Gå direkt till innehåll
Foto: Mikael Solebris / IBL Bildbyrå
Foto: Mikael Solebris / IBL Bildbyrå

Pressmeddelande -

Satsning på 20 pilotområden för lokalt åtgärdsarbete mot övergödning

20 projekt i Sverige får totalt nästan 37 miljoner kronor i bidrag för att under tre år utveckla nya arbetsformer i vattenvården. Målet är att prioritera och genomföra fler åtgärder mot övergödningen i sjöar och hav.

- Det här är en bred satsning som vi gör tillsammans med flera aktörer. Tack vare den kan myndigheter, intresseorganisationer och lokala aktörer bygga upp ett gemensamt och långsiktigt arbetssätt mot övergödning, en gemensam plattform för det fortsatta kunskapsarbetet, säger Mats Svensson avdelningschef på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Satsningen är ett samarbete mellan HaV, Jordbruksverket, de fem vattenmyndigheterna, länsstyrelsen och Lantbrukarnas riksförbund, LRF. Den är en del av regeringens utökade och fleråriga satsning på rent hav som beslutades om 2018. Den omfattar totalt nästan 37 miljoner kronor som fördelas på tre år 2018-2020.

- Jordbruksverket har ett uppdrag att se till att åtgärder i jordbruket för förbättrad vattenkvalitet genomförs med hjälp av rådgivning finansierad av landsbygdsprogrammet. Rådgivningsprojektet ”Greppa Näringen” ser satsningen på pilotområden och åtgärdssamordnare som ett mycket viktigt redskap i detta arbete och inleder nu ett samarbete med HaV för att vi gemensamt ska gå från ord till handling, säger Stina Olofsson, projektledare för ”Greppa Näringen”.

- Vi är glada över att göra detta tillsammans. Det är början på ett nytt arbetssätt och det finns mycket lokal kunskap om vattnet i människors hembygd som behöver synliggöras. Vi tror också att ett nära samarbete med gårdsmiljörådgivningen i Greppa Näringen kan bli viktigt, säger Palle Borgström, förbundsordförande LRF

Stärka lokalt arbete

Målet är att stärka det lokala åtgärdsarbetet mot övergödning. Satsningen ska bidra till att nå miljökvalitetsnormerna för vatten, miljökvalitetsmålet ”Ingen övergödning” samt ”En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet”.

- Näringstillförseln har minskat men övergödning är fortfarande ett utbrett problem i våra sjöar, vattendrag och havsområden, framför allt i Götaland och Svealand. Ungefär 2 300 sjöar, kustvatten och vattendrag har i dag sämre än god status på grund av övergödning. Samtidigt är åtgärdstakten inte tillräcklig hög, säger Mats Svensson.

HaV har beslutat om att ge medel för lokal åtgärdssamordning i 20 utvalda avrinningsområden, så kallade pilotområden. I dessa områden ska lokala, kostnadseffektiva åtgärder mot övergödning identifieras, planeras och genomföras. Det kan till exempel vara strukturkalkning, fosfordammar och våtmarker. Arbetet sker inom ramen för två regeringsuppdrag (Länk till regeringsuppdrag 1 och regeringsuppdrag 2)

Parallellt med åtgärdsarbetet inom pilotområdena kommer även en nationell stödfunktion att skapas. Målet är att stödja utbyte av erfarenheter och kunskap, bland annat genom att bygga upp en lärandeplattform som ska vara en kunskapsbas över planerade och genomförda åtgärder.

- Genom satsningen provar vi ett nytt arbetssätt där mottagare av medel för åtgärder också förväntas att aktivt dela med sig av erfarenheter. Satsningen är tänkt att pågå i 1-3 år men vår förhoppning är att arbetet ska fortsätta på lång sikt. Ett mycket viktigt mål är att identifiera vilka drivkrafter som krävs för att nödvändiga åtgärder ska genomföras, säger Mats Svensson. 

Hela listan över de 20 projekten:

 • Orust kommun, Samordnare för lokalt åtgärdsarbete mot övergödning, Orust kommun
 • Västerviks kommun, Vattensamordnare i Västerviks kommun
 • Falkenbergs kommun, Samverkan ger framgång
 • Norrtälje Naturvårdsstiftelse, Vattenvård i Norrtälje, Vallentuna och Österåkers kommuner
 • Kävlingeåns vattenråd, Vombsjöns tillrinningsområde
 • Saxåns-Braåns vattenråd, Saxån-Braåns avrinningsområde
 • Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund, Tillsammans mot övergödning i ett klimat under förändring
 • Trelleborgs kommun/SV Skånes VR, Sydvästra Skånes vattenråds avrinningsområde
 • Dalslands miljö- och energiförbund, Lokalt åtgärdsarbete mot övergödning i Lillån
 • Länsstyrelsen Västerbotten, Tavelån och Tavlefjärden- åtgärdsplanering och samverkan för god status
 • Länsstyrelsen Halland, Lokalt åtgärdsarbete mot övergödning i Löftaån, Hovmannaån och Torpaån
 • Hushållningssällskapet Halland, Förbättrad vattenkvalitetet inom kustnära mindre avrinningsområden i Halland och nordvästra Skåne
 • Hjälmarens vattenvårdsförbund, Blackstaåns avrinningsområde
 • Enköpings kommun, Samverkan för bättre vattenkvalitetet inom Enköpingsåns och Örsundaåns avrinningsområden
 • Mälarens vattenvårdsförbund, Åtgärdssamordning i Sagåns och Mälarens avrinningsområde för minskad övergödning
 • Tidans vattenförbund tillsammans med Hushållningssällskapet Skaraborg, Minskad övergödning i Tidan
 • Ideella föreningen Lantbrukarnas riksförbund sydost, Från strategi till åtgärd för minskad övergödning
 • Länsstyrelsen Östergötland, Vikbolandet, norra delarna av Söderköpingsåns avrinningsområde, samt slättbygden söder om Roxen
 • Södertälje kommun, Åtgärder för god vattenstatus i Stavbofjärden med tillrinningsområden i Södertälje kommun
 • Länsstyrelsen Skåne, Finjasjön - En balansakt mellan bra och dåligt tillstånd - vad är droppen.

Läs mer om regeringsuppdraget pilotområden

Läs mer om Förstärkt lokalt åtgärdsarbete mot övergödning (2018)

Länk till HaV:s pressmeddelande från i somras om satsningen

För mer information kontakta:

Kontaktpersoner: Mats Svensson, chef, avdelningen för havs- och vattenförvaltning, Havs- och vattenmyndigheten, Telefon: 010-6986374, Mobil: 072-7172431, E-post: mats.svensson@havochvatten.se

Markus Hoffman, expert, vatten och växtnäring, Lantbrukarnas riksförbund, LRF, Telefon: 08-787 57 44, Mobil  070-527 54 44. E-post markus.hoffman@lrf.se

Ann Kristin Eriksson, utredare, miljöanalysenheten, Jordbruksverket, Tel 036-15 50 78, E-post AnnKristin.Eriksson@jordbruksverket.se

Projektbeskrivningar i urval:

 • Falkenbergs kommun: Samverkan ger framgång. Analysera och utvärdera vilka arbetssätt för åtgärdssamordning som fungerar och inte fungera rutifrån lokala förutsättningar i de olika avrinningsområdena. Processer och arbetsmetoder dokumenteras och analyseras med målet att skapa en verktygslåda för ett effektivt åtgärdsarbete. Målet för projektet är att utveckla ett nytt arbetssätt och stimulera till fler åtgärder inom jordbrukssektorn för att minska näringsläckage till sjöar, vattendrag och kust och därigenom bidra till en hållbar livsmedelskedja.
 • Dalslands miljö- och energiförbund: Lokalt åtgärdsarbete mot övergödning i Lillån. Att gemensamt med markägare identifiera incitament, styrmedel och flaskhalsar samt identifiera, utveckla och genomföra åtgärder och arbetssätt som stimulerar jordbrukare att genomföra vattenvårdande insatser, med fokus på övergödning. Genom nätverkande på flera nivåer kommer åtgärdssamordningen att kunna ta del av och sprida innovationer.
 • Mälarens vattenvårdsförbund: Åtgärdssamordning i Sagåns och Mälarens avrinningsområde för minskad övergödning. Minska tillförseln av fosfor till Sagån. Dessutom syftar projektet till en ökad lokal medvetenhet om den egna påverkan på vattenkvaliteten i närområdet samt vikten av att vårda sitt vatten. Projektet ska även försöka hitta lösningar där åtgärder mot övergödning även bidrar till bättre förhållanden för livsmedelsproduktion och högre livskvalitet för boende och besökande i området. För att stärka samverkan och samordning av åtgärder ska man bygga upp ett nätverk och plattform för utbyte av erfarenheter mellan vattenråden och kommunerna runt Mälaren. Vidare ska man påbörja en process för att inrätta nya vattenråd runt Mälaren.
 • Ideella föreningen Lantbrukarnas riksförbund sydost: Från strategi till åtgärd för minskad övergödning. Ett av syftena med projektet är att komma överens om konkreta åtgärdsmål. Projektet ska sprida sin arbetsmodell och erfarenheter till minst tio andra avrinningsområden i regionen. Åtgärdssamordnaren ska i projektet arbeta tillsammans med ett kommunövergripande samarbete (Kalmarsundskommissionen) för att stärka åtgärdsgenomförande och spridning av arbetsmodellen i regionen.
 • Länsstyrelsen Västerbotten: Tavelån och Tavlefjärden- åtgärdsplanering och samverkan för god status . Öka förståelse och engagemang för att genomföra jordbruksåtgärder med fokus på att minska övergödningen samt att identifiera kostnadseffektiva åtgärder ur ett norrländskt perspektiv. Målet är att på sikt få till kostnadseffektiva åtgärder i avrinningsområdet genom åtgärdssamordnarens arbete.

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Mikael Solebris / IBL Bildbyrå

Kontakter

Mats Svensson

Mats Svensson

chef, avdelningen för havsförvaltning 010 - 698 63 74

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden