Gå direkt till innehåll
Nya regler för nätfiske på grunt vatten

Pressmeddelande -

Nya regler för nätfiske på grunt vatten

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har beslutat ändra reglerna för nätfiske på grunt vatten från gränsen mot Norge till gränsen mellan Skåne och Blekinge län.

Fiske med nät tillåts endast under en del av året. Dessutom införs regler för hur länge nät får stå ute och vilka redskap som får användas.

Grundområdena i Skagerrak, Kattegatt och i Östersjön är viktiga för flera fiskarter, exempelvis torsk och öring, både vad gäller lek och sökandet efter föda. De fungerar också som barnkammare för flera arter av plattfisk, horngädda och sjurygg eftersom här finns möjligheterför den unga fisken att skydda sig, exempelvis i ålgräsängar.

- Grunda kustområden är viktiga, även för fiskbestånden i utanför liggande vatten. Vi anser därför att det är betydelsefullt att fisket bedrivs på ett långsiktigt hållbart sätt i dessa områden, säger Martin Rydgren, utredare på enheten för biologisk mångfald och fiske. 

Det vanligaste fisket på grunt vatten är fiske efter havsöring vilket främst bedrivs av fritidsfiskare. Ett problem med nätfiske på grunt vatten är att det varit tillåtet under den tid öringen är fredad, vilket innebär risk att fredad öring fångas. I dag förekommer också fiske med större redskapsmängder än vad som är tillåtet då det är svårt att kontrollera bestämmelsen om att en fritidsfiskare maximalt får använda 180 meter nät. Det händer också att nät får ligga ute utan att vittjas och utan tillsyn under lång tid.

För vissa småskaliga yrkesfiskare som fiskar efter andra arter än öring kan de nya bestämmelserna få stora konsekvenser, vilket också kom fram i remissrundan. Men i stort var de flesta remissinstanser positiva till förändringen.

-Vi bedömer att i vissa fall bör ett sådant småskaligt yrkesfiske kunna få fortgå, utan att syftet med de nya bestämmelserna riskeras. Vi inför därför en möjlighet för länsstyrelserna att medge undantag för begränsat småskaligt yrkesfiske om det kan tillåtas från fiskevårdssynpunkt, säger Björn Sjöberg, avdelningschef på Åtgärdsavdelningen.

De nya bestämmelserna omfattar fiske med nät inom vattenområden med mindre djup än tre meter enligt gällande sjökort från gränsen mot Norge till gränsen mellan Skåne och Blekinge län. Nätfiske inom dessa områden förbjuds under tiden 1 oktober till och med 30 april i Skagerrak och Kattegatt och 15 september till och med 30 april i Östersjön. Under den tid som fiske med nät är tillåtet får näten endast stå ute från klockan 16.00 till 10.00 och maximalt 180 meter nät får användas. I den del av Östersjön som omfattas av de nya reglerna får näten inte ha mindre maskstorlek än 130 mm. I Skagerrak och Kattegatt gäller sedan tidigare att endast 120 mm maska får användas på grundare vatten än 3 meter.

- Vi har gjort bedömningen att dessa förändringar kommer att minska problemen med bifångster av skyddsvärda arter och bevara havsöringsbestånden på berörd kuststräcka i gott skick samtidigt som tillsynen underlättas, säger Martin Rydgren.

De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2013.

Här kan du läsa beslutet

Länk till de nya föreskrifterna

Här kan du läsa remissförslaget

Här kan du läsa remissvaren

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner Martin Rydgren, utredare, enheten för biologisk mångfald och fiske, 010-698 62 50, mobil 070-356 64 32, e-post martin.rydgren@havochvatten.se, Björn Sjöberg, chef, åtgärdsavdelningen, 010-698 60 08, mobil 070-819 94 62, bjorn.sjoberg@havochvatten.se     

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla.
Använd gärna våra pressmeddelanden, nyheter och bilder, men hänvisa alltid till oss.

Kontakter

Martin Rydgren

utredare, enheten för fiskereglering 010-698 62 50

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden