Gå direkt till innehåll
Ny studie från HaV: Överetablering av företag i svenskt fiske

Pressmeddelande -

Ny studie från HaV: Överetablering av företag i svenskt fiske

Den svenska fiskeflottan är generellt sett lönsam och samhällsekonomiskt viktig, inte minst i kustkommunerna.

Men, inom vissa fisken finns det för många företag i förhållande till den tillgängliga resursen av fisk.

- Vår analys visar att det finns en överetablering inom det svenska räk-, kräft- och torskfisket. Problemet är störst och mest överhängande inom räkfiske med större trålfartyg, det vill säga över 24 meter, säger Patrik Persson på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att, i samråd med Jordbruksverket, analysera balansen mellan den svenska fiskeflottan och tillgängliga fiskemöjligheter. I uppdraget ingick också att beskriva hur eventuell överkapacitet kan åtgärdas och finansieras via Europeiska Havs- och Fiskerifonden, EHFF. Rapporten är nu klar.

- Analysen visar att det finns en stor variation i den svenska fiskeflottan vad gäller lönsamhet, fångst, antalet dagar till sjöss och syftet med verksamheten, säger Patrik Persson, chef för tillståndsenheten på HaV.

Analysen baseras på statistik från perioden 2008 till 2013 och utredarna har bland annat tittat på effektiviteten i användningen av arbetskraften, fartygskapitalet och resursen av fisk. I analysen har det även ingått att titta på hur de olika fiskbestånden mår genom biologiska indikatorer och hur fartygen används genom att titta på tekniska indikatorer.

En stor del av flottan, nästan hälften, har fångstvärden på mindre än två basbelopp, 88 000 kronor, och fisket är en deltidssysselsättning. Tillsammans fiskar de mindre än en procent av den totala svenska fångsten i värde och vikt.

-  Denna grupp har en försumbar påverkan på fiskbestånden. Orsaken till den låga aktiviteten kan vara att de inte klarar att leva på fisket, att fisket bedrivs som en del av en tradition, på grund av begränsningar i fiskemöjligheter eller säsongsbetonat fiske som exempelvis lax- och sikfiske vid Norrlandskusten, säger Marie Ingerup, utredare på tillståndsenheten på HaV.

-  Bland de fiskeföretag som har högre värde på sin årliga fångst (över två basbelopp) kan man se att de som fiskar pelagiskt, alltså främst efter sill och skarpsill, har högre lönsamhet medan de som fiskar efter räka-, torsk -och kräfta har lägre lönsamhet.

De ekonomiskt viktigaste arterna för svenskt fiske baserat på landningsvärde är torsk, sill, skarpsill, kräfta och räka. Landningspriset på torsk har gått ner kraftigt sedan 2008 medan priset på sill och skarpsill däremot har ökat kraftigt. Landningspriset på räka har nästan fördubblats sedan 2008 då det låg på drygt 50 kronor per kilo till drygt 105 kronor 2013.

- Trots den positiva prisutvecklingen för räka ser vi att lönsamheten i detta fiske är låg. Det är ett av tecknen på att det finns en överetablering inom räkfisket, främst för företag med större fartyg, säger Patrik Persson.

Utredarna pekar på att den nya gemensamma fiskeripolitiken i EU kommer att ställa stora krav på både fiskerinäring och förvaltande myndigheter. En av utmaningarna är införandet av landningsskyldighet för flera arter, ett så kallat utkastförbud. Via Europeiska havs- och fiskefonden kan olika åtgärder sättas in för att komma tillrätta med obalans mellan fiskeflottan och resursen, bland annat stöd till selektiva redskap, rovdjursäkra redskap och olika bevarande projekt.

- Överlåtbara fiskerättigheter kan också vara ett effektivt sätt att minska antalet företag och aktiva fartyg och komma tillrätta med överetableringen. Likaså strängare regler för införsel av nya fartyg i fiskeflottan och ökade krav på mer selektiva redskap, säger Patrik Persson.

I det pelagiska fisket, främst sill och skarpsill, ingår en grupp fartyg där man sedan 2009 har haft individuella och överförbara kvoter. I denna grupp har redan mer än hälften av fartygen valt att sälja sina kvoter och lämnat flottan och här märks en ökning av lönsamheten.

Vad som är optimal balans beror också på vilka målsättningar som eftersträvas i form av till exempel lönsamhet, sysselsättning eller bevarandemål. Även om fisket inte sysselsätter ett stort antal årspersoner så är fisket viktigt för många kustsamhällen. Den svenska fiskeflottan bidrar därför totalt med ett positivt ekonomiskt värde till samhället.

FAKTA/SVENSK FISKEFLOTTA

  • Den svenska fiskeflottan har minskat kraftigt de senaste tio åren. 2008 fanns 1 507 registrerade fiskefartyg och 2013 var siffran nere i 1 299, vilket är en minskning med cirka 15 procent.
  • 2008 fanns 1 211 företag inom fisket och 2013 hade antalet minskat till 1 035. Även antalet anställda räknat som heltidsanställda har minskat från 1 133 år 2008 till 893 för 2012. De flesta av företagen, 80 procent, äger bara ett fartyg.
  • Värdet på den fisk som landats i svenska hamnar har däremot ökat något, 2008 låg det på 1 099 000 000 kronor och 2013 beräknas det ligga på 1 132 000 000 kronor.
  • De totala kostnaderna för att bedriva yrkesmässigt fiske sjönk fram till 2011 men ökade igen under 2012. Detta beror främst på höjda bränslepriser och ökad förbrukning för fartygen. Under 2012 svarade bränslekostnaderna för cirka 50 procent av kostnaderna, exklusive arbetskostnader. Ökade kostnader och minskade kvoter har också lett till färre dagar till sjöss.

Här kan du läsa rapporten "Regeringsuppdrag om balansen mellan fiskeflottan och tillgängliga fiskemöjligheter

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner: Patrik Persson, chef, tillståndsenheten, tfn 010-698 61 56, mobil 070-347 03 36, e-post patrik.persson@havochvatten.se, Marie Ingerup, utredare, tillståndsenheten, tfn 010-698 6136, mobil 070-338 83 13, e-post marie.ingerup@havochvatten.seÄmnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Patrik Persson

chef, tillståndsenheten Tel: 010-698 61 56

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden