Gå direkt till innehåll
Ny rapport om havet: Nya ämnen, uttorkade havsörnsägg och syrefria bottnar oroar

Pressmeddelande -

Ny rapport om havet: Nya ämnen, uttorkade havsörnsägg och syrefria bottnar oroar

Idag släpps rapporten ”Havet 2013/2014” som visar på en utveckling med både glädjeämnen och orosmoln.

Kvaliteten på vattnet i Västerhavet har blivit bättre och blåstången i Östersjön är på väg tillbaka.

Samtidigt har bestånden av torsk och ålgräs längs västkusten ännu inte återhämtat sig. Ytan av syrefria bottnar i Östersjön slår nya rekord och utmed Bottenhavskusten har uttorkade havsörnsägg hittats.

”Havet 2013/2014” är en omfattande kartläggning, baserad på den marina miljöövervakningen, av tillståndet och de mest angelägna miljöproblemen i våra hav. Rapporten visar att havens ekosystem är mycket komplexa och det är svårt att förutse hur dessa utvecklas.

Till exempel minskar utsläppen av fosfor från land men samtidigt frigörs fosfor från de syrefria bottnarna. Dessutom förväntas en ökad koldioxidhalt i atmosfären leda till försurning av Sveriges hav, men vilka effekter detta får på ekosystemen är ännu oklart. Gamla miljögifter lever i viss mån kvar och nya ämnen tillförs havet. Utmed Bottenhavskusten finner man återigen uttorkade havsörnsägg, ett problem som varit i stort sett borta sedan 1990-talet.

-  Vi har långt kvar innan de svenska miljömålen uppnås. Tillståndet som beskrivs i ”Havet 2013/2014” visar att vi måste bli bättre på att fånga upp nya miljöhot och förstå kopplingarna mellan ekosystemets olika delar för att kunna fördela resurserna rätt och sätta in de mest effektiva åtgärderna. En fungerande miljöövervakning är förutsättningen för detta, säger Bertil Håkansson, chef på enheten för miljöövervakning på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Övervakningen av miljögifter visar att nya ämnen påträffas och ökar i Östersjön. Halterna av perfluorerade ämnen, vissa flamskyddsmedel och silikonoljor ökar. Detta är ämnen som används i vardagsprodukter, till exempel i balsam och deodorant, och är potentiellt giftiga för det marina livet. Utöver de ämnen som fångas upp av miljöövervakningen finns det ett okänt antal ämnen och kemikalier som släpps ut i haven. I dagsläget är det oklart  vilken påverkan dessa har på miljön.

Ingen återhämtning kan ännu ses hos det kollapsade torskbeståndet i Kattegatt, trots fredade områden. I Östersjön ökar både torsk, strömming och antalet sälar.

- Det är en ju positiv trend, men problemet är att både fisk och säl har blivit magrare, vilket tyder på att det är brist på rätt sorts föda. För att förstå vad det är som händer krävs att man tittar på alla delar i näringskedjan och förvaltar fiskbestånd med hänsyn till hela ekosystemet, säger Jonas Nilsson, miljöanalytiker på Havsmiljöinstitutet.

I år har ”Havet” ett extra fokus på att belysa sambanden mellan olika miljöproblem och hur de påverkar ekosystemen. I Asköområdet i Trosa skärgård och Kvädöfjärden i Östergötlands skärgård har miljöövervakarna försökt hitta förklaringar till de processer som pågår i havsmiljön i dessa områden.

- De flesta havsområden är idag påverkade av flera olika miljöproblem, men det är generellt mycket dåligt känt hur till exempel övergödning, miljögifter och förhöjda vattentemperaturer samverkar och påverkar organismer och ekosystem. Det är därför viktigt att öka samarbetet mellan olika forskningsgrupper och övervakningsprogram för att öka förståelsen för hur olika påverkansfaktorer samverkar, säger Per Moksnes, miljöanalytiker på Havsmiljöinstitutet.

Svensk miljöövervakning bedrivs inom en rad olika områden. Resultat från de systematiska undersökningarna används för att utvärdera miljöarbetet och de ligger till grund för beslut om åtgärder. Resultaten används bland annat för att bedöma om vi uppnår de av Sveriges riksdag beslutade miljökvalitetsmålen. I den senaste utvärderingen av miljökvalitetsmålen konstaterades att 14 av 16 mål inte kommer att nås med dagens förutsättningar.

Rapporten ”Havet 2013/2014” ges ut av Havsmiljöinstitutet i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket. Artiklarna baserar sig på resultat från den nationella miljöövervakningen samt aktuell havsmiljöforskning. Den kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt från Havsmiljöinstitutet samt laddas ner på Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens och webbsidor.

Länk till rapporten ”Havet 2013/2014”

För mer information kontakta:

Havsmiljöinstitutet. Per Moksnes, miljöanalytiker, tfn  0732-576224, e-post: per.moksnes@havsmiljoinstitutet.se, Jonas Nilsson, miljöanalytiker, tfn 0480-447312, jonas.nilsson@havsmiljoinstitutet.se,

Naturvårdsverket. Maria Linderoth, handläggare enheten för farliga ämnen och avfall, tfn 010-698 15 30, e-post: maria.linderoth@naturvardsverket.se

Havs- och vattenmyndigheten. Bertil Håkansson, chef, enheten för miljöövervakning, tfn 010-698 60 14, mobil 072-213 92 59, e-post bertil.hakansson@havochvatten.se, Gunilla Ejdung, utredare, enheten för miljöövervakning, tfn 010-69 86 288, mobil 072-2395505, e-post gunilla.ejdung@havochvatten.se

 

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.


Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden