Gå direkt till innehåll
Ny HaV-rapport visar: Gamla bekämpningsmedel kvar i Sveriges grundvatten

Pressmeddelande -

Ny HaV-rapport visar: Gamla bekämpningsmedel kvar i Sveriges grundvatten

En ny rapport från Havs- och vattenmyndigheten, HaV,  visar hur mycket rester av bekämpningsmedel som kan spåras i grundvattnet i Sverige. Studien omfattar perioden 1986-2014 och är den första i sitt slag.

- Ett eller flera bekämpningsmedel återfanns i 36 procent av alla prover, främst rör det sig om äldre ämnen som funnits i så kallade totalbekämpningsmedel. Dessa ämnen är förbjudna i dag, säger Susanna Hogdin på HaV.

Studien ”Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986 – 2014” har genomförts av Kompetenscentrum för kemisk bekämpning vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala. Rapporten innehåller analyser över vilka halter och substanser som återfinns i Sveriges grundvatten och hur detta har förändrats sedan mitten av 1980-talet. Analyserna bygger på data från den nationella och regionala miljöövervakningen samt vattenverkens råvattenanalyser. Den visar också hur halterna av bekämpningsmedelsrester varierar inom landet och jämför situationen i Sverige med några andra europeiska länder.

- Vi ville få en nulägesanalys av hur det ser ut i dag i Sverige och ser rapporten som ett bra underlag för fortsatt utvecklingsarbete, säger Susanna Hogdin, utredare på enheten för miljöprövning och miljötillsyn.

Ungefär hälften av allt kommunalt dricksvatten som produceras i Sverige kommer från grundvatten. Dessutom hämtar ungefär två miljoner svenskar sitt dricksvatten från en enskild brunn. Föroreningar i grundvatten bryts ner betydligt långsammare än i ytvatten och vattnet byts ut långsammare i grundvattenmagasin än i sjöar och vattendrag.

-  Problem med förhöjda föroreningshalter i grundvatten är att de  är svåra att reparera, säger Susanna Hogdin.

Bekämpningsmedel används exempelvis inom jordbruket, inom industrin och i hushållen. HaV-rapporten är inriktad på växtskyddsmedel. Många av de ämnen som hittas i grundvattnet kommer från så kallade totalbekämpningsmedel som idag är förbjudna men tidigare haft en bred användning i samhället. Exempelvis användes de vid byggkonstruktioner, längs järnvägsspår, i dammar och på grusplaner.

- Vi kan se att halterna av dessa ämnen sjunker men sannolikt kommer rester att finnas kvar under lång tid. De högsta nivåerna finns i södra Sverige och de lägsta i Norrlandslänen. Samma substanser som analyseras i svenska grundvatten återfinns också i grundvattnet i Norge och Danmark, säger Susanna Hogdin.

HaV ger nu också ut en rapporten "Kemiska bekämpningsmedel i Skånes ytvatten 1983-2014". Även denna är gjord av Kompetenscentrum för kemisk bekämpning. Att studien fokuserar på situationen i Skåne beror på att det är Sveriges mest jordbruksintensiva län, cirka 60 procent av allt växtskyddsmedel som säljs i Sverige används här. Rapporten visar att här domineras fynden av bekämpningsmedelsrester från godkända bekämpningsmedel som idag används inom jordbruket.

- Halterna av bekämpningsmedelsrester i ytvatten tycks ligga på en konstant nivå och visar inte samma sjunkande trend som i grundvatten. Studien omfattar främst mindre vattendrag men även i de två större som ingår i analysen, Vege å och Skivarpsån, har fynd gjorts av bekämpningsmedel, säger Susanna Hogdin.

- Det rör sig om ämnen som kan vara väldigt skadliga för våra vattenmiljöer och resultatet visar tydligt att vi behöver fortsätta att arbeta med åtgärder för att minska spridningen av bekämpningsmedelsrester till miljön.

Här kan du läsa rapporten Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986 – 2014

Här kan du läsa rapporten Kemiska bekämpningsmedel i Skånes ytvatten 1983-2014


För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktperson Susanna Hogdin, utredare, enheten för miljöprövning och miljötillsyn,tfn 010-698 60 28, mobil 076-538 60 28, e-post susanna.hogdin@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Susanna Hogdin

utredare, Enheten för tillsynsvägledning och miljöbalksprövning Tel: 010-698 60 28, Mobil: 076-538 60 28

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden