turism och rekreation dominerar i Egentliga Östersjön. Även i Bottniska viken är maritim turism och rekreation den största sektorn, säger Max Vretborn.

Hotell är den vanligaste anläggningstypen i den maritima turismen, följt av vandrarhem och stugbyar. Av de anläggningar som ligger i kustområde återfinns flest i Egentliga Östersjön, följt av Västerhavet och sist Bottniska viken. Egentliga Östersjön har också flest antal gästnätter och den högsta totala logiintäkten.

I landet finns det 87 kommuner som klassas som kustnära i den här rapporten. Med kustnära avses att kommunen angränsar till kust eller ligger utanför fastlandskusten. Av landets 567 000 fritidshus finns 48 procent i någon av de kustnära kommunerna. Enskilt flest fritidshus finns inom Norrtälje kommuns kustområde.

- En del av förklaringen hittar vi i att Norrtälje kommun har både närheten till Stockholm och Uppsala tillsammans med en lång och flikig kust och många öar. Även i Värmdö kommun och på Gotland finns många fritidshus i kustnära läge, säger Max Vretborn.

- Vi har tagit med fritidshus i statistiken i ett försök att kartlägga den rekreation som havet ger oss, att det är mycket värt för många av oss att få vistas nära havet.

Här kan du läsas HaV-rapporten ”Ekonomisk statistik om sektorer som är beroende av havet”

Läs mer om havsmiljödirektivet

Läs mer om nyttan av havet

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten:

Max Vretborn, utredare, havs- och vattenmiljöenheten, tfn 010-698 60 69, mobil 076-538 60 69, e-post max.vretborn@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Max Vretborn

utredare havsmiljöenheten tfn 010-6986069

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden