Gå direkt till innehåll
Öland blir skyddsområde för flodkräftan

Pressmeddelande -

Öland blir skyddsområde för flodkräftan

Länsstyrelsen i Kalmar län har beslutat att låta hela Öland bli ett skyddsområde för flodkräftan.

Havs- och vattenmyndigheten har godkänt förvaltningsplanen och välkomnar beslutet.

-  Det här är väldigt positivt därför att skyddsområdet stärker förutsättningarna för att bevara flodkräftan nationellt, säger Fredrik Nordwall, chef för enheten för biologisk mångfald och fiske på HaV.

Sedan början av 1900-talet har bestånden av flodkräfta minskat i Sverige, främst på grund av kräftpest som sprids genom signalkräftan. Andra orsaker är försurning, föroreningar och vattenreglering. Man räknar med att så mycket som 97 procent av bestånden har slagits ut under de senaste hundra åren.

I dag finns knappt tusen kända vatten med flodkräfta i landet och  flodkräftan är rödlistad av Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som akut hotad art sedan 2010. Ett nationellt åtgärdsprogram har funnits sedan 1998.

-  Öland har goda förutsättningar för artens överlevnad och beslutet är en del i att försöka bevara arten i Sverige, säger Anders Kjellberg, Fiskeridirektör och chef för Länsstyrelsens Naturskyddsenhet, i en kommentar till beslutet på länsstyrelsens hemsida.

Flodkräftan antas ha invandrat till Skandinavien för drygt 10 000 år sedan och förekom tidigare i sjöar och rinnande vatten i större delen av landet, nedanför fjällkedjan. Under 1960- och 1970-talet introducerades nordamerikansk signalkräfta i stor skala i Sverige, vilket drabbade flodkräftan hårt i form av kräftpest.

Kräftpest är en parasitisk svampinfektion drabbar både flod- och signalkräftor. Men signalkräftan har större motståndskraft och dör oftast inte, utan är bara smittbärare. En smittad flodkräfta insjuknar och dör inom någon eller några veckor.

-  Läget är fortsatt alarmerande för flodkräftan. Vi ser också gärna att det upprättas fler, liknande skyddsområden i andra delar av Sverige, säger Fredrik Nordwall, chef för enheten för biologisk mångfald och fiske på HaV.

Kräftpesten sprids i dag främst genom att signalkräftan sätts ut olagligt. Under 2012 beviljade Havs- och vattenmyndigheten drygt 1,3 miljoner kronor till lokala projekt för att bevara och utveckla bestånden av den svenska flodkräftan.

-  Flodkräftan är den enda ursprungliga sötvattenskräftan i landet och är en viktig del av den biologiska mångfalden. Vi behöver därför skapa förutsättningar för ett fortsatt hållbart nyttjande av och skydda flodkräftan mot kräftpest, säger Fredrik Nordwall.

Länsstyrelsens beslut innebär att det på Öland nu bland annat blir förbjudet att saluhålla, sälja, köpa eller transportera okokta kräftor som inte härrör från området.  Det blir också förbjudet att utplantera signalkräfta.

Här kan du läsa mer om HaV:s bidrag till projekt för att rädda flodkräftan

Här kan du läsa åtgärdsprogrammet för flodkräfta 2008-2013

Länk till länsstyrelsens beslut om att göra Öland till skyddsområde för flodkräfta

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Fredrik Nordwall, chef, enheten för biologisk mångfald och fiske,tfn 010-698 60 17, mobil 076 - 125 40 50, e-post fredrik.nordwall@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla.
Använd gärna våra pressmeddelanden, nyheter och bilder, men hänvisa alltid till oss.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden