Gå direkt till innehåll
Sand fylls i markbädd
Sand fylls i markbädd

Pressmeddelande -

Ny vägledning för prövning av små avloppsanläggningar

Havs- och vattenmyndigheten publicerar nu en ny vägledning för ansökan och anmälan om små avloppsanläggningar. Ett av vägledningens syften är att ansökningsprocessen hos kommunerna ska bli mer likartad och gå smidigare, men även att avloppsanläggningarna ska nå sin fulla reningspotential och få en lång livstid. En ny metod för bestämning av grundvattennivå är en av nyheterna i vägledningen som kan bidra till detta.

Vägledningen innebär inga nya regler utan innebär ett förtydligande av de reglerstöd för att tillämpa de regler som redan finns. Syftet är att ge en större samsyn mellan de kommunala tillståndsmyndigheterna, korrekt utformade och lokaliserade anläggningar samt bra förutsättningar för en långsiktigt stabil funktion.

-Vägledningen riktar sig främst till kommunerna som ger tillstånd. Men även fastighetsägaren och den person som ansvarar för projekteringen och/eller entreprenaden av anläggningen kan ha nytta av vägledningen, säger Bodil Forsberg, utredare på HaV.

Ny metod
Ansvaret för ansökan vilar på den som söker tillstånd, men många fastighetsägare är i stort behov av en sakkunnig entreprenörs kompetens. Ett exempel är vikten av att nya avloppsanläggningar får ett tillräckligt skyddsavstånd till grundvattnet. I vägledningen finns därför en ny metod för bestämning av grundvattennivå. Metoden kräver mer noggranna förundersökningar men ger också en betydligt säkrare bedömning än tidigare metoder.

Tydligare och enklare
Ett av vägledningens syften är att avloppsanläggningarna ska nå sin fulla reningspotential och få en lång livstid, men även att ansökningsprocessen hos kommunerna ska gå smidigare. Detta kan man uppnå genom att det blir tydligare vad ansökan behöver innehålla för att tillstånd ska kunna ges.

-Med en ansökan som innehåller alla de uppgifter som är väsentliga för anläggande, drift och skötsel kan avloppsanläggningen bli bra anpassad till förhållandena på platsen. Alla berörda får också kontroll över de moment som är extra viktiga i anläggandet och det blir tydligt vilket underhåll som krävs för att anläggningen ska fungera som avsett, säger Bodil Forsberg.

Vägledningen är inte avsedd att ge detaljerade riktlinjer om utformning av små avloppsanläggningar. Grunderna för detta är att man i motiven till miljöbalken tydligt tog ställning för att myndigheter ska kunna formulera krav i form av funktionskrav. Med detta avses att kraven formuleras i termer av vad som ska uppnås, inte exakt hur detta ska ske. HaV hänvisar därför till den kunskap om markbaserade anläggningar som finns i de tekniska rapporterna SIS-CEN/TR 12566-2:2006: Infiltration i mark och SIS-CEN/TR 12566-5: Markbäddar.

Genom att registrera dig på SIS sida,  kan du som är verksam i Sverige få tillgång till de tekniska rapporterna.

Vägledning för prövning av små avloppsanläggningar finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats. Havs- och vattenmyndigheten planerar också att under våren 2020 bjuda in branschen till ett informationsmöte om den nya vägledningen.

Vägledningen för prövning av små avloppsanläggningar finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

För mer information kontakta:

Bodil Forsberg, utredare, enheten för tillsynsvägledning och miljöbalksprövning, Havs- och vattenmyndigheten, Telefon: 010-6986273, E-post: bodil.aronssonforsberg@havochvatten.se

Åsa Gunnarsson, utredare, enheten för tillsynsvägledning och miljöbalksprövning, Havs- och vattenmyndigheten, Telefon: 010-6986035, E-post: asa.gunnarsson@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag. Citera gärna våra pressmeddelanden och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Marie Karlsson/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaV:s arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Bodil Aronsson Forsberg

Utredare vid Miljöprövningsenheten 010-698 62 73

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden