Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Så användes 2017 års havs- och vattenmiljöanslag: Kalkning, fiskvägar och minskad övergödning fortsatt viktiga satsningar

2017 fördelade Havs- och vattenmyndigheten, HaV, drygt 787 miljoner kronor på olika insatser för att förbättra och skydda havs- och vattenmiljön. Det rör sig bland annat om kalkning, strandstädning, fiskvägar och lokala vattenvårdsprojekt mot övergödning.

HaV gav också bidrag till flera större och mer långsiktiga EU-projekt.

Pengarna skapade cirka 270 årsarbeten på länsstyrelser, andra myndigheter, universitet och för konsulter.

Satsningarna finansierades via havs- och vattenmiljöanslaget (1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö). Sedan 1 juli 2011 ansvarar HaV för anslaget och myndigheten gör varje år en återrapportering till regeringen om hur anslaget använts. 2017 var havs- och vattenmiljöanslaget totalt drygt 787 miljoner kronor, i år är anslaget totalt cirka 950 miljoner kronor.

Den största andelen av anslaget, 470 miljoner kronor, delar HaV ut till länsstyrelserna, De fördelar i sin tur sedan vidare en del av summan kommuner, organisationer och företag.

Lokal kunskap viktig för miljöarbetet

- Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och strävar mot att samordna havs- och vattenmiljöarbetet från källa till hav. Länsstyrelser, kommuner och andra organisationer är viktiga parter i det regionala och lokala åtgärdsarbetet. Det är ofta på lokal nivå som kunskapen och kompetensen finns om miljötillstånd och vad som behöver göras, säger Björn Sjöberg.

- Under 2017 har vi satsat mer på medfinansiering av större och mer långsiktiga EU-projekt, Medfinansieringen i EU-projekt ökar åtgärdstakten och stödjer nationellt och internationellt samarbete i viktiga vattenfrågor. Projekten kan också utveckla regional tillväxt och företagsamhet.

Satsningar som finansieras via havs- och vattenmiljöanslaget bedöms även indirekt leda till ökad tillväxt. Flera länsstyrelser vittnar om att fiskevård, restaurering av vattendrag, minskad övergödning och strandstädning leder till ökat turism som sport- och fritidsfiske.

  • Det mesta av 2017 års havs- och vattenmiljöanslag, drygt 470 miljoner kronor, gick till länsstyrelserna, i den summan ingår även bidrag till bland annat särskilda åtgärdsprojekt och det så kallade Kompis-bidraget för att stödja kommunernas arbete med översiktsplanering i havet.
  • Cirka 230 miljoner kronor, gick till andra myndigheter, universitet och konsulter för till exempel datainsamling, utredningar och förstudier. Det används också för att utveckla ny teknik, nya metoder i miljöarbetet och förvaltningsmodeller. Efter länsstyrelserna är Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, den största mottagaren av medel från anslaget med drygt 106 miljoner kronor för 2017.

30 miljoner kronor till EU-projekt

Totalt satsade HaV cirka 30 miljoner kronor på medfinansiering av EU-projekt under 2017, varav den största delen gick till fem projekt inom det så kallade LIFE-programmet. HaV medfinansierar i dag 15 så kallade Interreg-projekt, bland annat ”Baltic Blue Growth”, ”Ren Kustlinje” och ”Två länder en élv”.

- Under 2016 började vi satsa allt mer på att använda havs- och vattenmiljöanslaget för att medfinansiera större EU-projekt som drivs av kommuner, länsstyrelser och andra aktörer. Vi fortsätter att utveckla den processen och är i dag medfinansiär till flera spännande LIFE-projekt, bland annat ”ReBorn” som omfattar cirka 200 kilometer älvsträcka i Norr- och Västerbotten och ”Tre sjöar” (Triple lakes) som ska förbättra vattnet och miljöerna i och kring sjöarna Revsundssjön, Locknesjön och Näkten i Jämtland, säger Björn Sjöberg.

LOVA-bidraget infördes 2009 och det kan sökas av kommuner och ideella organisationer och sammanslutningar i icke vinstdrivande syfte. Syftet är i första hand att minska övergödningen och spridning av miljöfarliga ämnen i vattenmiljön men i år ändras reglerna så att fler projekt kan omfattas av Lova bidraget. 2017 startade 117 nya LOVA-projekt..

Läs mer om satsningarna på havs- och vattenmiljön i ”Återrapportering av användning av anslag 1: 11 - Åtgärder för havs- och vattenmiljö under 2017 enligt regleringsbrev för budgetåret 2017”

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner: Björn Sjöberg, chef, avdelningen för havs- och vattenförvaltning, tfn 010-698 60 08, mobil 070-819 94 62, e-post bjorn.sjoberg@havochvatten.se, Johanna Conradsson, utredare, avdelningen för havs- och vattenförvaltning, tfn 010-6986134, mobil 076-5386134, e-post johanna.conradsson@havochvatten.se, Christina Hallström, utredare, avdelningen för havs- och vattenförvaltning, tfn 010-6986965, mobil 076-5386065, e-post christina.hallstrom@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Niklas Egriell

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaV:s arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Christina Hallström

Utredare, Avdelningsstab för havs- och vattenförvaltning Tel: 010-698 69 65

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden