Gå direkt till innehåll
Ny strategi för att skydda Europas vatten

Pressmeddelande -

Ny strategi för att skydda Europas vatten

Mer än hälften av EU:s kustvatten, sjöar och vattendrag har inte god ekologisk status.

Nu presenterar EU-kommissionen ett förslag till strategi för att skydda Europas vatten.

- Mycket har förbättrats de senaste åren men situationen är fortfarande bekymmersam och påverkan på vattnet ökar.  Översvämningar blir vanligare och vattenbristen sprider sig i Europa. Den nya strategin eller handlingsplanen innehåller flera viktiga åtgärdsförslag, säger Anneli Harlén,

För Sveriges del ser det något bättre ut för sjöar och vattendrag, men det är ändå ungefär 40 procent som inte har en god ekologisk status.

Arbetet med att ta fram en ny strategi för att skydda EU:s vatten har pågått en längre period. Bland annat har Europeiska miljöbyrån tagit fram en rapport om hur situationen ser ut i dag och vad som hotar kvaliteten och tillgången på vatten i framtiden samt förslag på vilka satsningar som bör göras. Det har även gjorts en ordentlig genomgång av nuvarande lagstiftning och därefter har man identifierat var det finns brister.

- EU-kommissionens förslag till handlingsplan är ingen universallösning men den ger medlemsländerna en verktygslåda med olika verktyg för att komma tillrätta med problemen, säger Anneli Harlén.

- Målet är att även framtida generationer ska kunna gå och bada, fiska och dricka vatten ur kranen.

Anneli Harlén är Sveriges samordnare i EU-arbetet med vattendirektivet och har deltagit i de möten och diskussioner som föregått handlingsplanen.

Handlingsplanen ”A Blueprint to Safeguard Europe’s Water Resources” slår fast att det krävs mer av medlemsländerna för att komma tillrätta med både gamla och nya problem. Det gäller vattenföroreningar, användningen av vatten inom jordbruk och för energiproduktion, markanvändning och konsekvenser av klimatförändringen. Detta skall göras genom att bland annat förbättra genomförande av nuvarande lagstiftning och öka integreringen av vattenpolitikens mål i andra relevanta politikerområden som till exempel jordbruk, fiske, förnybar energi och transporter. EU-kommissionen vill också skynda på principen att ”förorenaren betalar” genom krav på mätning av vattenuttag,  ta fram vägledning för att sätta pris på vatten För att öka vatteneffektiviteten, föreslås att det tas fram EU-standarder för återanvändning av vatten.

En av slutsatserna som också dras i planen är att EU behöver fokusera mer på grön infrastruktur

- Det är nu dags att vidta åtgärder så att vår lagstiftning utnyttjas på bästa sätt och skapa möjligheter för innovativa lösningar på vattenpolitikens område och inom vattenindustrin. Vad som behövs är en hållbar balans mellan tillgång och efterfrågan på vatten som tar hänsyn till behoven hos både människor och de naturliga ekosystem som de är beroende av, säger Janez Potocnik, kommissionsledamot med ansvar för miljön, i ett pressmeddelande.

EU:s ramdirektiv för vatten, det så kallade vattendirektivet, slår fast att medlemsländerna ska skydda och återställa rent vatten i Europa och säkerställa en långsiktig och hållbar vattenanvändning. Målet är att alla vatten ska ha uppnått god ekologisk status senast 2015.

Här kan du läsa handlingsplanen ”A Blueprint to Safeguard Europe’s Water Resources”

Här kan du läsa EU-kommissionens pressmeddelande

Länk till rapporten ”European waters – assessment of status and pressures”

Här kan du läsa vad Janez Potocnik säger om handlingsplanen.

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Anneli Harlén, utredare, enheten för vattenförvaltning, tfn 010-698 61 37, mobil 070-583 03 14, e-post anneli.harlen@havochvatten.se

 

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla.
Använd gärna våra pressmeddelanden, nyheter och bilder, men hänvisa alltid till oss.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden