Gå direkt till innehåll
Ospar-mötet kan ta beslut om riktlinjer för barlastvatten och färjetrafik

Pressmeddelande -

Ospar-mötet kan ta beslut om riktlinjer för barlastvatten och färjetrafik

I dag inleds Ospar-mötet om havsmiljön i Nordostatlanten i Göteborg.

En av de viktigaste frågorna för mötet handlar om spridning av främmande arter med barlastvatten i last- och färjefartyg.

-  Risken är stor att främmande djur och växter från ett fartyg rubbar det naturliga ekosystemet i ett annat havsområde. Exempel på arter som kan ha spridits så till svenska vatten är den amerikanska kammaneten, kinesiska Ullhandskrabban och Vandrarmusslan, säger Jan Schmidtbauer Crona på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Under fem dagar samlas Ospar-kommissionen, i Göteborg till sitt årliga möte. Ett 70-tal personer från 15 länders regeringar, EU och flera internationella organisationer deltar och på dagordningen står frågor om bland annat havsplanering, marin nedskräpning och hur hotade arter och livsmiljöer kan skyddas. Ospar (Oslo-Pariskonventionen) syftar till att skydda miljön i Nordostatlanten inklusive Nordsjön, Skagerrak och delar av Kattegatt och kommissionen är det högsta beslutande organet.

I morgon, tisdag 25 juni, tar mötet upp ett förslag om hur fartygens barlastvatten kan hanteras på ett miljösäkrare sätt inom Ospars havområde.

När fartyg går utan last pumpas så kallat barlastvatten in i särskilda tankar för att ge fartyget stabilitet och för att det ska ligga tillräckligt djupt i vattnet. I vattnet som tas ombord finns levande organismer, växter, djur samt bakterier, virus och svampar När lasten tas ombord släpps barlastvattnet ut i havet igen, oftast på en ny plats där organismerna inte finns naturligt. Spridningen riskerar att rubba det naturliga ekosystemet i ett havsområde och att de nya organismerna konkurrera ut det inhemska djur- och växtlivet.

-  I dag finns ingen reglering gällande hantering av barlastvatten med avseende på spridning av främmande arter i Sverige. Men Sverige anslöt sig 2009 till den internationella barlastkonventionen som bland annat säger att fartyg i framtiden ska rena sitt barlastvatten ombord innan det pumpas ut i havet, Jan Schmidtbauer Crona, utredare på enheten för havsplanering och maritima frågor på HaV.

-  Riksdagen har också beslutat om en ny lag som kommer att börja gälla när den internationella barlastvattenkonventionen träder i kraft.

De nya reglerna kommer att medföra kostnader för sjöfarten, exempelvis genom att fartyg måste byggas om eller investera i ny teknik. Från företrädare för färjetrafiken mellan länder i samma havsområde finns starka önskemål om undantag från kravet på rening ombord.

-  För att kunna bevilja sådana undantag krävs en bedömning av risken för spridning av främmande arter. Här behövs regional samstämmighet och att man kommer överens om vilka metoder som ska användas vid bedömningen, säger Jan Schmidtbauer Crona.

-  Förhoppningen är att Ospar-kommissionen ska godkänna det förslag till riktlinjer som tagits fram i en gemensam arbetsgrupp mellan Ospar och dess motsvarighet för Östersjön, Helcom (Helsingfors-kommissionen) om hur sådana undantag ska utformas.

Ansvaret för att förbereda för införandet av den internationella Barlastkonventionen i Sverige ligger på Transportstyrelsen i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten. Konventionen träder i kraft efter att den har godkänts av minst 30 stater som står för minst 35 procent av världshandelsflottans tonnage. Tyskland ratificerade konventionen i torsdags. Det innebär att konventionen är ratificerad av 37 länder som motsvarar 30,32% av världstonnaget.

Inom Ospar och Helcom pågår sedan flera år ett arbete med att ta fram gemensamma riktlinjer för Östersjön och Nordostatlanten. Dessa beskriver bland annat hur riskbedömningen ska göras som ligger till grund för beslutet om undantag. Sverige har medverkat i arbetet genom Transportstyrelsen och HaV.

-  Östersjön och Nordostatlanten bildar ett nätverk av farleder som är viktiga för den ekonomiska välfärden i Sverige och våra grannländer. Därför är det viktigt att samarbeta om hur regler för barlastvatten ska fungera, säger Jan Schmidtbauer Crona.

Inom Helcom pågår ett projekt ”Aliens 3”, som bland annat finansierats av Transportstyrelsen. Syftet är att testa och utveckla metodiken för inventering av främmande organismer i hamnar. Resultatet av inventeringarna utgör en förutsättning för riskbedömningar och är en viktig del av de riktlinjer som nu ska antas av Ospar. Göteborgs hamn är en av de hamnar som föreslagits för att ingå i projektet.

Läs mer om barlastkonventionen på Transportstyrelsens hemsida 

Läs mer om HaV:s arbete med Ospar

Läs mer om barlastvatten och risken för spridning av främmande arter

Läs mer om Ospar-mötet

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Jan Schmidtbauer Crona, utredare, avdelningen för havs- och vattenförvaltning, tfn 010-698 64 09, mobil 076-538 62 09, e-post jan.schmidtbauer.crona@havochvatten.se

Erland Lettevall, utredare, Enheten för miljöövervakning och datainsamling, tfn 010-698 62 19, mobil 070-248 66 95, e-post erland.lettevall@havochvatten.se


Henrik Ramstedt, Sakkunnig miljö, Sjö- och luftfartsavdelningen, Transportstyrelsen, tfn 010-49 53251, e-post henrik.ramstedt@transportstyrelsen.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Jan Schmidtbauer Crona

Jan Schmidtbauer Crona

Utredare, Enheten för havsplanering Tel: 010-698 64 09
Erland Lettevall

Erland Lettevall

utredare, enheten för miljöövervakning Tel: 010-698 62 19 Mobil: 070-248 66 95

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden