Gå direkt till innehåll
Så vill HaV och Kustbevakningen stärka  kontrollen av det svenska räkfisket

Pressmeddelande -

Så vill HaV och Kustbevakningen stärka kontrollen av det svenska räkfisket

Havs- och vattenmyndigheten och Kustbevakningen har nu tagit fram en gemensam strategi för att minska utkast av småräka inom det svenska räkfisket.

Förslaget innehåller sju punkter som båda myndigheterna tänker arbeta vidare med och genomföra.

Kontrollstrategin innehåller bland annat utvecklad övervakning och kontroll till sjöss, åtgärder inom landningskontrollen och fortsatt dialog med fiskenäringen.

I Sverige kokas större räkor ombord på fiskefartygen och landas som“ kokräka” medan de mellanstora räkorna förs i land råa som “råräka”. Mindre räkor kallas ”gny” eller “lus” och de kastas rutinmässigt. Den stora prisskillnaden mellan kok- och råräka i kombination med begränsningar i hur mycket båtarna får landa, så kallade ransoner, innebär att råräka ibland kastas till förmån för den mer lönsamma kokräkan.

I februari gav regeringen i uppdrag till Havs- och vattenmyndigheten, HaV, och Kustbevakningen, KBV, att ta fram ett förslag till en särskild kontrollstrategi för det svenska räkfisket. Hittills har inga överträdelser mot utkastförbudet av räka kunnat påvisas vid svensk sjö- eller landningskontroll. Men Internationella Havsforskningsrådet, ICES, uppskattar att utkastet av räka i svenskt fiske under 2011 och 2012 motsvarar cirka 22 respektive 31 procent av den totala fångsten.

- Vi har i flera år fört en dialog med yrkesfisket om det svenska räkfisket i Västerhavet med anledning av minskade bestånd och fortsatta utkast av små räkor. Nu går vi och Kustbevakningen ett steg längre och utvecklar vårt gemensamma kontrollarbete, både på kort och på lång sikt, för att få ett hållbart fiske, säger Gunnar Johnsson, chef för enheten för administrativ kontroll på HaV.

- De förslag som strategin innehåller innebär i huvudsak förbättrade och förfinade befintliga kontrollmedel inom ekonomiska och verksamhetsmässiga ramar, säger Ingvar Lindholm, chef för övervaknings- och kontrollenheten på KBV.

Enligt uppdraget ska strategin ”säkerställa att gällande regelverk efterlevs och att samtliga fångster dokumenteras och verifieras”.  Myndigheterna bedömer att fullt dokumenterat fiske inte går att uppnå med dagens regelverk och kontrollverktyg. HaV har tidigare lämnat en rapport till regeringen angående kontroll av utkastförbud inom fisket. I denna bedömde HaV att system med kontrollobservatörer och kameraövervakning är bäst lämpade för att uppfylla ett fullt dokumenterat fiske.

Inom ramen för uppdraget har myndigheterna fört en dialog med de två organisationer som representerar de räkfiskande fartygen, Sveriges Fiskares Riksförbund (SFR) och Sveriges Kustfiskarförening Väst (SKV). Organisationer har också fått möjlighet att komma med synpunkter på förslaget till kontrollstrategi.

- Vi har noterat en stark vilja hos fiskenäringen att medverka till en förbättrad kontroll. En fortsatt dialog mellan myndigheter och fiskenäring är till stor nytta för alla och ett viktigt ansvarstagande från näringen, säger Ingvar Lindholm.

- Problemet med utkast i räkfisket går inte att komma åt endast med fler kontroller och nuvarande kontrollmetoder. Det finns andra orsaker till utkastproblematiken som är minst lika bidragande, till exempel frågan om lönsamheten inom räkfisket, säger Ingemar Berglund, chef för avdelningen för fiskförvaltning på HaV.

Kustbevakningen är den myndighet som har ansvar för den sjögående fiskerikontrollen medan Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för landningskontrollen. HaV har också ett övergripande ansvar för den svenska fiskerikontrollen och svarar bland annat för kvotavräkning och EU-rapportering. Myndigheterna har ett väl utvecklat samarbete och har bland annat etablerat en gemensam tillsynsplan, där räkfisket är en prioriterad fråga.

- Allmänheten har ett stort intresse i frågan och det har ökat efter Världsnaturfondens rödmärkning av Nordhavsräkan. Detta visar på det stora engagemang för hållbart fiske som finns i Sverige. Vårt förslag till kontrollstrategi för att minska utkasten av räka är en av flera pusselbitar för att uppnå ett hållbart fiske, säger Ingemar Berglund, chef för avdelningen för fiskförvaltning på HaV.

Här kan du läsa rapporten ”Regeringsuppdrag – Kontrollstrategi för det svenska räkfisket”

Här kan du läsa mer om regeringsuppdraget

För mer information kontakta:

Gunnar Johnsson, chef, enheten för administrativ kontroll, tfn 010-698 60 23 , mobil 070-513 03 47, e-post gunnar.johnsson@havochvatten.se

Ingemar Berglund, chef, avdelningen för fiskförvaltning, Havs- och vattenmyndigheten, tfn 010-698 60 07, mobil 070-696 93 20, e-post ingemar.berglund@havochvatten.se

Ingvar Lindholm, chef för övervaknings- och kontrollenheten på Kustbevakningen, tfn 0455-35 36 18, mobil 0768-54 35 53, e-post ingvar.lindholm@kustbevakningen.se

Dan Thorell, kustbevakningsdirektör och chef för avdelningen räddningstjänst och sjöövervakning, tfn 0455-35 36 00, mobil 0708-55 34 54, e-post dan.thorell@kustbevakningen.se


Ämnen

Kategorier


Citera gärna vårt pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV och eller KBV.

Foto: Kustbevakningen, Håkan Karlsson

Bilden får användas för redaktionell återpublicering. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden