Gå direkt till innehåll
Foto: Maja Kristin Nylander
Foto: Maja Kristin Nylander

Pressmeddelande -

Över 400 miljoner till länsstyrelserna: Satsning på lokalt vattenvårdsarbete för minskad övergödning

Länsstyrelserna får i år en ökning av medel till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA-projekt), totalt får de 160 miljoner kronor. Dessutom delar Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ut totalt 21 miljoner kronor extra för att minska övergödningen i kustvatten.

- Nu gör vi en större satsning på lokala vattenvårdsåtgärder. Tanken är att satsa på ökad information om övergödningens konsekvenser, ta fram kunskapsunderlag för åtgärder och beslut samt att planera och genomföra dessa. Målet att kunna öka åtgärdstakten för lokalt vattenmiljöarbete, säger Mats Svensson, avdelningschef på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Havs- och vattenmiljöanslaget är en av de viktigaste nationella satsningarna för att förbättra, bevara och skydda våra hav, sjöar och vattendrag. Delar av anslagets användning regleras särskilt i förordning eller i villkor i de årliga regleringsbreven till myndigheterna.

Sedan 1 juli 2011 ansvarar HaV för Havs- och vattenmiljöanslaget och myndigheten gör varje år en återrapportering till regeringen om hur anslaget använts.

För 2019 är havs- och vattenmiljöanslaget totalt 1 150 miljoner kronor, i fjol var det totalt drygt 950 miljoner kronor. Den största andelen av anslaget delar HaV ut till landets 21 länsstyrelser som sedan fördelar medel vidare till kommuner, organisationer och företag. Pengarna går bland annat till fiskevård, kalkning, LOVA-projekt, arbete med vattenförvaltning, till åtgärdsprogram för hotade arter samt insatser och åtgärder för att förbättra, bevara, restaurera och skydda havs- och vattenmiljöer. I fjol delade HaV ut totalt 374 miljoner kronor till länsstyrelserna för detta, i år får de totalt cirka 399 miljoner kronor.

Nytt för i år är att HaV beslutat att ge ytterligare totalt 21 miljoner kronor till länsstyrelserna, i enlighet med villkor 15 i regeringens regleringsbrev till HaV. Det innebär att länsstyrelserna i år får totalt 419,9 miljoner kronor. Medlen ska användas för att minska övergödningen i kustvatten.

Investeringar i miljö ger jobb

LOVA-bidraget infördes 2009 och det kan sökas av kommuner och ideella organisationer och sammanslutningar i icke vinstdrivande syfte till lokalt vattenvårdsarbete. Syftet är i första hand att minska övergödningen och spridning av miljöfarliga ämnen i vattenmiljön. Men det får också användas för medfinansiering av till exempel EU-projekt på lokal nivå och till åtgärder för att minska miljögifter från fritidsbåtar, att ta hand om spökgarn och för att restaurera till exempel våtmarker. I år får länsstyrelserna totalt 160 miljoner kronor till LOVA-projekt, vilket innebär en ökning med 85 miljoner kronor sedan 2017.

- Investeringar i en förbättrad vattenmiljö skapar arbetstillfällen i de branscher som kan dra nytta av miljöförbättringarna, till exempel inom turism, sport- och fritidsfiske. Vi får också ett ökat fokus på betydelsen av våra vattenmiljöer och lyfter upp flera värden, säger Mats Svensson, chef för avdelningen för havs- och vattenförvaltning på HaV.

Viktigt även internationellt

Havs- och vattenmiljöanslaget bidrar till att genomföra flera av EU:s direktiv på nationell nivå och även EU:s gemensamma fiskeripolitik inom ramen för det svenska miljömålsarbetet. Anslaget är bidrar också till Sveriges arbete i EU:s Östersjöstrategi, Helcoms Baltic Sea Action Plan och Ospars arbete i Nordsjön. På global nivå bidrar det till aktiviteter för att uppnå Sveriges åtagande inom FN:s hållbarhetsmål 6 och 14.

Av havs- och vattenmiljöanslagets 1 149 miljoner kronor är 145 miljoner kronor öronmärkta till Naturvårdsverket för åtgärder kring avloppsrening och 90 miljoner kronor går till Länsstyrelsen i Örebro för arbete inom vattenförvaltningen samt planeringsunderlag och tillsyn av avlopp . Resterande 914 miljoner kronor går till Havs- och vattenmyndigheten att förbruka och fördela ut i enlighet med regeringens villkor.

Fördelning av 2019 års Havs- och vattenmiljöanslag och 21 miljoner kronor extra till 21 länsstyrelser:

Stockholms län 15 690 965kronor, Uppsala län 10 620 474 kronor, Södermanland 9 646 044 kronor, Östergötlands län 13 576 696kronor, Jönköpings län 21 975 123kronor, Kronobergs län 16 338 411kronor, Kalmar län 22 833 181 kronor, Gotlands län 5 856 981kronor, Blekinge län 12 584 358kronor, Skåne län 25 125 825kronor, Hallands län 24 364 246kronor, Västra Götalands län 68 054 337 kronor, Värmlands län 36 258 831kronor, Örebro län 10 996 837 kronor, Västmanlands län 15 351 346kronor, Dalarnas län 14 762 741kronor, Gävleborgs län 14 375 325kronor, Västernorrlands län 22 558 806 kronor, Jämtlands län 15 429 531kronor, Västerbottens län 27 800 787 kronor, Norrbottens län 15 797 654 kronor. Totalt 419 998 500 kronor (Havsmiljöanslaget 398 998 500 kronor, extra enligt villkor 15 i HaV:s regleringsbrev 21 000 000 kronor )

Läs mer om Havs- och vattenmiljöanslaget på HaV:s hemsida

Läs mer om regeringens satsning på rent hav

Läs mer om hur 2017 års havs- och vattenmiljöanslag användes

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Christina Hallström, utredare, avdelningsstab för havs- och vattenförvaltning, tfn 010-6986965, mobil 076-5386065, e-post christina.hallstrom@havochvatten.se, Mats Svensson, chef, avdelningen för havs- och vattenförvaltning, tfn 010-698 63 74, mobil 072-7172431, e-post mats.svensson@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander

Kontakter

Christina Hallström

Utredare, Avdelningsstab för havs- och vattenförvaltning Tel: 010-698 69 65
Mats Svensson

Mats Svensson

chef, avdelningen för havsförvaltning 010 - 698 63 74

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden