Gå direkt till innehåll
Överlåtbara fiskerättigheter ledde till färre fartyg och ökad lönsamhet

Pressmeddelande -

Överlåtbara fiskerättigheter ledde till färre fartyg och ökad lönsamhet

För fem år sedan infördes möjligheten att överlåta fiskerättigheter i det pelagiska fisket, det vill säga fisket efter sill, skarpsill, makrill, blåvitling och tobis.

I en ny rapport från Havs- och vattenmyndigheten, HaV, görs en första utvärdering av systemet.

- Antalet fartyg har minskat och lönsamheten i detta fiske har generellt ökat. Vi kan inte se att systemet med överlåtbarhet har påverkat det småskaliga kustfisket negativt i någon högre grad, säger Qamer Chaudhry på HaV.

2009 infördes ett system med individuellt överlåtbara fiskerättigheter med giltighet tio år fram till 2019.  Syftet var att främja en strukturomvandling inom den pelagiska fiskeflottan som i flera år brottats med låg lönsamhet och att skapa ett långsiktigt hållbart fiske.

- Det fanns en stark önskan från näringen att införa systemet med överlåtbarhet. Samtidigt fanns en oro att det skulle leda till att fiskefartygen med hemmahamn på västkusten skulle bli dominerande, att pelagiska fiskare skulle börja konkurrera om annat fiske av exempelvis torsk och att färre fartyg skulle leda till att flera hamnar skulle dö ut, säger Qamer Chaudhry, utredare på tillståndsenheten på HaV.

Samtidigt som överlåtbara fiskerättigheter infördes ville regeringen motverka regional obalans och en allt för stor ägarkoncentration inom det pelagiska fisket. Därför fick endast en del av den totala svenska kvoten för pelagiska fiskarter fördelas med överlåtbara fiskerättigheter. Resterande del avsattes som en särskild kustkvot som skulle främja det småskaliga pelagiska fisket som bedrevs med mindre vadredskap, med passiva redskap och med trål på fartyg under 12 meter i Östersjön.

Regeringen gav i slutet på förra året HaV i uppdrag att, i samråd med Jordbruksverket, bedöma effekterna av systemet med överlåtbara fiskerättigheter. Några av de saker som särskilt skulle analyseras var effekterna på kapacitetsreduktion, lönsamhet, småskaligt kustnära fiske och olika regioners utveckling. Även effekterna på det pelagiska fiske som inte ingår i systemet med överlåtbara fiskerättigheter skulle belysas, det vill säga det pelagiska fiske som endast sker i Bottenhavet och Bottenviken samt i kustkvoten. Nu är rapporten klar att överlämnas till regeringen.

- Antalet pelagiska fartyg har halverats från år 2009 till 2013, från 82 till 37.  Oron för att allt fiske skulle koncentreras till västkusten har inte infriats även om det fortfarande finns flest fartyg där. I Göteborg fanns det 48 fartyg i det pelagiska fisket år 2009 och i dag finns det 20, säger Qamer Chaudhry.

- Vi kan inte heller se att införandet av överlåtbarhet påverkat antalet landningshamnar negativt. Lönsamheten har ökat främst bland större fartyg som är över 24 meter medan övriga fartyg som ingår i systemet med överlåtbara fiskerättigheter inte har haft samma positiva utveckling

Strukturomvandlingen i det pelagiska fisket har varit större de senaste fem åren än i övrigt svenskt fiske. Den svenska flottan har totalt minskat från 1 471 till 1 299 fartyg vilket motsvarar en minskning på 12 procent vilket ska jämföras med 55 procent i det pelagiska fisket.

Den sammanlagda motorstyrkan i det pelagiska fisket har minskat från 67 200 kilowatt år 2009 till 35 800 kilowatt år 2013, motsvarande 47 procent. Motsvarande minskning för den svenska fiskeflottan totalt är 18 procent. 

53 fartygstillståndsinnehavare har sålt sina pelagiska fiskerättigheter och 29 av dessa är fortfarande verksamma i det svenska fisket, två har investerat i nya fiskefartyg.

- 24 av de som sålt sina pelagiska fiskerättigheter har inte längre svensk fiskelicens. De kan fortfarande vara med och fiska som lottkarlar, vara befälhavare på ett fiskefartyg eller delta i det svenska fisket på annat sätt. Men såvitt vi vet har flertalet av dem inte längre någon koppling till det svenska fisket, säger Qamer Chaudhry.

Överförbarhet har inte införts i några andra delar av det svenska fisket.

Här kan du läsa rapporten "Effekterna av systemet med överlåtbara fiskerättigheter inom pelagiskt fiske"

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner Qamer Chaudhry, utredare, tillståndsenheten, tfn 010-698 60 87, mobil 076-538 60 87, e-post qamer.chaudhry@havochvatten.se, Patrik Persson, chef, tillståndsenheten, tfn 010-698 61 56, mobil 070-347 03 36, e-post patrik.persson@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelanden och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Christian Charisius/dpa (c) DPA / IBL Bildbyrå

Kontakter

Qamer Chaudhry

utredare, tillståndsenheten Tel: 010-698 60 87

Patrik Persson

chef, tillståndsenheten Tel: 010-698 61 56

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden