Gå direkt till innehåll
Sju miljoner för att mäta utsläpp i havet

Pressmeddelande -

Sju miljoner för att mäta utsläpp i havet

Havs- och vattenmyndigheten ger sju miljoner kronor till Baltic Nest Institute, BNI, vid Stockholms universitet.

Pengarna går bland annat till att beräkna hur stora utsläpp av kväve och fosfor som sker från land till Östersjön, Skagerrak, Kattegatt och Öresund.

- Polen är det land som står för mest utsläpp av kväve och fosfor i Östersjön. Sverige står för cirka en tiondel, säger Bo Gustafsson vid BNI.

Baltic Nest Institute arbetar sedan 2007 med att ta fram modeller för att beskriva hur stora utsläpp som havsmiljön väntas klara av och visa vad som händer om inget görs. Informationen kommer från offentliga databaser och från forskare runt hela Östersjön.

BNI:s beräkningar ligger till grund för de utsläppsmål som länderna i Helsingforskommissionen, Helcom, satt upp för att återställa och skydda havsmiljön i Östersjön, den så kallade Baltic Sea Action Plan. Enligt denna ska Östersjön ha god ekologisk status år 2021. Målet ska nås genom nationella åtgärdsprogram inom fyra prioriterade områden; övergödning, farliga ämnen, biologisk mångfald samt miljövänlig sjöfart. I dag beräknas en sjättedel av Östersjöns botten vara död, en yta större än Danmark. 

BNI tittar bland annat på flöden av näringsämnena fosfor och kväve från luften och i vatten, vattenkvalitet och syresbrist, algblomning och jämför situationen i olika delar av Östersjön.

- Totalt släpps det ut cirka 700 000 ton kväve och 30 000 ton fosfor i Östersjön. Sverige står för ungefär en tiondel av detta medan Polen står för cirka en tredjedel. Ryssland står också för en stor del av utsläppen, säger Bo Gustafsson.

- När det gäller utsläppen av fosfor tror vi att utbyggnaden av reningsverk i Polen kommer att göra stor skillnad. Även i Ryssland är arbetet med olika åtgärder igång. Här i Sverige kan vi inte göra så mycket mer vad gäller reningsverken, i stället handlar det om åtgärder inom exempelvis jordbruket.

Enligt utsläppsmålen har den som förorenar mest också  hårdast krav på sig att sätta in åtgärder för att minska utsläppen. För Sveriges del ligger utsläppen av kväve i Östersjön på cirka 120 000 ton per år, målet att minska det med 20 780 ton. När det gäller fosfor släpps cirka 3 500 ton ut per år från Sverige och målet är att minska med 290 ton.

- Det är en stor utmaning för Sverige nå målet till 2015, säger Bo Gustafsson.

BNI gör också beräkningar av hur åtgärder för våtmarker, enskilda avlopp, musselodlingar och hantering av dagvatten kan förbättra situationen.

- Bidraget på sju miljoner kronor gör att vi kan fortsätta arbetet med att uppdatera och förbättra våra modeller. Utsläppsmålen för Baltic Sea Action Plan ska revideras nästa år, ett arbete vi håller på med just nu, säger Bo Gustafsson.

- Jag tror att vi kommer att ligga på ungefär samma nivå för Sveriges del men det är för tidigt att gå ut med några mer exakta uppgifter.

Bidraget på sju miljoner kronor tas från Havs- och vattenmyndighetens  anslag ”Åtgärder för havs- och vattenmiljö”. 

Här kan du läsa beslutet om bidrag

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden